Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:200,00
Piyasa Fiyatı:221,30 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:200,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:216,00 TL
Havale Fiyatı:194,40 TL% 10,00 İndirim
Taksitli:24,70 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682198Yayın Tarihi : Eylül 2017
Baskı Sayısı  : 2Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 1808Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : CiltliDili               : Türkçe
Yazar             : Talih UYAR - Alper UYAR - Cüneyt UYARYayın Yeri    : Ankara

- İÇİNDEKİLER -

 

                                             K o n u l a r:                                              Sayfa:

(1) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)

A- Üzerinde Toplam 21.350.000 USD Bedelli İki Adet İpotek ve 420.000 TL Tutarında Haciz Bulunan Bir Taşınmazı -‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi- Devir Alan Üçünü Kişi, Bu Suretle Diğer Davalı-Borçlunun ‘Alacaklılarına Zarar Verme Kasdı ile Hareket Etmiş Olduğunu’ Biliyor (İİK. m. 280/I) Sayılır mı? Ya da Başka Bir İfadeyle; Üçüncü Kişinin ‘Bu Durumu Bilmediğini’ İleri Sürmesi ‘Hayatın Olağan Akışı’na Uygun Sayılır mı? B- 11.474 m² Yüzölçümlü ‘Ticaret Merkezi’ Nitelikli Bir Taşınmazın (AVM’nin) Devri ‘Ticari İşletme Devri’ (İİK. m. 280/III) Sayılır mı? C-Tasarrufun İptali Davalarında, Hakim, Davacının ‘Dava Dilekçesi’nde Belirtmiş Olduğu İptal Sebepleriyle Bağlı mıdır? Ç- Davalı–Üçüncü Kişinin Borçluya Ait Bir Taşınmazı (‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi) Üzerindeki ‘İpotek’ ve ‘Hacizler’ ile Yüklü Olarak ‘Rayiç Değerinin Üstünde’ Satın Olması, ‘Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Davranış’ mıdır? D- Sürekli Adres Değiştiren Borçlu Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasında ‘Aciz Vesikası’ İbraz Etme Koşulu (İİK. m. 277/I) Nasıl Yerine Getirilir? E- Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Alacaklının Davalı-Borçlu Dışındaki Tüm Senet Borçlularının da Malvarlığına Başvurup, Onların Haczini de İstemesi Zorunlu mudur? Yoksa Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş ise, Dava Koşulu Olan ‘Aciz Hali’nin Sadece O Borçlu Yönünden mi Değerlendirilmesi Gerekir? F-«Borçlunun Aciz Halinde Olmadığı» Mevcut Hacizli/Rehinli Araç ve Taşınmazların ‘Borcu Karşılayıp Karşılamadığı’ Nasıl Saptanır? G-«Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Olmadığı» İddiası Nasıl Araştırılır?................................................................................................... : 1

 

(2) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)


A- İcra Dosyası, Hangi Durumlarda «Geçici Aciz Vesikası» (İİK. mad. 277/I-2; 105/II) Niteliğinde Sayılarak Alacaklıya Tasarrufun İptali Davası Açma Hakkı Verir? B- Tasarrufun İptali Davası Hangi Yetkili ve Görevli Mahkemede Açılabilir? C- Tasarrufun İptali Davası Hangi Sürede (İİK. mad. 278/I, II; 284) Açılabilir? D- Borçlunun Alacaklısı ile «Borç Yapılandırma Protokolü»nü İmzaladıktan Sonra -13 Adet- Taşınmazını Hem Değerinin Altında ve Hem de Aralarında Organik Bağ Bulunan ve Aynı Sektörde Çalışan Kişilere Satması, Hangi Gerekçelerle İptale Tabi Olur?........................................................ : 44

 

(3) Vekilin Özen Borcu (TBK. mad. 506), Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. mad. 257)

