MEMUR HUKUKU (Mayıs 2024) Mustafa DÖNMEZ

 • 0.0 - 0 Yorum var.
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  650,00 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  520,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  504,40 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  103,45 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051685472
Baskı Tarihi Mayıs 2024
Baskı Sayısı 2
Ebat 16 x 24
Sayfa Sayısı 506
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
 
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
KAMU GÖREVLİLERİ
I. Kamu Görevlisi Kavramı........................................................................1
A. Tanımı ................................................................................................1
B. Kamu Görevlilerinin Kümelendirilmesi .............................................3
II. Kamu Görevlilerinin Türleri ....................................................................4
A. Memurlar.............................................................................................5
B. Sözleşmeli Personel ...........................................................................6
C. Geçici Personel ................................................................................11
D. İşçiler ................................................................................................11
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLUĞU
I. Devlet Memurunun Tanımı ..................................................................12
1. Anayasa’ya Göre Memur .................................................................12
2. Devlet Memurları Yasası’na Göre Memur ......................................12
3. Türk Ceza Yasası’na Göre Memur ..................................................13
4. Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Yasa’ya göre memur ........................................................................14
5. Askeri Ceza Yasası’na Göre Memur ................................................14
II. Memurluk Mesleği.................................................................................14
A. Memurluk Mesleğinin Özellikleri ....................................................14
1. Sınıflandırma ..............................................................................15
2. Kariyer .......................................................................................15
3. Liyakat ........................................................................................15
B. Memur Kavramının Ögeleri .............................................................16
C. Memurluk Mesleğinin Düzenlenmesi ..............................................19
III. Devlet Memurlarının İstihdam Edileceği Kurum ve Kuruluşlar......20
A. Genel Olarak ....................................................................................20
B. 657 Sayılı Yasa’nın Kapsamı Dışında Kalan Kurumlar ...................21
İKİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Genel Olarak .........................................................................................22
II. Memurların Ödevleri ...........................................................................22
1. Sadakat .............................................................................................22
IV İçindekiler
2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık ........................................................24
3. Davranış ve İşbirliği..........................................................................24
4. Mal Bildiriminde Bulunma ..............................................................25
5. Basına Bilgi veya Demeç Verme ......................................................27
6. Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına
Çıkarılmaması ve İadesi....................................................................27
7. Kıyafet Mecburiyeti ..........................................................................28
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
I. Memurların Genel Olarak Görev ve Sorumlulukları ........................29
A. Amir Durumunda Olan Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ....29
B. Memurların Görev ve Sorumlulukları ..............................................30
II. Emirlere Uyma ve Kanunsuz Emir......................................................30
III. Memurların Mali Sorumlulukları........................................................31
A. Devlete Karşı Sorumluluk ................................................................31
B. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk ...................................................32
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ GENEL HAKLARI
I. Genel Olarak .........................................................................................33
II. Devlet Memurlarının Genel Hakları ...................................................33
1. Uygulamayı isteme hakkı..................................................................33
2. Güvenlik............................................................................................34
3. Emeklilik ..........................................................................................35
4. Çekilme .............................................................................................35
5. Müracaat, şikayet ve dava açma........................................................36
6. Sendika kurma ..................................................................................38
7. İzin……. ...........................................................................................39
8. Kovuşturma ve yargılama ................................................................40
9. İsnat ve iftiralara karşı koruma..........................................................40
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARI İÇİN KONULAN YASAKLAR
I. Genel Olarak .........................................................................................42
II. Memurlar İçin Konulan Yasaklar........................................................42
1. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı ...............................42
2. Grev Yasağı.......................................................................................43
İçindekiler V
3. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı.....43
4. Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı ...........................................49
5. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı.....................49
6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı........................................................49
7. Siyasi Partilere Girme Yasağı ..........................................................50
8. Dernek Kurma Yasağı.......................................................................50
9. Ayrıldığı Kurumlara Karşı Görev Alma Yasağı ..............................51
ALTINCI BÖLÜM
SINIFLANDIRMA VE İNTİBAK
I. Devlet Memurları Yasası’nda Sınıflandırma ......................................52
A. Sınıflar...............................................................................................53
