ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU (Mayıs 2024) Yunus Emre AY

 • 0.0 - 0 Yorum var.
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  325,00 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  260,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  252,20 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  51,72 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051685496
Baskı Tarihi Mayıs 2024
Baskı Sayısı 1
Ebat 16 x 24
Sayfa Sayısı 198
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur

 İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU
A. Giriş........................................................................................................... 1
B. Anonim Şirket Kuruluş Aşamaları......................................................... 1
1. Ani Kuruluş.......................................................................................... 1
a. Esas Sözleşmenin Düzenlenmesi................................................... 2
b. Noter Onayı.................................................................................... 3
c. Kurucular Beyanı........................................................................... 4
d. Bakanlık İzni.................................................................................. 4
e. Pay Bedellerinin Ödenmesi............................................................ 5
f. Ticaret Siciline Tescil ve İlan ........................................................ 5
C. Anonim Şirketin Feshi ............................................................................. 6
D. Kanuna Karşı Hile ................................................................................... 7
2. ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
A. Giriş........................................................................................................... 9
B. Genel Kurul Yetkileri .............................................................................. 9
C. Genel Kurul Toplantı Türleri ............................................................... 10
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı .......................................................... 10
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.................................................... 11
D. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması................................................. 12
1. Genel Kurul Toplantısına Çağrıya Yetkili Olan Kimseler................. 12
2. Genel Kurul Toplantısına Çağrının Şekli ve Süresi........................... 13
E. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi.................................................... 13
1. Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları............................................... 13
a. Haklı Sebeple Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden
Alınabilmesi................................................................................. 15
b. Kuruluş ve Sermaye Artırımında Yönetim Kurulu ve
Denetçilerin İbrasına Engel Olunması ......................................... 15
ii İçindekiler
c. Çağrısız Genel Kurul ................................................................... 15
d. Finansal Tabloların Müzakeresi ve Buna Bağlı Konuların
Ertelenmesi................................................................................... 17
da. Yıllık Faaliyet Raporu Açısından Değerlendirme ............... 19
db. Kar Dağıtım Önerisi Açısından Değerlendirme .................. 19
dc. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Bakımından
Değerlendirme ..................................................................... 19
dd. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Azli Açısından
Değerlendirme ..................................................................... 19
de. Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ........................... 20
e. Özel Denetçi Seçimi..................................................................... 20
F. Genel Kurul Toplantısının İcrası.......................................................... 20
1. Toplantı Yeri ...................................................................................... 20
2. Pay Sahiplerinin ve 3. Kişilerin Toplantıya Katılması....................... 21
a. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ............................................ 22
b. Toplantı Başkanı .......................................................................... 24
c. Bakanlık Temsilcisi...................................................................... 25
3. Toplantı Tutanağı ............................................................................... 26
4. Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantısı...................................... 27
G. Genel Kurul Kararları........................................................................... 28
1. Yetersayılar ........................................................................................ 28
a. Basit Yetersayı ............................................................................. 28
b. Ağırlaştırılmış Yetersayı.............................................................. 29
2. Oy Hakkı ............................................................................................ 29
a. Oy Hakkının Sınırlandırılması ..................................................... 30
b. Oy Kullanmaktan Yasaklılık........................................................ 30
c. Oyda İmtiyaz................................................................................ 30
ca. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu.................................... 31
d. Birikimli Oy ................................................................................. 34
H. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı............................................................... 35
I. Esas Sözleşme Değişiklikleri.................................................................. 39
J. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği ................................................ 41
1. Genel Kurul Kararlarının Yokluğu .................................................... 41
İçindekiler iii
2. Genel Kurul Kararlarının Butlanı....................................................... 41
a. Yokluk ve Butlan Davalarında Ortak Hükümler ......................... 43
3. Genel Kurul Kararlarının İptali.......................................................... 44
a. İptal Davası Açabilecek Kişiler ................................................... 45
aa. Paydaşlar.............................................................................. 45
aaa. Genel Kurula Katılma Yetkisi Bulunmayan Kişilerin
Toplantıya Katılıp Oy Kullanması ............................... 46
aab. Ortağın Genel Kurula Katılmasına ve Oy Kullanmasına
Haksız Olarak İzin Verilmemesi .................................. 46
aac. Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi...................... 47
aad. Çağrının Usulüne Göre Yapılmaması........................... 47
ab. Yönetim Kurulu................................................................... 48
ac. Her Bir Yönetim Kurulu Üyesi............................................ 49