Müvekkili ile Yaptığı «Avukatlık Sözleşmesi»nde, «Davalıya İhtarname Çekmeyi», «C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunmayı» ve «Davalı Hakkında Alacak Davası Açmayı» Taahhüt Etmiş Olan Avukat, Bunları Yerine Getirdikten Sonra Müvekkili Adına Açtığı Davayı Kazanması Sonucunda, Müvekkili Lehine Verilen İlamı da İcraya Koymak Zorunda mıdır? Bu İlamı İcraya Koymayan Avukat «Özen Yükümlülüğü»nü İhlal Etmiş Sayılır mı? Müvekkilinin «Hemen İlamı İcraya Koymayarak Alacağının Tahsilini İmkansızlaştırdığı» İddiasıyla Avukat Hakkında «Görevini Kötüye Kullanma» (TCK. mad. 257/2) Suçundan Dolayı Yaptığı Şikayet Yerinde Sayılır mı?....................................................................... : 94

 

(4) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 278-280)

A- 25.09.2013 Tarihinde -İİK.m.278/I’deki Bir Yıllık Süre İçinde- 775.254.00 TL. Değerindeki Taşınmazdaki ½ Hissesini 300.000,00 TL’ye Borçludan Satın Alan Üçüncü Kişinin Bu İşlemi (Tasarrufu), İİK.m.278/III-2 Uyarınca ‘Mutlak’ Olarak İptale Tâbi midir? Üçüncü Kişinin ‘İyiniyetli’ Olması (Yani; ‘Borçlunun, Alacaklılarına Zarar Vermek Kastıyla Hareket Etmiş Olduğunu’ Bilmemesi) Bu Sonucu Değiştirir mi? B-Üçüncü Kişinin, Borçlunun -Dava Konusu Taşınmazdaki ½ Hissesini Borçludan Satın Aldıktan Sonra, Taşınmazın Diğer Hisselerini de Sahiplerinden Satın Alıp- Bu Taşınmaz Üzerinde «Yatırımda Bulunup, Her Blokta (6) Daire Olmak Üzere Çeşitli Bağımsız Bölümler İnşa Etmesinin -Bir Kimsenin Muvazaalı Olarak Satın Almış Olduğu Taşınmaz Üzerine Yatırım Yapmasının- ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’» Gerekçesiyle «Davalılar Arasında Yapılmış Olan Satışın Gerçek Bir Satış Sayılmasını» Gerektirerek «Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasının Reddine» Neden Olur mu? C- aa- Davalı-Borçlu ile Diğer Davalı-Üçüncü Kişinin Satış Akdini İmzalayan Temsilcisinin, ‘Kapı Komşusu’ Olmasının, bb- Dava Konusu Taşınmazın ‘Kısa Aralıklarla’ -Üç Yılda Dört Kez- El Değiştirmiş Olmasının, cc- Davalı-Borçlunun, Diğer Davalı Üçüncü Kişiye ‘Danışmanlık Hizmeti’ Vermesinin, İİK.m.280/I Uyarınca; «Borçlunun İçinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Diğer Tarafınca (Yani; Üçüncü Kişi Tarafından) Bilindiğini» Ortaya Koyarak ‘Yapılmış Olan Tasarrufun İptaline’ Neden Olur mu?............................. : 123

 

(5) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), İhtiyati Tedbir Kararı (HMK. mad. 389)

A- İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkeme, Davacı-Borçlunun Talebi Üzerine Herhangi Bir Teminat Almaksızın «İcra Takibinin Durdurulması» Hakkında ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Verebilir mi? B- Borçlunun Sağlığında İleri Sürmediği Hatta Varlığını Kabul Ettiği Borç Hakkında, Ölümü Üzerine Mirasçısı ‘Murisin (Dolayısıyla Mirasçı Sıfatı ile Kendisinin) Borçlu Olmadığı’ Hakkında -Ehliyetsizlik Nedeni ile- Menfi Tespit Davası Açabilir mi?...................................................... : 149

 

(6) İhalenin Nasıl Yapılacağı (İİK. mad. 129), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126)

A- Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Suretiyle Satışta, İleri Sürülen En Yüksek Pey Tellal Tarafından Yüksek Sesle, Orada Bulunan Kişilerle Artırmaya Katılmış Olan Kimselere «Satıyorum Bir», «Satıyorum İki», «Satıyorum Üç» Şeklinde Duyurulduktan Sonra «Sattım» Denilmeden Satış Sonlandırılırsa, Satışa Konu Taşınmazın Mülkiyeti -En Yüksek Pey Sürmüş Olan- Alıcıya Geçmiş Olur mu? B- Satışa Konu Taşınmazın Adresi -Bulunduğu Sokak- «Satış İlanı»nda ‘K… Reis Mah. 329 Sok. No: 4, Konak/İZMİR’ Yerine ‘K… Reis Mah. 324 Sok. No: 4, Konak/İZMİR’ Şeklinde ‘Yanlış’ Belirtilmişse, Bu Usulsüzlük «Yapılan İhalenin Feshine» Neden Olur mu?....................................................................... : 156

 

(7) Taşınmazın Kentsel Dönüşümden Yararlanır Hâle Gelmesi (İİK. mad. 87, 128/a)

A- Takibin Kesinleşmesi Üzerine, Kaydına Haciz Konulan Borçluya Ait Taşınmazın Kıymet Takdiri (İİK. m. 87) Yapıldıktan Sonra, Satış Aşamasına Gelindiğinde, Bu Taşınmazın «Kentsel Dönüşüm»den Yararlanır Hale (Yani; Yıkılıp Yeniden Yapılacak Konuma) Gelmesi ve Dolayısı ile ‘Değerinde Mutlak Bir Artış Meydana Gelmesi’ Nedeniyle, Satış Öncesinde İcra Dairesince Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir mi? (İİK. m. 128/a-3, c: 2) Bu Konumda Olan Taşınmazın Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmadan Gerçekleştirilen Açık Artırmada İcra Dairesince Satılmış Olması, İhalenin Feshini Gerektirir mi? B- Takip Konusu İpotekle Temin Edilmiş Kredi Borcunun, Borçlu Dışında (Yerine) Başka Bir Kişi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Alacağı Sona Ermiş «TBK. mad. 83» Olur mu? (Ayrıca Bu Durumda İpotek de Hükümsüz Hale Gelir «TBK. mad. 131/1» mi?) Borçlu Dışındaki Bir Kişi Tarafında Yapılan Ödemeyi «Önce» Kabul Eden Alacaklı «Sonra» ‘Ödemede Bulunan Kişinin Vazgeçtiğini’ Bildirerek, Bu Kişiden Tahsil Ettiği Parayı Ona İade Edip Takibe Devam Edebilir mi?................................................................................. : 162

 

(8) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Hukuki Yarar (HMK. mad. 114)

Kredi Borçlusuna (ve Müşterek/Müteselsil Borçlusuna) Hesap Kat İhtarı Göndererek, Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu Bildirdikten Sonra, Elindeki Borçlulara Ait 2.500.000,00 TL Miktarındaki Senedi -«Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu» (TTK m.716/(2) Belirtmeden)- Protesto Ettiren Banka Hakkında ‘Menfi Tespit Davası’ Açan Borçlu ‘Hukuki Yarar Sahibi’ Sayılır mı?... : 177

 

(9) Müteselsil Kefalet (TBK. mad. 586), Kefilin Rücu Hakkı (TBK. mad. 596)

Bir Bankanın Yaptığı Takipte, Bir Kişinin Dosya Borcunun Tamamını Bankaya Ödeyip, Bankanın Alacağını Temlik Aldıktan Sonra, Takip Dosyasının Müteselsil Kefili Olan Bir Kişiye Dosya Alacağını Temlik Ederse, Bu Kişi, Ödediği Miktarın Tamamını Yani Dosya Alacağının Tamamını, Dosyanın Diğer Bir Müteselsil Kefilinden Aynı Takip Dosyasından Talep Edebilir mi? (Yoksa, Dosya Borcunun Tamamını Değil, Dosya Borcundan Payına İsabet Eden Miktarı Diğer Müteselsil Kefilden Ayrı Bir Takip/Dava Açarak mı Talep Edebilir?)     : 187

 

 (10) İhalenin Nasıl Yapılacağı (İİK. mad. 129)