B. Sınıfların Özellikleri .........................................................................56
II. Hizmet Sınıfları İçin Ortak Hükümler ................................................57
A. Sınıfların Öğrenim Durumlarına Göre Giriş ve Yükselenebilecek
Derece ve Kademeler........................................................................57
B. Memurların İntibak İşlemleri............................................................58
YEDİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ KADRO İHDAS, İPTAL VE
DEĞİŞİKLİKLERİ
I. Kadrolara İlişkin Temel Esaslar ..........................................................67
II. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadro ve Pozisyonların İhdası,
İptali ve Kullanılması............................................................................67
1. Kadro ve Pozisyon Cetveli ...............................................................67
2. Kadro İhdası......................................................................................68
3. Kadroların Dağılımı .........................................................................69
4. Kadro Değişikliği .............................................................................69
5. Kadro ve Pozisyon Unvanları ...........................................................70
III. Mahalli İdare Kuruluşlarında Kadro İhdası : Norm Kadro ...........70
IV. Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları .............................................71
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA VE ATANMA
I. İlkeler ve Memur Olma Koşulları .......................................................72
A. Genel Koşullar ................................................................................73
B. Özel Koşullar ...................................................................................79
II. Memur Almada Sınav Yöntemi............................................................80
A. Genel Olarak ....................................................................................80
VI İçindekiler
B. Engellilerin Memurluğa Alınması ....................................................82
III. Adaylık Dönemi ve Aday Memurların Yetiştirilmesi ........................82
A. Adaylığa Kabul Edilme ....................................................................82
B. Adayların Yetiştirilmesi....................................................................82
1. Temel Eğitim ..............................................................................83
2. Hazırlayıcı Eğitim ......................................................................83
3. Staj .............................................................................................84
C. Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme .......................................84
Ç. Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık ...............................................85
IV. Atanma...................................................................................................85
A. Asli Memurluğa Atanma...................................................................85
1. Atamaya Yetkili Amir.................................................................86
2. Mahalli İdarelerde Atamaya Yetkili Amir..................................86
B. İstisnai Memurluklara Atama............................................................87
C. Alt Dereceli Kadrolara Atama...........................................................88
Ç. İdari Görevlere Atanma.....................................................................89
D. Yer Değiştirme Suretiyle Atanma.....................................................89
E. Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme .....................................................89
F. Kurumlararası Atama .......................................................................89
G. Memurların Kurum İçi ve Kurum Dışı Naklen Atanması ................90
Ğ. Askerlikten Terhis Olan Memurların Yeniden Atanmaları ..............91
H. Vekaleten Atanma ............................................................................91
I. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları ..............................91
İ. Emeklilerin Yeniden Memurluğa Atanması ....................................92
DOKUZUNCU BÖLÜM
MEMURLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ, GÖREV YERİNE
HAREKET VE İŞE BAŞLAMA, GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
I. Yer Değiştirmeler ..................................................................................93
A. Yer Değiştirme Suretiyle Atanma ....................................................93
B. Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme .....................................................94
C. Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri ................................94
II. Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin
Değiştirilmesi .........................................................................................95
III. Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma .95
IV. Başka Yerdeki Görevlere Atamalar.....................................................96
A. Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi................96
İçindekiler VII
B. İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem..........................................97
V. Geçici Görevlendirmeler .......................................................................97
A. Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme ..................................97
1. Kurumların Karşılıklı Mutabakatı Üzerine Geçici Süreli
Görevlendirme ...........................................................................98
2. Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Sebebiyle Geçici Süreli
Görevlendirme ...........................................................................99
B. 375 Sayılı KHK Uyarınca Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme ..99
C. 5442 Sayılı İl İdaresi Yasası Uyarınca Geçici Görevlendirme .......100
Ç. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Uyarınca Geçici Görevlendirme .....101
1. 5393 Sayılı Yasa’nın 49 uncu Maddesi Uyarınca
Görevlendirme ..........................................................................101
2. 5393 Sayılı Yasa’nın 75 inci Maddesi Uyarınca
Görevlendirme ..........................................................................101
ONUNCU BÖLÜM
DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
I. Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi .........................................103
A. Yatay İlerleme (Kademe İlerlemesi)...............................................103
1. Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Bulunan
Memurlara Bir Kademe İlerlemesi Verilmesi...........................104
2. Memurlara İlave Bir Kademe İlerlemesi Uygulanması ............104
B. Dikey Yükselme..............................................................................105
1. Derece Yükselmesi ...................................................................105
2. Sınıf Yükselmesi (Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme).........110
II. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği...........................................110
