Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:101,85
Piyasa Fiyatı:119,44 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:101,85 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:110,00 TL
Havale Fiyatı:104,50 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:12,58 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682259Yayın Tarihi : Ekim 2017
Baskı Sayısı  : 1Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 928Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : Karton KapakDili               : Türkçe
Yazar             : Yavuz SÜPHANDAĞYayın Yeri    : Ankara


İÇİNDEKİLER

 

İCRA TAKİP İŞLEMLERİ

 BİRİNCİ KONU

 

İCRA İŞLEMLERİNDE GÖREV VE YETKİ............................................................... 34

        Görev................................................................................................................................... 34

 

İCRA TAKİP ŞEMASI......................................................................................................... 37

 

CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ................................................................................................... 38

        1) Cüz’i (Ferdi) İcra...................................................................................................... 38

        2) Külli (Toplu) İcra..................................................................................................... 38

 

İCRA ORGANLARI............................................................................................................... 38

        İcra Daireleri.................................................................................................................... 39

        İcra Mahkemesi.............................................................................................................. 39

        İcra Tutanakları.............................................................................................................. 40

 

İCRA HARÇLARI.................................................................................................................. 42

        Cezaevi Harcı................................................................................................................... 48

        Damga Vergisi.................................................................................................................. 48

        Tellâliye Harcı................................................................................................................. 52

        Katma Değer Vergisi .................................................................................................... 53

        Tescil Harcı....................................................................................................................... 53

        Veraset İntikal Vergisi.................................................................................................. 53

        İcra Harç Ve Giderlerden Sorumluluk................................................................... 54

        Adli Yardım....................................................................................................................... 54

        Adli Yardım Talebi......................................................................................................... 55

        Takip Açılırken Alınan Harçlarla  İlgili Örnekler.............................................. 56

        Son Beş Yıla Ait Harçlar Tablosu............................................................................. 57

        Damga Vergisi Oranları............................................................................................... 61

        Dosya Hesabı Yapılırken Harç Oranları................................................................ 63

 

ŞİKÂYET.................................................................................................................................. 65

        -      Şikâyet Ve Şartlar.................................................................................................... 65

 

        -      İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar............................................................... 65

 • Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler........................................................ 71
 
MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ................................................................ 72
 • Müddetlerin Değiştirilmemesi.......................................................................... 72

 

İCRA TEBLİĞLERİ.............................................................................................................. 73

 • Tebligat Kanunu 21/2’inci Madde Uygulama Şekli................................. 73
 • Tebligat Kanunu 35’inci Madde Uygulama Şekli...................................... 75

 

İCRANIN DURDURULMASI........................................................................................... 82

 

İLAMLARIN İCRASI

İKİNCİ KONU

 

1-   Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası.... 84

        Taşınır teslimi............................................................................................................. 84

        Nafakanın Sona Ermesi.......................................................................................... 85

        Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası..... md.25/a............. 91

        Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması.............................................................................. md.25/b............. 94

        Taşınmazın Tahliye Ve Teslimi........................................................................ 95

        1 – Borçlunun Elinde İse.................................................................. md.26............. 95

        2 – Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse....................................... md.27............. 96

        Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına Dair Olan İlâmlar md.30....... 97

2-   Para Ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası................ 98

        İcra Emri Ve Muhtevası.................................................................... md.32............. 98

        Kamulaştırma Kanunu İle İlgili Yargı Kararları.............................................. 103

        İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre........................... md.36.......... 105

        Haciz Veya İflas İstemek Yetkisi.................................................. md.37.......... 111

        İlâm Ve İlâm Niteliğindeki Belgeler............................................ md.38.......... 111

 

KEFALET.............................................................................................................................. 114

 • Kefaletin Şekli........................................................................................................ 114
 • Eşin Rızası............................................................................................................... 115

ZAMANAŞIMI..................................................................................................................... 118

        İcranın iadesi................................................................................................................. 118

 

İLAMSIZ TAKİP

ÜÇÜNCÜ KONU

 

I-    Takibin Muhtelif Tarzları................................................................................. 122

        Para Borcu Ve Teminat İçin Takip....................................................................... 122

        İflasa Tabi Şahıslar Hakkındaki Takip........................................ md.43.......... 123

        Ticareti Terk Edenler........................................................................ md.44.......... 124

        Rehin Ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar............................ md.45.......... 126

        Haciz Yoluyla Takip.............................................................................................. 131

        1 – Umumiyetle........................................................................................................... 131

        2 – Hukuku Amme Borçları.................................................................................... 131

        Zabıt Ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi........ Md.48.......... 131

        Rehin Karşılığı Ödünç Verenler..................................................... md.49.......... 131

 

II-   YETKİ.............................................................................................................................. 131

        Yetki Ve İtirazları................................................................................ md.50.......... 131

 

III- TATİLLER VE TALİKLER..................................................................................... 141

        Tatiller.......................................................................................................................... 141

        1 – Bütün Borçlular Hakkında....................................................... Md.51.......... 141

        2 – Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde................. Md.52.......... 141

        3 – Terekenin Borçlarında............................................................... Md.53.......... 141

        4 – Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde.................................... Md.54.......... 148

        5 – Askerlik Halinde...................................................................... Md.54/A.......... 150

        6 – Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde.......................................... Md.55.......... 150

        Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri...................................... md.56.......... 151

 