b. Özel İptal Sebepleri...................................................................... 49
4. İptal davası, Butlan davası ve Medeni Usul Hukuku ......................... 50
3. ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN
HUKUKİ BOYUTU
A. Giriş......................................................................................................... 53
B. Yetki ve Görevleri .................................................................................. 53
C. Yönetim Kurulu Üyeliği......................................................................... 55
1. Üyelik Koşulları................................................................................. 55
2. Üyeliğe Seçilme ................................................................................. 56
3. Görev Süresi....................................................................................... 56
D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları ...................................... 57
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları .................................................. 57
a. İdari Haklar.................................................................................. 57
aa. Yönetime Katılma Hakkı..................................................... 57
ab. Şirketi Temsil Hakkı............................................................ 57
ac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ............................................ 57
b. Mali Haklar.................................................................................. 61
ba. Huzur Hakkı......................................................................... 61
iv İçindekiler
bb. Kazanç Payı ......................................................................... 63
bc. Ücret .................................................................................... 63
bd. İkramiye............................................................................... 63
2. Borçları............................................................................................... 64
a. Yönetim ve Gözetim Borcu ......................................................... 64
b. Özen ve Bağlılık Yükümü............................................................ 64
c. Şirketle İşlem Yapma Yasağı....................................................... 65
d. Şirkete Borçlanma Yasağı............................................................ 65
e. Rekabet Yasağı ............................................................................ 65
f. Müzakereye Katılma Yasağı........................................................ 67
E. Yönetim Kurulunun Karar Alması ...................................................... 68
1. Yönetim Yetkilerinin Bölünmesi ve Devri ........................................ 68
2. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı........................................................... 68
3. Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı................................ 70
4. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği......................................... 70
a. Yokluk.......................................................................................... 70
b. Butlan........................................................................................... 71
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ........................................... 72
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Koşulları.................... 75
a. Kanuna ve Esas Sözleşmeye Aykırılık ........................................ 75
b. Zarar............................................................................................. 76
ba. Doğrudan Zarar.................................................................... 77
bb. Dolaylı Zarar........................................................................ 78
bc. Yansıma Yoluyla Zarar........................................................ 78
c. Kusur............................................................................................ 79
d. İlliyet Bağı.................................................................................... 80
2. Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Sorumluluk Davası Açılması
Konusunda Genel Kurul Kararı Gerekli Midir?................................. 80
3. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Kararlarının
İcrasından Sorumluluğu ..................................................................... 81
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Sona Ermesi .............. 82
a. İbra ............................................................................................... 82
b. İbra Davası................................................................................... 84
İçindekiler v
c. Yönetim Kurulu Üyesinin Kusursuzluğunu İspatlanması............ 85
ca. Sorumluluk Sebebi Olan Karara Olumsuz Oy Verilmesi.... 85
cb. Geçerli Mazeretle Toplantıya Katılmama............................ 85
d. Zamanaşımı.................................................................................. 86
G. Yönetim Kurulunun Şirketi Temsili..................................................... 86
H. Anonim Şirkete Ticari Temsilci Atanması........................................... 87
I. Üyeliğin Sona Ermesi............................................................................. 88
İ. Kendi Paylarını İktisap Yasağı ............................................................. 90
J. Yıllık Faaliyet Raporu ........................................................................... 91
K. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı........................................ 93
4. ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİMİN HUKUKİ BOYUTU
A. Giriş......................................................................................................... 95
B. Denetim Türleri...................................................................................... 96
1. Denetimin Konusuna ve Amacına Göre............................................. 96
a. Finansal Tabloların Denetimi (Mali Tabloların Denetimi).......... 96
b. Uygunluk Denetimi...................................................................... 96
c. Faaliyet Denetimi......................................................................... 96
d. Özel Denetim ............................................................................... 97
2. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri.................................... 102
a. İç Denetim.................................................................................. 102
b. Bağımsız Denetim...................................................................... 102
c. Kamu Denetimi.......................................................................... 105
C. Bağımsız Denetimin Nitelikleri ........................................................... 105
D. Bağımsız Denetçi Seçilmesi ve Görevden Alınması........................... 106
1. Denetçinin Seçilmesi........................................................................ 106
a. Genel Kurul Tarafından Seçim .................................................. 106