A. Merkezi Yönetim Kuruluşlarında Görevde Yükselme ...................111
1. Sınavsız Atama Yapılacak Kadrolar ........................................111
2. Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar .......................................113
3. Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar ............................114
4. Unvan Değişikliği Suretiyle Yükselme ....................................118
B. Mahalli İdarelerde Görevde Yükselme ...........................................119
1. Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar ........................................120
2. Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olarak Atanacaklarda
Aranacak Koşullar ....................................................................121
3. Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olan Kadrolara Atanma
Şartları ......................................................................................124
VIII İçindekiler
C. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Yapılacak
Atamalar İçin Diğer Kurallar ..........................................................125
1. Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Suretiyle Yapılacak
Atamalarda Sınav Şartı .............................................................125
2. Duyuru ve Başvuru ...................................................................125
3. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin
Esaslar.......................................................................................126
Ç. Alt Öğrenim Düzeyi........................................................................130
D. Zabıta ve İtfaiye Personeli ..............................................................130
ONBİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ MALİ HAKLARI
I. Memurların Aylık ve Ücret Rejimi ....................................................131
1. Tek Ücret İlkesi ..............................................................................131
2. Ücretlerde Açıklık İlkesi ................................................................132
3. Ücretlerde Denklik İlkesi ................................................................132
4. Gösterge Tablosu ............................................................................132
5. Katsayı Sistemi ...............................................................................133
6. Ek Göstergeler ................................................................................133
7. Yan Ödemeler .................................................................................134
II. Memurlara Sağlanan Malî Haklar ....................................................136
A. Aylık Hakkı ....................................................................................137
1. Memur Aylıkları Hakkında Bilgiler .........................................137
2. Memur Aylıklarının Unsurları .................................................139
B. Sosyal Denge Tazminatı ................................................................152
C. Ek Ödeme .......................................................................................154
Ç. Ücret ve Ödemeler .........................................................................156
1. Nöbet Ücreti .............................................................................156
2. İkramiyeler................................................................................156
3. Avukatlık Vekalet Ücreti ..........................................................156
D. Sosyal Yardımlar.............................................................................160
1. Aile Yardımı Ödeneği...............................................................160
2. Doğum Yardımı Ödeneği..........................................................160
3. Ölüm Yardımı Ödeneği.............................................................161
4. Tedavi Yardımı .........................................................................161
E. Memurların Aylık Ödemelerinden Yapılan Kesintiler ...................162
F. Memur Aylıklarının Hesaplanması ................................................163
İçindekiler IX
G. Yolluk Hakkı ..................................................................................165
1. Yurt İçinde Verilecek Harcırah ................................................165
2. Devlet Memurlarının Yurt Dışı Harcırahları ............................170
ONİKİNCİ BÖLÜM
VEKALET GÖREVİ VE AYLIĞI
I. Vekalet Görevi .....................................................................................173
II. Vekalet Uygulaması.............................................................................173
A. Dolu kadroya vekalet ......................................................................173
B. Boş kadroya vekalet........................................................................178
C. Başka yerdeki göreve vekalet .........................................................182
III. Vekalet Aylığının Ödenme Koşulları .................................................183
IV. Vekalet Aylığının Tutarı .....................................................................184
V. Vekalet Durumunda Zam ve Tazminat Ödenmesi ve Ek Ödeme
Yapılması ............................................................................................188
VI. İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler.................................188
A. İkinci Görevin Niteliği ...................................................................188
B. İkinci Görev Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ....189
VII. Ek Ödeme.............................................................................................192
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ İZİN HAKLARI
A. Yıllık İzin................................................................................................195
B. Mazeret İzinleri .....................................................................................199
C. Hastalık ve Refakat İzinleri..................................................................200
D. Aylıksız İzin ...........................................................................................201
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEMURLARIN ÖZLÜK DOSYASI VE BAŞARI
DEĞERLENDİRMESİ
I. Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası..................................................203
II. Kademe ve Kademe İlerlemesi ...........................................................203
III. Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül ................................203
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. Disiplin Kavramı..................................................................................205
II. Disiplin Suçları.....................................................................................205
III. Disiplin Cezaları...................................................................................206
X İçindekiler
A. Disiplin Cezası Kavramı .................................................................206
B. Disiplin Cezalarının Niteliği ..........................................................207
