Fırsat AVUKATIN EL KİTABI (Haziran 2022)

 • 0.0 - 0 Yorum var.
Bu Kitabımızda; sadece avukatları değil hakim ve savcılarımızı da yakından ilgilendiren çeşitli konulara ilişkin (26 adet) 'makale' ve 'inceleme yazısı'na yer verilmiştir.
 • Stokta Var

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  1.000,00 TL
 • Toplam Tutar
 • Fiyatı
  750,00 TL+ KDV
 • Havale Fiyatı
  727,50 TL - %3 İNDİRİM
 • Taksitli
  149,20 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786051684451
Baskı Tarihi Haziran 2022
Baskı Sayısı 1
Ebat 17x25
Sayfa Sayısı 1080
Yayınevi Bilge Yayınevi
Kapak Türü Bez Ciltli


ÖNSÖZ 

Son yıllarda “…El Kitabı” isimli kitapların yayımlanması adeta moda oldu. Belli bir konuyu etraflıca inceleyen bu tür kitaplara rağbet ve ilgi ar-tınca, bu kitapların sayısı da arttı. Örneğin; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (Prof. Dr. Baki Kuru), Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (İsmail Ercan), CMK El kitabı (Ali Parlar), TCK El Kitabı (Ali Parlar), Miras El Kitabı (Erhan Günay), Medeni Usul El Kitabı (Prof. Dr. Baki Kuru), Borçlar Kanunu El Kitabı (Nihat Yavuz) piyasada çok beğeni kaza-nan kitaplar arasında yer aldı…
Bilge Yayınevi, “Avukatın El Kitabı” ismini verdiği bu kitapta, avukat-ları yakından ilgilendiren çeşitli konulara ilişkin (26 adet) ‘makale’ ve ‘in-celeme yazısı’na yer vermiştir. Gerçekten bu kitapta; Dr. M. Yasin Aslan'ın “Askerî Ceza Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda Sahtecilik Suçları”, Dr. Haluk Çolak’ın “Ceza Muhakemesi Hukukunda Alternatif Uyuşmaz-lıkların Çözüm Yolu Olarak Basit Yargılama Usulü”, Av. Rifat Çulha’nın “Ceza Mahkemesinde Görevli Avukatlara Öneriler”, Cengiz Demirtaş/ Alp Arslan’ın “Askeri Suçların Soruşturma Usulünde Yeni Bir Dönem: Soruş-turma İzni”, Prof. Dr. Adnan Deynekli’nin “İcra İflas Hukukunda Avuka-tın Ücret Alacağına Tanınan Rüçhan Hakkı”, Mustafa Dönmez’in “Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Hukuku İlişkisi”, Sertaç Malik Eskişehir-li’nin “Sigorta / Adli Vakalar & Bilirkişi Raporları”, Veysel Gültaş’ın “Ce-za Yargılamasına İlişkin Temel Konular ve Yorumlar”, Av. Ahmet Ka-raöz’ün “Bankacılık İşlem Disiplinleri, Özenleri ve Kredi İhtilafları İçerikli Davalar”, Doç. Dr. Mustafa Kılıçoğlu’nun “İş Hukukunda Özel Kavram-lar”, Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür Kiraz’ın “Senetle İspat Kuralı Karşısın-da Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Kriterinin Türk Hukukunda İzlediği Seyir”, Doç. Dr. Tunay Köksal’ın “Avukatlar İçin Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Tarafları Arasındaki Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışı Alter-natif Çözüm Yolları”, Av. Dr. Salih Oktar’ın “Müdafinin Görev ve Yetki-leri”, Serhat Özer’in “İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkla-rın Alternatif Hukuki Çözüm Yolları”, C. Savcısı Cemil Temel’in “Kamu-laştırmasız El Atma Davaları” ve “Yağma Suçu”, Av. Talih Uyar’ın; “24.11.2021 Tarihli ve 7343 Sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanun-larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Getirdiği Yenilikler’”, “Ke-sinleşen Bir ‘İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte’ Takip Borçlusu, İİK. m. 111/a Uyarınca, İcra Dairesinden ‘Kendisine Satış Yetkisi Veril-mesi’ni Talep Edebilir Mi?”, “Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Görevi Kö-tüye Kullanma Suçu”, “Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülük-ten Doğan Sorumluluğun Kapsamı”, Gürsel Yalvaç’ın “Avukatların Yeni Ceza Kanunu Karşısındaki Konumları”, isimli yazıları yer almaktadır…
Bilge Yayınevi daha önce barolar için Prof. Dr. Feridun Yenisey’e ait “Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı (7. Baskı)”, Av. Mustafa Kırmızı’ya ait “Muvazaa, Muris Muvazaası, İnançlı İşlem”, Prof. Dr. Muhammet Özekes’e ait “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişikliler”, Av. Talih Uyar’a ait “İcra Hukukunda Şikâyet”, “İcra Hukukunda İhtiyati Haciz”, “İcra Hukukunda İstihkak Davaları”, “İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları”, “İcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları” vs. isimli kitapları yayımlamıştı.
Bilge Yayınevinin bu son eseri de –önceki eserleri gibi– tüm avukatlar için çok yararlı olacaktır…
Mayıs/2022
Editör
Av. Talih Uyar