b. Denetçinin Mahkeme Tarafından Seçilmesi .............................. 107
c. Denetçinin Yönetim Kurulu Tarafından Seçimi ........................ 107
2. Denetçinin Görevinin Son Bulması.................................................. 107
a. Sürenin Sona Ermesi.................................................................. 107
vi İçindekiler
b. Genel Kurul Tarafından Azil ..................................................... 108
c. Mahkeme Kararı ile Göreve Son Verilmesi............................... 108
d. Denetçinin Fesih İhbarında Bulunması...................................... 108
E. Denetçi Olabilecek Kimseler ............................................................... 109
F. Bağımsız Denetim Raporu................................................................... 110
1. Görüş Yazıları, Denetimin İçeriği.................................................... 112
a. Olumlu Görüş............................................................................. 112
b. Sınırlı Olumlu Görüş (“Şartlı Olumlu Görüş”).......................... 112
c. Görüş Bildirmekten Kaçınma .................................................... 113
d. Olumsuz Görüş Yazısı ............................................................... 114
G. Denetçinin Sorumluluğu ve Sır Tutma Yükümlülüğü ...................... 115
5.ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER
A. Giriş....................................................................................................... 119
B. Hamiline Yazılı Pay Senedi ................................................................. 119
C. Nama Yazılı Pay Senedi....................................................................... 121
1. Nama Yazılı Pay Senetlerinde Bağlam ............................................ 122
a. Drag Along Right ve Tag Along Right Kavramları Bağlam
Olarak Kabul Edilebilir mi? ....................................................... 127
D. Pay Defteri............................................................................................. 128
E. İntifa Senedi.......................................................................................... 128
6. ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN MALİ HÜKÜMLER
A. Yedek Akçe ........................................................................................... 131
1. Kanuni Yedek Akçeler..................................................................... 131
a. Genel Kanuni Yedek Akçe......................................................... 131
b. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek
Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları......................................... 132
2. Şirketin İsteği ile Ayrılan Yedek Akçe ............................................ 132
3. Kar Payı ile Yedek Akçeler Arasındaki İlişki.................................. 133
B. Sermaye Artırımı ve Azaltımı ............................................................. 135
İçindekiler vii
1. Sermayenin İşlevleri......................................................................... 135
a. Eşik İşlevi................................................................................... 135
b. Finansman İşlevi ........................................................................ 136
c. Ortak Edindirme İşlevi............................................................... 136
d. Hakların Belirlenmesi İşlevi ...................................................... 136
2. Sermaye Artırımı.............................................................................. 136
a. Dış Kaynaklar Yoluyla Sermaye Artırımı.................................. 137
aa. Rüçhan Hakkı .................................................................... 138
b. İç Kaynaklar Yoluyla Sermaye Artırımı.................................... 139
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı..................................................... 139
d. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı.......................... 141
da. Esas Sermaye Sistemi Yoluyla Artırım ............................. 141
db. Kayıtlı Sermaye Sistemi Yoluyla Artırım ......................... 142
3. Sermaye Azaltımı............................................................................. 143
a. Sermayenin Azaltılması Prosedürü............................................ 144
C. Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumu ....................................... 145
7.ÜNİTE:
ANONİM ŞİRKETLERİN SON BULMASI
A. Anonim Şirketin Sona Erme Nedenleri.............................................. 149
1. İnfisah (Dağılma) Halleri ................................................................. 149
2. Fesih Halleri..................................................................................... 149
a. Organ Eksikliği Sebebiyle Fesih................................................ 149
b. Haklı Nedenle Fesih................................................................... 151
c. Esas Sözleşmede Öngörülen Herhangi Bir Fesih Sebebi........... 154
d. Genel Kurul Kararıyla Fesih ...................................................... 154
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi ................................................................... 154
1. Tasfiye Memuru............................................................................... 156
a. Tasfiye Memurlarının Atanması ................................................ 156
b. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması ................................ 156
c. Aktifleri Satma Yetkisi .............................................................. 157
d. Yetkilerin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi........................... 157
2. Tasfiye İşleri..................................................................................... 158
viii İçindekiler
a. İlk Envanter ve Bilanço.............................................................. 158
b. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması..................................... 158
c. Diğer Tasfiye İşleri .................................................................... 158
d. Tasfiye Sonucunu Dağıtma........................................................ 159
e. Defterlerin Saklanması............................................................... 159
f. Şirket Ünvanının Sicilden Silinmesi .......................................... 159
g. Uygulanacak Diğer Hükümler ................................................... 159
3. Ek Tasfiye ........................................................................................ 160
4. Tasfiyeden Dönülmesi...................................................................... 160
Ek
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN
BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK........................................ 163
KAYNAKÇA............................................................................................... 171
KISA ÖZGEÇMIŞ ..................................................................................... 187
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 136,79 TL 273,57 TL
3 TAKSİT 92,29 TL 276,87 TL
6 TAKSİT 71,50 TL 286,00 TL
9 TAKSİT 59,64 TL 298,19 TL
12 TAKSİT 51,72 TL 310,34 TL