IV- İcra Tebliğleri.................................................................................. md.57.......... 151

 

V-   TAKİP TALEBİ........................................................................................................... 156

        Takip Talebi Ve Muhtevası.............................................................. md.58.......... 156

İcra Takibinde Takip Ehliyeti................................................................................ 157

 • Gerçek Kişiler......................................................................................................... 157
 • Tüzel Kişiler............................................................................................................ 157
 • Tüzel Kişiliği olmayan Topluluklar.............................................................. 157
 1. Kat Mülkiyeti Kurulu.................................................................................. 157
 2. Adi Ortaklık.................................................................................................... 158
 3. Tereke.............................................................................................................. 158

 

Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranı Tablosu..... 172

 
Takip Masrafları..................................................................................... md.59.......... 178
 • Dosya Açılışında Akış Çizelgesi...................................................................... 180
 • Tebligat İşlemleri Kesinleşme Süreci.......................................................... 181
 • Harç Masraf İşlemleri Süreci........................................................................... 182

 

Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları........................................................ 183

 • Takip Hukuku Bakımından.............................................................................. 183
 • Maddi Hukuk Bakımından............................................................................... 183
 • Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığından Ortaklığı Meydana Getiren Tüm Şirketlerin Örnekte Olduğu Gibi Açılımı Yapılıp Her Birine Ayrı Ayrı Ödeme Emri Tebliği                185
 • İİK’nun 153 Maddesi Gereğince İpoteğin Çözülmesi Talebi. Takip Talebine İmza Borçlu Yâda Vekilince Atılacaktır (Ters Takip)................................................................ 186

 

İlamlı İcra Emri Örneği............................................................................................... 188

 • Takip Talebi............................................................................................................ 190
 • İlamlı Takip............................................................................................................ 190
 • Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkındaki Takipte.................... 190
 • İcra Emri Kesinleşme Süreci........................................................................... 190
 • Para ve teminat verilmesi Hakkındaki Takipte İcra Emri Kesinleşme Süreci   192

 

İlamsız Takip.................................................................................................................... 194

Genel Haciz Yoluyla Takip................................................................................ 194

               Genel Olarak........................................................................................................... 194

 1. Ödeme Emri Ve Muhtevası....................................................................... 194
 2. Ödeme Emrinin Tebliği.............................................................................. 196

İlamsız Takip Talebi Örneği.................................................................................... 198

İlamsız Takiplerde Ödeme Emri.......................................................................... 200

Takip Talebi................................................................................................................... 202

 • Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci... 202
 
İtiraz....................................................................................................................................... 203
 1. Süresi Ve Şekli....................................................................................... md.62.......... 203
 • İcra Ve Ödeme Emirlerinde, İtiraz Ve Ödeme Süreleri........................ 204

Ödeme Emrine İtiraz.................................................................................................... 206

 • İmzaya İtiraz.......................................................................................................... 206
 • Borca İtiraz............................................................................................................. 206
 • Tam İtiraz................................................................................................................ 206
 • Kısmi İtiraz............................................................................................................. 206

2.    İtiraz Sebepleri..................................................................................... md.63.......... 212

Ödeme Emrine İtiraz İle Şikâyet Arasındaki Farklar.............................. 212

 • Ödeme emrine itiraz........................................................................................... 212
 • Şikâyet...................................................................................................................... 212
 • Gecikmiş İtiraz...................................................................................................... 214
 • Süresinde Yapılan İtiraz.................................................................................... 214

Gecikmiş İtiraz......................................................................................... md.65.......... 214

İtirazın Hükmü......................................................................................... md.66.......... 216

İtirazın Hükümden Düşürülmesi......................................................................... 217

        İtirazın İptali......................................................................................... md.67.......... 217

        İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması................................................ md.68.......... 221

        İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması.......................................... md.68/a.......... 229

        Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması....................................................................... md.68/b.......... 230

        İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri.................. md.69.......... 233

        Karar Ve Müddet.................................................................................. md.70.......... 234

        İcra Mahkemesi Kararıyla Takibin Talik Veya İptali........... md.71.......... 234

        Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları................................................. md.72.......... 241

        Hususi Hükümler................................................................................ md.73.......... 249

 

 

 

HACİZ YOLUYLA TAKİP

DÖRDÜNCÜ KONU

 

Mal Beyanı.............................................................................................................................. 250

Beyanın Muhteviyatı................................................................................. md.74.......... 250

Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı............................................ md.75.......... 250

Hapis İle Tazyik........................................................................................... md.76.......... 250

Sonradan Kazanılan Veya Ziyadeleşen 
Malların Beyanı............................................................................................ md.77.......... 251

 

HACİZ

BEŞİNCİ KONU

 

a.      Genel Olarak.................................................................................................................. 252

 • Muvakkat Haciz (Madde 69/1)...................................................................... 252
 • Kesin Haciz (Madde 78/1)............................................................................... 252  
 • İlave Haciz (Madde 100/2).............................................................................. 252
 • Tamamlama Haczi (Madde 139).................................................................. 252

-         İhtiyati Haciz (Madde 257/1)......................................................................... 252

b.     Haczin yapılması......................................................................................................... 252

 

HACİZ                                                                                                                                                              254

        Talep müddeti............................................................................................................... 254