İÇİNDEKİLER

Askeri Ceza Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda Sahtecilik Suçları
Dr. M. Yasin ASLAN

Ceza Muhakemesi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu Olarak
Basit Yargılama Usulü
Dr. Haluk ÇOLAK

Ceza Muhakemesinde Görevli Avukatlara Öneriler
Av. Rifat ÇULHA

Askerî Suçların Soruşturma Usulünde Yeni Bir Dönem: Soruşturma İzni
Cengiz DEMİRTAŞ & Alp ARSLAN

İcra İflas Hukukunda Avukatın Ücret Alacağına Tanınan Rüçhan Hakkı
Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ

Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Hukuku İlişkisi
Mustafa DÖNMEZ

Sigorta / Adli Vakalar & Bilirkişi Raporları
Sertaç Malik ESKİŞEHİRLİ

Ceza Yargılamasına İlişkin Temel Konular ve Yorumlar
Veysel GÜLTAŞ

Sahtecilik – Gelişen Eylem Türleri – Pandemi Sürecinde Eylem Artışı İzlenimleri

Bankacılık İşlem Disiplinleri Özenleri ve Kredi İhtilafları İçerikli Davalar

Uzman Görüş Raporlarının Yargılamaya Aydınlanma Getirileri ve Tahkikatın Objektivitesinin Gelişiminde Uzman Görüş Raporlarının İzlenmesinde Yargıtayın Özenleri

Elektrik Nedenli Yangınlar İle Tehlike Sorumluluğu Kavramı
Sigorta Rücu Davalarına Araştırma Pencereleri

213 Sy.VUK.359.Md. Vergi Suçları – Kovuşturmada Objektivite İzlemi –
Yargıtay 11. Cd. Kararları Işığında Tahkikatın Gelişimi Disiplinleri İle Savunma

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Eylemlerinin İzlemindeki Soruşturmalar ve Kamu Maliyesi Denetim Disiplini Şablonları Gözleminde Hazine ve Maliye Bakanlığının Eylem İçin TCK.241.Madde İle Bakışı
Ahmet KARAÖZ

İş Hukukunda Özel Kavramlar
Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

Senetle İspat Kuralı Karşısında Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Kriterinin Türk Hukukunda İzlediği Seyir
Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ

Avukatlar İçin Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Tarafları Arasındaki Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışı Alternatif Çözüm Yolları
Doç. Dr.Jur. Tunay KÖKSAL

Müdafinin Görev ve Yetkileri
Av. Dr. Salih OKTAR

İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm Yolları
Serhat ÖZER

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Yağma Suçu
Cemil TEMEL

24/11/2021 T. ve 7343 S. “İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Getirdiği Yenilikler
Avukatın “Özen Yükümlülüğü” (Av. K. M. 34; Tbk. M. 506/III) ve Bu Yükümlülükten Doğan Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı

Avukatın “Özen Yükümlülüğü” (Av.K.m.34; TBK.m.506/III) ve “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” (TCK.m.257/2)

Kesinleşen Bir “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte” Takip Borçlusu,
İIK.m. 111/a Uyarınca, İcra Dairesinden ‘Kendisine Satış Yetkisi Verilmesi’ni
Talep Edebilir mi?
Av. Talih UYAR

Avukatların Yeni Ceza Kanunu Karşısındaki Konumları
Gürsel YALVAÇ

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 394,58 TL 789,15 TL
3 TAKSİT 266,23 TL 798,68 TL
6 TAKSİT 206,25 TL 825,00 TL
9 TAKSİT 172,04 TL 860,18 TL
12 TAKSİT 149,20 TL 895,20 TL