Üzerinde Üçüncü Kişi (…. Bankası A.Ş.) Lehine 7.500,00 TL İpotek Bulunan 7.286.065,00 TL Kıymet Takdir Edilmiş Olan Taşınmazın, İcra Dairesince Yapılan Birinci Artırmasında, 3.649.500,00 TL Pey Süren Alacaklıya -Satış ve Paylaştırma Masraflarının 3.701,20 TL Olduğu Dikkate Alınarak- Alacağına Mahsuben İhalesi Yapılabilir mi? Yoksa «İhalenin Yapılabilmesi İçin Teklif Edilen Bedelin (İleri Sürülen Peyin); Taşınmazın %50 Kıymeti Olan 3.643.032,50 TL + İpotek Bedeli Olan 7.500,00 TL + Satış ve Paylaştırma Masrafları Olan 3.701,20 TL’nin Hepsini Karşılaması mı Gerekir?.................................. : 193

 

(11) Teminatın Tutarı ve Şekli (HMK. mad. 87), İhtiyati Hacizde Teminat (İİK. mad. 259), İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz (HMK. mad. 394), İhtiyati Haciz Kararına İtiraz (İİK. mad. 265)

Ceza Mahkemesince Verilen «El Koyma» ve Hukuk Mahkemesince 
-54 Taşınmaz Üzerine- «İhtiyati Haciz Mahiyetinde İhtiyati Tedbir» Konulması Kararından Sonra, Ceza Yargılamasında «El Koyma Kararı»nın Kaldırılması Üzerine, Hukuk Mahkemesi -Sanıklar Aleyhinde Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Verilmesine, Yani; Şartların Davalılar Aleyhine Değişmesine Rağmen-, Yaklaşık 8,5 Yıl Önce Vermiş Olduğu Tedbirlerin, «Davacıların Ancak 1.228.507,00 (Bir Milyon İki Yüz Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Yedi) TL. Tutarında Teminat Yatırılması Halinde Devamına» Karar Verebilir mi?................................................................................................................ : 216

 

(12) Şartnamenin Açık Bulundurulması (İİK. mad. 124), İhalenin Yapılması (İİK. mad. 129), İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili (İİK. mad. 133)

İİK. m. 124/III Uyarınca Teminat Yatırmadan Katıldığı Taşınmazın Açık Artırmasında, Kendisine İhale Edilen Taşınmazın İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhalenin Feshine Sebep Olan Hissedarın, İİK. m.133’e Göre Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Katılabilir mi? Nasıl? Satış Memurluğunca Bu Konuda Verilen Kararın Hem ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde ve Hem de İhale Bedelini Yatırmamış Olan Hissedara Gönderilen ‘Satış İlanı’nda Açıkça Öngörülmüş Olmasına Rağmen, Verilen ‘Satış Kararı’nın, Hazırlanan ‘Açık Artırma Şartnamesi’nin ve ‘Satış İlanı’nın İptali İçin Yedi Gün İçinde Satış Memurluğunun Bağlı Bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine Şikâyet Yolu ile Başvurmayan Hissedar, Bunun Sonucunda Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Teminatsız Katılma Talebinin Kabul Edilmemesi Halinde, Taşınmazın En Çok Artıran Başka Bir Kişiye İhale Edilmesi Üzerine ‘İhaleye Fesat Karıştırıldığı’ İddiası ile ‘İhalenin Feshi’ni İsteyebilir mi?.......................................................................................................... : 233

 

(13) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)

A- Borçlu ile Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan, Borçluyu Tanıyan, Onunla Ticari İlişkisi Olan Kişi Hakkında, B- Borçlunun İşyerinde Çalışan İşçisine Yapılan Tasarruf Hakkında, C) Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Tasarruf Tarihindeki Gerçek Rayiç Bedel Arasında Fahiş Bir Fark Bulunan Taşınmazlar Hakkında, Hangi Koşullarda «İhtiyati Haciz Kararı» Talep Edilebileceği ve Mahkemece «Tasarrufun İptaline» Karar Verilebileceği?......................................................................................... : 248

 

(14) Kesin Hüküm (HMK. mad. 303), Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72)