 • İş Yeri Devredilmişse......................................................................................... 255
 • Borçlu  (Mesken Yada İşyerinde) Bulunmazsa....................................... 255
 • Haczedilecek Mal Bedeli Az İse...................................................................... 256
 • Malların Başkasına Ait Olduğu İddia Olunursa........................................ 256
 • Borçlunun Boşanması Halinde....................................................................... 257
 • Şirket Borcunda Şahıs Sorumluluğu............................................................ 257
 • Borca Ve İmzaya İtiraz Halinde..................................................................... 258
 • İcraya Yetki İtirazı............................................................................................... 258
 • Borç Aile Bireylerinden Birinin İse............................................................... 258
 • Haczedilecek Mal Önceden Hacizli İse........................................................ 258

Şirketlerde Uygulanan Haciz.................................................................................. 259

 • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Pay Haczi Ve Satışı............................. 259
 • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Hisse Haczi Ve Satışı İçin İzlenecek Yol            259

Borçlunun Şirketteki Hissesinin Haczi........................................................... 260

 1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Ve Anonim Şirketlerde 260
 1. Hisse senedi çıkartılmış ise.............................................................................. 260
 2. Hisse senedi çıkartılmamış ise....................................................................... 260

2-   Limited Şirketlerde................................................................................................ 261

3-   Şahıs Şirketlerinde................................................................................................ 261

 1. Kollektif Ve Komandit Şirketlerde................................................................ 261
 2. Kooperatiflerde..................................................................................................... 262
 3. Adi Ortaklık............................................................................................................ 262

 

Uçak Haczi........................................................................................................................... 263

        Haciz Şekli...................................................................................................................... 263

        Satış Şekli........................................................................................................................ 263

 

Gemi Haczi.......................................................................................................................... 263

 • Seferden Men Kararları...................................................................................... 263

   

İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar........................................................ 264

 

Marka – Patent Haczi Ve Rehin............................................................................. 264

 

Araçların Tescilleri...................................................................................................... 265

 

İş Kanunu ............................................................................................................................ 265

-         Haciz.......................................................................................................................... 265

-         Kamu Makamlarının Ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü                                                                                                                                       265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gemi Sicil Dairesi Bulunan Yerler...................................................................... 266

 • İcra Takibine Konu Taksitlerin Gümrük Kapılarından Giriş Çıkışının Engellenmesi İle İlgili İşlemler.................................................................................................................... 266

   

Gümrük Depolarındaki Eşya Ve Araç Haczi.................................................. 267

Hacze Başlama Müddeti .................................................................... md.79.......... 276

Haciz Yapan Memurun Salahiyeti................................................ md.80.......... 279

Zabıta Memurlarıyla Muhtarların Vazifeleri........................... md.81.......... 280

Haczin Konusu................................................................................................................. 281

 1. Genel Olarak........................................................................................................... 281
 2. Haczedilmeyen Mal, Hak ve Alacaklar........................................................ 281
 • Haczi caiz olmayan mallar ve haklar.......................... md.82.......... 282
 • Kısmen haczi caiz olan şeyler......................................... md.83.......... 291

Haczin Hüküm ve Sonuçları.................................................................................... 297

Önceden Yapılan Anlaşmalar.................................................... md.83/A.......... 298

Yavrulu Hayvanların Haczi....................................................... md.83/B.......... 299

Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentilerin Haczi........ md.83/C.......... 299

Yetişmemiş Mahsullerin Haczi...................................................... md.84.......... 300

Taşınır Ve Taşınmaz Malların Haczi........................................... md.85.......... 300

Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri.............................................. md.86.......... 303

Kıymet Takdiri..................................................................................... md.87.......... 304

 

Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri............................................................... 304

1–  Taşınırlar Hakkında........................................................................... md.88.......... 304

        Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi............................. 309

2 – Alacaklar Ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında md.89 311

3 – Diğer Haklar İçin................................................................................. md.90.......... 321

4 – Taşınmazlar Hakkında...................................................................... md.91.......... 322
        I-    Taşınmaz Haczinin Şümulü............................................................................. 323
        II-  Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları.............. 323
        III- İdare Ve İşletme........................................................................... md.92.......... 323

        Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı............................ md.93.......... 328

        İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar...................................... md.94.......... 328

 • İcra Müdürlüğünce Verilecek Yetki Belgesi.............................................. 329
 • Müşterek Mülkiyet.............................................................................................. 329
 • İştirak Halinde Mülkiyet (El Birliği Mülkiyeti)....................................... 330
 • Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi (Tapu Kanunu)            330
 • Anonim Şirketlerde Hisse Haczi.................................................................... 335
 • Adi Ortaklık............................................................................................................ 337

        Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları................................... md.95.......... 341

 

 

İSTİHKAK İDDİASI

 

İstihkak İddiasına İtiraz................................................................................................... 342