C. Disiplin Cezalarının Özellikleri .....................................................208
Ç. Disiplin Cezaları ile Ceza Yasalarının Belirlediği Cezalar Arasındaki
Bağlantı ...........................................................................................209
D. Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil ve
Haller...............................................................................................212
E. Disiplin Soruşturma Cezalandırma Zamanaşımı ............................218
F. Disiplin Soruşturması .....................................................................218
G. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar .......................220
Ğ. Disiplin Cezalarında Karar Yöntemi ve Savunma Hakkı ..............221
H. Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları...........................................222
I. Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri ........................................224
İ. Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı.........225
J. Disiplin Kararlarına Karşı İtiraz ve Başvurma Yolları ...................225
K. Disiplin Kararlarının Uygulanması .................................................225
L. Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi ........................225
ONALTINCI BÖLÜM
KAMU GÖREVLİLERİ VE ETİK
I. Etik .......................................................................................................228
II. Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi......................................................229
III. Etiğe İlişkin Örgütsel Yapı..................................................................229
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulu.........................................................230
B. Etik Komisyonları ...........................................................................230
IV. Etik Davranış İlkeleri .........................................................................231
ONYEDİNCİ BÖLÜM
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. Görevden Uzaklaştırma Kavramı .....................................................232
A. Görevden Uzaklaştırmanın Tanımı ve Niteliği ..............................233
B. Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Amirler ....................................235
C. Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu ................................237
Ç. Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma ..................237
D. Görevden Uzaklaştırılan Memurların Hakları ve Yükümlülükleri 238
E. Görevden Uzaklaştırma Önleminin Kaldırılması ...........................240
1. Uzaklaştırma Önlemin Kaldırılması ........................................240
2. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Haller ......241
İçindekiler XI
3. Görevden Uzaklaştırma Önleminin Kaldırılmasında Amirin
Takdiri.......................................................................................243
4. Görevden Uzaklaştırma Süresi .................................................244
II. Görevden Uzaklaştırma İşlemine İtiraz ...........................................245
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
MEMURLAR HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI /
KOVUŞTURMASI VE YARGILAMA
I. Ceza Hukuku ve Memur .....................................................................247
II. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması.........................................247
A. Ceza Soruşturma/Kovuşturmasında Yöntemi.................................248
B. Memurlar Hakkında Özel Soruşturma / Kovuşturma Yapılmasının
Nedenleri.........................................................................................249
C. Soruşturma Türleri ..........................................................................251
III. Memurlar Hakkında Ceza Soruşturması/Kovuşturması.................252
A. Genel Hükümlere Göre Ceza Kovuşturması...................................253
B. 3628 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Ceza Kovuşturması..............254
C. 4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Yasa'ya Göre Kovuşturma..............................................256
IV. Memurların Yargılanması Yöntemi...................................................257
A. İzne Bağlı Yargılanma ....................................................................257
B. Doğrudan Yargılanma ....................................................................273
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
I. Devlet Memurluğundan Çıkarılma....................................................280
II. Memurluğa Alınma Koşullarından Herhangi Birini Taşımadığının
Sonradan Anlaşılması veya Memurlukları Sırasında Bu Koşullardan
Herhangi Birinin Kaybedilmesi .........................................................281
A. Memurluğa Giriş Koşullarında Eksiklik .........................................281
B. Memurluk Görevini Sona Erdiren Mahkumiyet Halleri .................283
1. Memuriyete Engel Mahkûmiyetler ..........................................284
2. Memuriyete Engel Olmayan Mahkûmiyetler ...........................295
C. Sınav Koşullarına Uyulmadan Memurluğa Alınma........................303
III. Memurluktan Çekilme .......................................................................305
IV. Bağdaşmazlık .......................................................................................305
III. Emeklilik...............................................................................................305
IV. Ölüm .....................................................................................................306
XII İçindekiler
YİRMİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARININ EMEKLİLİK HAKLARI
I. Memurların Emekliye Ayrılması............................................................307
A. Genel Olarak Emeklilik...................................................................307
B. Memurların Emekliye Ayrılma Nedenleri ......................................308
II. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar.........................................................310
A. Emekli Aylığı..................................................................................310
B. Malullük Aylığı...............................................................................311
C. Dul ve Yetim Aylığı........................................................................314
Ç. Emekli İkramiyesi ...........................................................................314
D. Toptan Ödeme.................................................................................316
III. Emekli Aylığı Alanların Emeklilikle İlgili Bir Göreve
Atanmaları ...........................................................................................317
IV. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesi ...319
EK-DEVLET MEMURLARI KANUNU .....................................................321
YARARLANILAN KAYNAKLAR ...........................................................485
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 273,57 TL 547,14 TL
3 TAKSİT 184,58 TL 553,75 TL
6 TAKSİT 143,00 TL 572,00 TL
9 TAKSİT 119,28 TL 596,39 TL
12 TAKSİT 103,45 TL 620,67 TL