A- ‘Usulsüz Tebligat Şikayeti’ Kabul Edilen Borçlunun İcra Dosyasına Yaptığı İtirazın ‘Süresinde Yapılmış Sayılarak’ İcra Takibinin Durdurulması Üzerine, Borçlu İcra Takibinden Sonra Açtığı Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkemeye %115 Teminat Göstererek ‘İcra Veznesindeki Paranın Alacaklıya Ödenmemesi’ Konusunda ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Aldıktan Sonra, ‘İcra Takibinin İcra Mahkemesini Kararı ile Durdurulmuş Olduğunu’ İleri Sürerek, Menfi Tespit Davasını Gören Mahkemeye Başvurup, ‘İcra Veznesine Yatırdığı Paranın ve Mahkemeye Depo Ettiği %15 Oranındaki Teminatın Kendisine İade Edilmesini’ Talep Edebilir mi? B- Borçlu Tarafça Açılan Menfi Tespit Davasından Feragat Edilmesi Halinde, İcra Veznesine Yatırılan Meblağın ve Mahkemeye Depo Edilen %15 Oranındaki Teminatın, Talebi Üzerine Borçlu Tarafa İade Edilmesi Gerekir mi?............................................................................................. : 289

 

(15) Bononun Unsurları (TTK. mad. 776),  Yabancı Ülke Parası ile Ödeme (TTK. mad. 711),  Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti (HMK. mad. 207)

Alacak Miktarı -Yazı ile- «Yabancı Para» Olarak Yazılmış/İfade Edilmiş Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki «TL», «…Türk Lirası» Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli midir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması da (HMK.m.207) Zorunlu mudur?...................................................................................... : 303

 

(16) Bononun Unsurları (TTK. mad. 776), Delil Başlangıcı (HMK. mad. 202)

…. 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/… Esas Sayılı Dosyasına Konu Uyuşmazlıkta; Taraflar Arasındaki Elektronik Posta Verileri ‘Yazılı Delil’ Ya da ‘Delil Başlangıcı’ Olarak Dava Konusu Senedin ‘Teminat Senedi’ Olup Olmadığının İspatında Nasıl Bir Rol Oynar?................................... : 313

 

(17) İtirazın İptali Davası (İİK. mad. 67), Delil Başlangıcı (HMK. mad. 202)

Senet Lehtarı Tarafından, Zamanaşımına Uğramış Bir Bono Hakkında, Keşideciye Karşı «Temel Borç İlişkisi»ne Dayanılarak «İtirazın İptali Davası» Açılabilir mi?................. : 317

 

(18) Devlet Mallarının Haczedilmezliği (İİK. mad. 82), İstihkak İddiası (İİK. 96 vd.)

Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Kişiye (Devlete) Ait Olduğunu» Belirterek «Haczedilmezlik İddiası»nda Bulunabilir mi?......................................... : 337

 

(19) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Borçlunun Muvazaalı Olarak Düzenlediği Senedin (ve Aleyhine Muvazaalı Olarak Yaptırdığı İcra Takibinin) İptali İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Nasıl?......................... : 357

 

(20) Avukatlık Ücreti (Avukatlık Kanunu mad. 164), Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması (Avukatlık Kanunu mad. 168)

Avukat Olan Davacı, Müvekkili Davalı Şirkete Belediye Tarafından Gönderilen «Ödeme Emrinin İptali»ni İdare Mahkemesi’nde Sağladıktan ve Müvekkili Davalı Şirket Tarafından Azledildikten Sonra, Aralarında, Yazılı Bir Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Olmamasına Rağmen, Akdi Avukatlık Ücreti Olarak Müvekkilinden Avukatlık Kanunu mad. 164/4 Uyarınca «Nisbi Avukatlık Ücreti» Talep Edebilir mi, Yoksa Davacı Avukatın, Müvekkilinden Talep Edebileceği Avukatlık Ücretinin, (Avukatlık Kanunu mad. 168 ve) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince, «Maktu» Olarak mı Belirlenmesi Gerekir?...... : 410

 

(21) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)