A – Borçlunun Zilyetliği.................................................................................................... 342
        1 – Hazırlık Safhası..................................................................................................... 342
 • Hacizde İstihkak İddiasının Bildirilmesi....................................... 342
 • Hacizden Sonra İstihkak İddiasının Bildirilmesi....................... 343
 • İstihkak İddiasına İtiraz Olursa........................................................ 343
 • İstihkak İddiasına İtiraz Olmazsa.................................................... 343
 • İcra Mahkemesince Takibin Ertelenmesine Karar Verilmesi 343
 • İcra Mahkemesince Takibin Devamına Karar Verilmesi....... 343
 • Malı Borçlu ile Üçüncü Şahsın Birlikte Elde Bulundurmaları 344
 • Üçüncü Kişinin Doğrudan İcra Mahkemesine İstihkak Davası Açması 344
 • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Reddine Karar Verilmesi            344
 • İcra Mahkemesince İstihkak Davasının Kabulüne Karar Verilmesi         344
 • Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mal Hakkında İstihkak Davası (İİK m. 99)       345
 • Alacaklının Üçüncü Şahıs Aleyhine Açtığı Davanın Reddi..... 345
 • Üçüncü Şahıs Aleyhine Açılan Davanın Kabulü......................... 345
 • Yetkili Mahkeme..................................................................................... 346
 • Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi....................................................... 346
 • Alıcının Alacaklılarının Satılan Üzerinde Haciz Koydurmaları 346

  ---Bedel Ödenmişse................................................................................ 346

  ---Bedel Ödenmemişse......................................................................... 346
 • Borçlunun Alacaklısı Tarafından Satıcıya Bakiye Borcun Ödenmesi      346
 • Satıcının Alacaklılarının Satılan Üzerinde Haciz Koydurmaları 346
 • Satıcının Alacağından Dolayı Satılan Üzerinde Haciz Koydurması           347
 • Satıcının ve Alıcının Birlikte Borçlu Olmasında Satılan Üzerinde Alacaklının Haciz Koydurmaları........................................................................................... 347
 • İstihkak Davasının Açılacağı Yetkili İcra Mahkemesi............. 348

2 – Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası.............................................. md.97.......... 351

İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi....................... md.97/A.......... 357

3 – Çalınmış Ve Zayi Olmuş Şeyler.............................................. md.98.......... 359

B – Üçüncü Şahsın Zilyetliği................................................................... md.99.......... 360

 

HACZE İŞTİRAK

 

Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili.................................................. md.100.......... 363

--- Takipli İştirak.......................................................................................................... 364

--- Takipsiz (İmtiyazlı) İştirak............................................................................... 364

Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak md.101...... 367

Haciz Tutanağı Tanzimi........................................................................ md.102.......... 369

Davet............................................................................................................. md.103.......... 370

Hacze İştirak Halinde Davet................................................................ md.104.......... 372

Borç Ödemeden Aciz Vesikası............................................................ md.105.......... 372

 

PARAYA ÇEVİRME

 
1 – Satış Talebi................................................................................................................. 373

        Talep İçin Müddetler....................................................................... md.106.......... 373

        Talep Hakkı......................................................................................... md.107.......... 378

        Muvakkat Haciz Halinde............................................................... md.108.......... 378

        Satışın Tatili........................................................................................ md.109.......... 378

        Haczin Kalkması............................................................................... md.110.......... 378

        Taksitle Ödeme................................................................................. md.111.......... 381

               ---Taahhütname Tutanağı Örneği................................................................. 383

2 – Taşınırların Satışı.................................................................................................. 384

        Müddetler............................................................................................ md.112.......... 384

        Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi..................................................................... 385

 • Taşınır Malların Paraya Çevrilmesi (İİK. Madde 112-119)......... 385
 • Taşınır Malların Satılması Süreci............................................................ 386
 • Taşınır Malların Satılması İle İlgili Talepler....................................... 386

Satışı Yapılacak Taşınır Araç İse......................................................................... 386

 • Talep Örneği........................................................................................................... 386
 • Satış Hazırlıkları.................................................................................................. 387

               Vaktinden Evvel Satış.............................................................. md.113.......... 388

               Artırma Hazırlık Tedbirleri.................................................. md.114.......... 388

               Taşınır Mallarda  Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif  Verme  389

               İhalenin Yapılması.................................................................... md.115.......... 395

               İkinci Artırma............................................................................. md.116.......... 396

               Altın Ve Gümüş Eşya................................................................ md.117.......... 396

               Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti.. md.118               396

               Pazarlık Suretiyle Satış........................................................... md.119.......... 398

               Ödeme Yerine Alacakların Devri........................................ md.120.......... 399

               Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri md.121       400

 • İştirak Halinde Mülkiyette........................................................................ 401
 • Şirket Hissesinde........................................................................................... 401
 • Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinde Pay Haczi Ve Satışı Aile Mal Ortaklığı        md.122........................................................................................................... 405
3 – Taşınmazların Satışı............................................................................................ 405

        Satış Müddeti...................................................................................... md.123.......... 405

 • Taşınmaz Malların Satılması Süreci............................................................. 405
 • Taşınmaz Malların Satılması İle İlgili Talepler........................................ 406
 • Satış Hazırlıkları................................................................................................... 407

İpotekli Ve Hacizli Taşınmazın Satış İşlemleri........................................... 409

 • Bankalar Ve TMSF İle Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV İstisnasına İlişkin Farklar     415
 • Satılacak Malın Cinsi Açısından Farklar...................................................... 415
 • Satın Alan Kişi Açısından Farklar................................................................... 416
 • İstisna Tutarı Açısından Farklar.................................................................... 416
 • İzalei Şüyu Satışlarında Satış Harç Ve Masrafları................................... 418
 • Satın Alanın Ödemesi Gereken Harçlar...................................................... 418
 • İzale’i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) İlamına Göre Yapılan İşlemler 418
Artırma Şartları.............................................................................................................. 422

1 – Şartnamenin Açık Bulundurulması.......................................... md.124.......... 422

2 – Münderecatı........................................................................................ md.125.......... 424

Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları Ve İlgililere İhtar........ md.126.......... 426

 • Taşınmaz Mallarda Açık Artırma Satışında Elektronik Ortamda Teklif Verme              427

Açık Arttırma İlanında Bulunması Gereken Hususlar........................... 429

-         Tellallık Harcı........................................................................................................ 430
 • Ayrıca Tebliğler......................................................................... md.127.......... 433
 • Satış İlanı Kimlere Tebliğe Gönderilmelidir............................................. 433
 • Mükellefiyetlerin Listesi........................................................ md.128.......... 445
 • Mükellefiyetler Nelerdir................................................................................... 446
 • Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet.................................. md.128/A.......... 453
 • İhale................................................................................................ md.129.......... 458
 • Satışın Yapılması.................................................................................................. 459
 • Ödeme Usulü............................................................................... md.130.......... 466
 • Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi................... md.131.......... 471
 • Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri  Ve İpotekli Ve Mahcuz Taşınmazın Kiralanmasında Hüküm ........................................................ md.132.......... 472
 • İhalenin Feshi Ve Farkının Tahsili...................................... md.133.......... 474
 • İhalenin Neticesi Ve Feshi...................................................... md.134.......... 478
 • ½ Tapu Harcı Bedelinin Ödenmesi............................................................... 481
 • İhalenin Feshi Davası Açıldığında Yapılacak İşlem............................... 481
 • İhalenin Feshi Davasının Açılacağı Yer....................................................... 483
 • İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir..................................................... 483
 • İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Uygulanacak Para Cezası 484
 • İhalenin Feshi İstendiğinde Taşınmazın Ne Şekilde İdare Edileceği 484
 • Tescil İçin Tapuya Tebliğ Ve Zorla Çıkarma.................. md.135.......... 499
 • Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması md.136      504
 • Aile Yurtları................................................................................. md.137.......... 505

 

4 – Paranın Paylaştırılması..................................................................................... 505

Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar Ve Vekâlet Ücreti md.138 505

Takip Masrafları............................................................................................................. 507

 • Satış Gideri.............................................................................................................. 507
 • Takip Gideri............................................................................................................ 508

İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ ..................... md.139.......... 510

SIRA CETVELİ.......................................................................................... md.140.......... 510

Cetvel Suretlerinin Tebliği............................................................ md.141.......... 512

Cetvele İtiraz...................................................................................... md.142.......... 513

               ---  Ödeme Emri Usulsüzlüğünün Sıra Cetvellerine Etkisi................... 517

        Teminat Karşılığı Ödeme.......................................................... md.142/a.......... 523

        Borç Ödemeden Aciz Vesikası.................................................... md.143.......... 524

               ---  Aciz vesikası alınması için gerekli şartlar.......................................... 526

        Senedin Geri Verilmesi Ve İlamın İcrası Vesikası............... md.144.......... 527

        Paranın Paylaştırılmasına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygula md.144/a              528

 
TAŞINIR REHNİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ
ALTINCI  KONU
 
I –  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi.................................................................... 529

        Takip Talebi........................................................................................ md.145.......... 529

        Ödeme Emri....................................................................................... md.146.......... 530

               ---  Takip Talebi Örneği...................................................................................... 531

               ---  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri Örneği                532

               ---  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci İlamsız Takip Örneği................................................................................................................. 534

               ---  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Süreci ...................................... 536

               ---  Rehnin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler...................................... 537

               ---  Satış Hazırlıkları........................................................................................... 537

        Ödeme Emrine İtiraz...................................................................... md.147.......... 539

               –    İpoteğin Paraya Çevrilmesi...................................................................... 541
 

        Takip Talebi........................................................................................ md.148.......... 541

               ---  Rehnin Paraya Çevrilmesinde İzlenecek Yol.................................... 541

 • Takipte Taraflar............................................................................................. 541
 • Takip Açılışında Gereken Belgeler......................................................... 542
-     İpoteğin Türü.................................................................................................. 543
 • Üst Sınır İpoteği (Limit İpoteği)............................................................. 543
 • Anapara İpoteği (Karz)............................................................................... 544

---                                                 İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takip Şekli               545

--- İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Alınması Gereken Harç Miktarı 547

--- Borçlunun Borcundan Dolayı İpotek Sahibi Üçüncü Şahsın Sorumluluğu  548

--- İflas Ve İflasın Ertelenmesi Kararının İpoteğe Ve Taşınmaza (Takip İle Satışta) Etkisi                                                                                                                                550

        Adres Gösterme Zorunluluğu................................................. md.148/A.......... 558

 

1 – İcra Emri........................................................................................... md.149......... 559

        -      İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Örneği.................... 568

        -      İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri Örneği....... 569

         ---     İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci Şeması         571

          ---    İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci................ 573

        İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler.................................................. 575

        İcranın Geri Bırakılması........................................................... md.149/A.......... 579

 

2 – Ödeme Emri…….md 149/b.................................................................................. 583

        İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Süreci........................ 587

        İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler.................................................. 588

        Ödeme Emrine İtiraz...................................................................... md.150.......... 592

        İtirazın İncelenmesi Usulü Ve Hükümleri........................ md.150/A.......... 595

        Kiracılara Haber Verme............................................................ md.150/B.......... 597

        Tapu İdaresine Haber Verme  ............................................... md.150/C.......... 598

        Satış Hazırlıkları.......................................................................... md.150/D.......... 602

 

İpotekli Taşınmazın Kıymet Takdiri................................................................. 603

       -      Müşterek Hükümler............................................................................................ 604

               Paraya Çevirme Müddeti.................................................. md.150/E.......... 604

               Güvencenin Kapsamı ......................................................................................... 605

 • Anapara İpoteğinde............................................................................................. 605
 • Taşınır Rehninde.................................................................................................. 605
 • Limit İpoteğinde................................................................................................... 605
 • Muvakkat Rehin Açığı Belgesi......................................... md.150/F.......... 607
 • Paraya Çevirme Usulü ...................................................... md.150/G.......... 609
 • Alacağın Veya Rehinin İlamla Tespit Edilmiş Olması md.150/H.... 610

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Talebi Örneği            612

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte İcra Emri Örneği 613

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Kesinleşme Süreci İlamlı Takip     614

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Süreci... 616

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İle İlgili Talepler......................... 617

Borçlu Cari Hesap Veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri Ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpotekler.... md.150/I.......... 619

Paylaştırma................................................................................. md.151.......... 625

Rehin Açığı Belgesi.................................................................... md.152.......... 627

İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması Veya Borcu Almaktan İmtina   md.153                                                                                                                    632

Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması          md.153/A                                                                                                                    640

              YEDİNCİ KONU  İFLAS YOLUYLA TAKİP
I –  Yetki................................................................................................................................ 642
 • İflas Takiplerinde Yetkili Merci.......................................... md.154.......... 642
 • İflas............................................................................................................................. 642
 • Genel İflas Yolu .................................................................................................... 642
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu .................................................... 642
 • İflas İşlemleri......................................................................................................... 642

                 - İflas Tasfiyesinin Tatili: Basit Tasfiye....................................................... 645

                 - Adi Tasfiye Ve İflasın Açılmasının İlanı................................................... 645

                 - İflas Yolu İle Adi Takip.................................................................................... 648

                 - Ödeme Emri Ve Münderecatı............................................ md.155.......... 648
 • İflas Talebi Ve Müddeti........................................................... md.156.......... 648

      

  Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri................................................................................................................................. 649
 • Takibin Kabulü Şartları........................................................... md.167.......... 649
 • Kambiyo Senetlerinde Şekil Şartları............................................................ 649

                 --    Bonoda  (Emre Muharrer Senet) Geçerlilik Şekil Şartları  (Ttk. M.776 Vd.)               649

 

Bono Ve Çekte Taraflar.............................................................................................. 650

 • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü 652
 • Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Talebi Örneği (İhtiyati Haciz Talepli) 652
 • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri.......................................................................................... 654
 • Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak 
  -Yabancı Para Borcu Nedeniyle- Takip Talebi Örneği  ....................... 655
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri Kesinleşme Süreci                                                                                                                                       657

 

Bonoda Zorunlu Unsurlar........................................................................................ 660

A-   Zorunlu  (Kesin)  Şekil Şartları............................................................................... 660

B-   Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı........................................................... 661

        --Bono’nun Zorunlu Şekil Şartlarındaki Eksiklik........................................... 661

        --Alternatif Zorunlu (Mecburi) Şekil Şartı Eksiklik...................................... 663

 • Bonoda Ciro............................................................................................................ 664
 • Tam Ciro.................................................................................................................. 664
 • Beyaz Ciro............................................................................................................... 665
 • Cironun Çeşitleri................................................................................................... 665
 • Bonoda Devir Usulü............................................................................................ 665
 • Nama Yazılı Bono................................................................................................. 665
 • Emre Yazılı Bono................................................................................................. 666
 • Hamiline Yazılı Bono.......................................................................................... 666
 • Ödememe Protestosu........................................................................................ 668
 • Zamanaşımı............................................................................................................ 669
 • Zamanaşımının Kesilmesi................................................................................ 669

 

Çekte Geçerlilik Şartları : (Tk. M. 780 Vd.)................................................... 670

A-   Zorunlu (Kesin)  Şekil Şartları ............................................................................... 670
B-   Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları)...................................................... 670

        Çekte Zorunlu Unsurlar............................................................................................ 671

        Alternatif Zorunlu (Mecburi Şekil Şartları)...................................................... 672

        Çekte Devir..................................................................................................................... 672

        Çekte Müracaat Borçluları....................................................................................... 674

        Bonoda Müracaat Borçluları.................................................................................. 674

        Müracaat Hakkının Kapsamı.................................................................................. 675

        Haciz Yolu İle Takip................................................................................................... 680

        Ödeme Emri....................................................................................... md.168.......... 680

 1. Borca İtiraz......................................................................................... md.169.......... 687

İtirazın İncelenmesi........................................................................... md.169/A.......... 690

 1. İmzaya İtiraz...................................................................................... md.170.......... 694

  Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti............. md.170/A.......... 698

Uygulanacak Diğer Hükümler....................................................... md.170/B.......... 703

İflas Masasına Kayıt İçin Gerekli Belgeler................................................................. 704

 

İHTİYATİ HACİZ
SEKİZİNCİ KONU

 

İhtiyati Haciz Şartları............................................................................. md.257.......... 705

İhtiyati Haciz Kararı................................................................................ md.258.......... 710

İhtiyati Hacizde Teminat...................................................................... md.259.......... 711

İhtiyati Haciz Şeması.................................................................................................... 712

İhtiyaten Haczedilen Mallara İştirak Usulleri......................................................... 716

   

İhtiyatı Haczin İhtiyati Tedbir’den Farkı: (M.257-268)....................... 723

Haciz Ve İhtiyati Haciz...................................................................................................... 723

        1 -  Haciz.......................................................................................................................... 723

        2 -  Haciz Yoluyla Takip............................................................................................ 724

               – İhtiyati Haciz...................................................................................................... 724

               A – Alacaklıya İlişkin Şartlar........................................................................... 724

               B – Alacağa İlişkin Şartlar................................................................................. 725

        3-   İhtiyati Haciz Kararı............................................................................................ 726

        4-   İhtiyati Haciz Kararının İcrası........................................................................ 726

        5-   İhtiyati Haciz Kararına İtiraz.......................................................................... 726

        6-   İhtiyati Haczin Kesinleşmesi........................................................................... 727

               İhtiyati Haciz İle Haciz Arasındaki

               A-  Benzerlikler..................................................................................................... 728

               B-  Farklar............................................................................................................... 728

                      A-  İhtiyati Haczin Hükümsüz Kalması................................................ 729

                      B-  Alacaklının Alacak Davası Açması................................................... 729

                      C-  Alacaklının İflas Yoluyla Takibe Başvurması............................. 729

                      D- İflas Davası Açılmışsa........................................................................... 729

        İhtiyati Haciz Kararının Muhtevası........................................... md.260.......... 731

        İhtiyati Haciz Kararının İcrası..................................................... md.261.......... 731
        Zabıt Tutma Ve Haciz Tutanağının Tebliği........................... md.262.......... 732

        Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat.............................. md.263.......... 732

        İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim...................................... md.264.......... 732

        İhtiyatî Haciz Kararına İtiraz Ve Temyiz............................... md.265.......... 735

        İhtiyati Haczin Kaldırılması......................................................... md.266.......... 738

        İhtiyati Hacizde İflas Yolu İle Takip......................................... md.267.......... 739

        İcrai Hacizlere İştirak..................................................................... md.268.......... 739

 

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
DOKUZUNCU KONU
 
        Adi Kira Ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri  Ve İtiraz Müddeti md.269 741

        Kiracının Temerrüdü................................................................................................. 741

        Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi............................................................................ 741

        Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi.................................................................... 743

Adi Kira Ve Hâsılat Kiraları İçin Ödeme Emri Kesinleşme Süreci Şeması          743

        İtiraz Etmemenin Sonuçları................................................... md.269/A.......... 748

        İtiraz Ve Kaldırılması Usulü ................................................... md.269/B.......... 749

        Kira Akdi Dışındaki İtirazlar Ve Tahliye............................ md.269/C.......... 750

        Aile Konutu..................................................................................................................... 752

        Kıyasen Uygulanacak Maddeler........................................... md.269/D.......... 753

        Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması............................................ md.270.......... 753

        Kiraya Verenin Hapis Hakkı  (6098 TBK Madde 336)................................. 754

        Hakkın Kullanılması................................................................................................... 754

        Kira Bedelini Ve Yan Giderleri Ödeme Borcu.................................................. 754

        Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı...................................................... md.271.......... 755

        Mukavelename İle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi.................................... 755

        1 – Tahliye Emri Ve Münderecatı......................................................................... 755

               Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi............................................................. 756

Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi Bitmesi Durumunda Tahliye Emri Şemalı.................................................................................................................................... 756

        Tahliye Ve Teslim............................................................................. md.273.......... 758

        İtiraz.................................................................................................................................. 758

        1 – Müddet Ve Şekli......................................................................... md.274.......... 758

        2 – İtirazın Kaldırılması................................................................. md.275.......... 759

        Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa................. md.276.......... 760

 

İPTAL DAVASI
ONUNCU KONU

 

İptal Davası Ve Davacılar...................................................................... md.277.......... 763

İvazsız Tasarrufların Butlanı.............................................................. md.278.......... 766

Acizden Dolayı Butlan............................................................................ md.279.......... 767

Zarar Verme Kastından Dolayı İptal................................................ md.280.......... 768

İptal Davalarında Yargılama Usulü.................................................. md.281.......... 769

İptal Davasında Davalı........................................................................... md.282.......... 770

İadenin Şümulü......................................................................................... md.283.......... 770

Hak Düşürücü Müddet........................................................................... md.284.......... 771

 

CEZAİ HÜKÜMLER

ONBİRİNCİ KONU

 
I-    Cezai Hükümler............................................................................................................ 772
        Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksilten Borçluların Cezası        md.331       772

        Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren Veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası..................................................................................................... md.332.......... 773

        İflas Ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezası md.333     773

        Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu...................... md.333/A.......... 773

        Konkordatoda Veya Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili Kimseleri Hataya Düşüren Yada Konkordato Veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına Uymayan Borçlunun Cezası md.334 774

        Kiracının Cezalandırılacağı Haller............................................. md.335.......... 774

        Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi................................. md.337.......... 774

        Ticareti Terk Edenlerin Cezası.............................................. md.337/A.......... 775

        Hakikate Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası................. md.338.......... 775

        Beyandan Sonra Mal Ve Kazançta Olan Tezayüdü Bildirmeyen Borçlunun  Cezası              md.339       776

        Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza...................... md.340.......... 776

        Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası............................ md.341.......... 779

        İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaza Veya Gemiye Tekrar Girenlerin Cezası                md.342       780

        30 Ve 31 inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası md.343 780

        Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası............... md.344.......... 781

        Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza  Göreceği md.345.... 782

        Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası md.345/A            782

        Artırmadan Çekilme.................................................................. md.345/B.......... 782

        Görev Ve Birleştirilme Yasağı..................................................... md.346.......... 782

        Şikâyet süresi..................................................................................... md.347.......... 783

        Yetki....................................................................................................... md.348.......... 783

        Muhakeme Usulü.............................................................................. md.349.......... 783

        Duruşma............................................................................................... md.350.......... 783

        Tahkikat............................................................................................... md.351.......... 783

        Karar...................................................................................................... md.352.......... 784

        İtiraz....................................................................................................... md.353.......... 784
        Davanın Ve Cezanın Düşmesi İle Ceza Verilemeyecek Hâller md.354.. 784

HUSUSİ HÜKÜMLER

ONİKİNCİ KONU

 

Maaş Ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul........................................... md.355.......... 785

Yukarıdaki Maddeye Riayet Etmeyenler Hakkında Hükümler md.356...... 786

Cumhuriyet Savcılığınca Takip.......................................................... md.357.......... 787

Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar........................................................... md.358.......... 787

İcra Dairelerinin Muhabereleri.......................................................... md.359.......... 790

Haczedilen Malların İstinabe Suretiyle Satışı............................... md.360.......... 790

Fazla Verilen Paranın Geri Alınması................................................ md.361.......... 790

Emanetler Hakkında Zamanaşımı.................................................... md.362.......... 791

 

 

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER

 

İstinaf Yoluna Başvurma Ve İncelenmesi...................................... md.363.......... 792

Temyiz Yoluna Başvurma Ve İncelenmesi................................... md.364.......... 792

İstinaf Dilekçesinin Reddi..................................................................... md.365.......... 795

Bölge Adliye Mahkemesi Ve Yargıtay Kararları.......................... md.366.......... 796

Borçlunun Mevcudu Hakkında Malumat Vermek Mecburiyeti md.367...... 797

 

PRATİK BİLGİLER

 

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR........... 807

 • İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar......................................... 807
 • Kesinleşmeden İcra Edilemeyen Kararlar................................................. 808
 • İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmayan Kararlar..................................................................... 812

   

İNFAZ HUKUKUNDA KISA BİLGİLER................................................................... 815

-         Brüt İşçilik Alacaklarının Netleştirilmesi.................................................. 822

 

TAŞINMAZ SATIŞINDA İZLENECEK YOL........................................................... 825

 

SIRA CETVELİ.................................................................................................................... 829

 • İmtiyazlı İştirak.................................................................................................... 830
 • İmtiyazsız İştirak................................................................................................. 831
 • Garameten Paylaştırma.................................................................................... 833
 • İhtiyaten Haczedilen Mallara İştirak Usulleri.......................................... 833

-         Devlet Alacağının Diğer Alacaklardan Önceliği....................................... 835

-         Rehinden Önce Ödenmesi Gereken Kamu Alacakları........................... 835

-         Rehinden Önce Ödenmemesi Gereken Kamu Alacakları.................... 835

 

YURT DIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ......................................................................... 855

A.   Tebligat talebinde................................................................................................. 855

B.   İstinabe talebinde.................................................................................................. 857

-         Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat............................ 859

 • Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına Ve Askerî Şahıslara Tebligat.............. 860
 • Tebliğ Evrakının Tanziminde Uyulması Gereken Hususlar.............. 860

Yabancı Devlet İle Türkiye Arasında İki Taraflı Adlî Yardımlaşma Anlaşması Bulunması Halinde Tebligat Ve İstinabe Usulü................................................................... 861

        I-    Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat Usulü             862

        II-  Türkiye’de Yabancı Devlet Temsilciliklerinde Çalışan Türk Vatandaşlarına Tebligat Usulü                                                                                                                                       863

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI................................................................... 864

 • Taşınmaz Ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması............................................................................................................. 869
 • Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar............. 870
 • Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları........................................ 870
 • Şirkete Ait Tapuda Konut Olarak Geçen Gayrimenkulün Fiilen İşyeri Olarak Kullanılması Nedeniyle Satışında KDV Oranı...................................................................... 873
 • İcrada Hisse Senedi Satışı.................................................................................. 874

 

 

FAİZ......................................................................................................................................... 877

 • Alacak Kalemlerine Göre Faiz Türü Ve Oranları..................................... 878

   

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA GÖRE HARÇTAN MUAF OLAN VE OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE RESMİ DAİRELER ADINA TAHSİL EDİLİP ŞAHISLARA ÖDENEN PARALARDAN %o 7,59 DAMGA VERGİSİ ALINMASI VE ALINMAMASI GEREKEN İDARELER.................................................................................................... 900

 

İLANEN TEBLİGAT ÖRNEKLERİ............................................................................. 909

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ............................................................ 913