«Borçlunun Yaptığı Tüm Alacağın Temliki İşlemleri» İçin mi Yoksa Sadece «Borçlunun Muvazaalı Olarak Yaptığı (Bedelsiz, Karşılıksız Olan) Alacağın Temliki İşlemleri» İçin mi Tasarrufun İptali Davası Açılabilir?................................................................................................................ : 426

 

(22) İmzaya İtiraz (İİK. mad. 168,170), Borca İtiraz (İİK. mad. 168/5, 169, 169/a), Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İİK. mad. 167-170/b)

A-A) «Takip Konusu Çekin, Şirket Yetkilileri Tarafından Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı» Şeklindeki İtirazın Niteliği Nedir? Bu İtiraz «Borca İtiraz» mı, Yoksa «İmzaya İtiraz» mıdır? B) Bir İtirazın «Borca İtiraz» Ya da «İmzaya İtiraz» Olmasının Sonuçları Nelerdir? B- «Takip Konusu Çekin Şirket Yetkilisi Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı» Şeklindeki İtiraz «Mutlak Def’i» mi, Yoksa «Nisbi Def’i» midir? (Yani; Bu İtiraz ‘İyiniyetli Olsun/Olmasın Tüm Hâmillere (Takip Yapan Tüm Alacaklılara)’ Karşı İleri Sürülebilir mi, Yoksa Sadece ‘Kötüniyetli Hâmillere (Takip Yapan Alacaklılara)’mı İleri Sürülebilir?) C- Bir Çeke, Gerçek Düzenlenme Tarihinden Farklı Bir Tarih -Özellikle; İleri Bir Tarih- «Keşide Tarihi» Olarak Atılabilir mi? Bu Mümkünse, Bir Çekin «İleri Tarihli Bir Çek» Olarak Düzenlenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? Çekin «İleri Tarihli Bir Çek» Olarak Düzenlendiği ‘Kim Tarafından’ -Yani; «Keşideci» (Borçlu) mu, Yoksa «Alacaklı» Tarafından mı- İleri Sürülebilir? Bu İddia ‘Nasıl’ İspat Edilebilir?............................................................................ : 451

 

(23) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Yetkisiz Temsil (TTK. mad. 678)

A- Yetkisiz (Azledilmiş) Temsilci (Vekil) Tarafından -Azilden Sonra- Düzenlenmiş (Borçlu Şirket Adına Keşide Edilmiş) Çeklerden Dolayı, Keşideci (Borçlu Şirket), Çeki Ciro ile Elinde Bulunduran ve İcra Takibinde Bulunan Son Hamile Karşı Çek Bedelinden Dolayı Sorumlu Olur mu? Ona Karşı ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72), Açarak, Çek Bedelini Ona Ödemekten Kurtulabilir mi? B- Kambiyo Senetlerinde Geçerli Olan «Mücerretlik İlkesi» Durumda Değişiklik Yaratır mı? Başka Bir İfade ile «Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi», Bir Kambiyo Senedi Hakkında ‘Bu Kambiyo Senedinden Dolayı Borçlu Olunmadığı’ Konusunda ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72) Açılmasını Engeller mi? C- A) Yetkisiz Temsilci (Vekil) Tarafından Düzenlenmiş Olan Bir Kambiyo Senedinden Dolayı Sorumluluk Kime (Kimlere) Aittir? B) Takip (ve Dava) Konusu Çekin «İleri Tarihli» Olarak Düzenlenmiş Olması, Sorumluluk Durumunda Bir Değişiklik Yaratır mı? Nasıl? Ç- Keşidecinin (Borçlu Şirketin) «Çeklerin Yetkisiz (Azledilmiş) Vekil Tarafından Düzenlenmiş Olması Nedeniyle, Çek Bedellerinden Sorumlu Olmadığına» (Bunları Ödemekle Yükümlü Bulunmadığına) İlişkin İtirazı «Mutlak Def’i» Olarak -İyiniyetli Olsun/Olmasın- Çeklerin Tüm Hamillerine Karşı İleri Sürülebilir mi?................................................................................................................ : 472

 

(24) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

«İhalenin Feshini» Talep Etmede «Hukuki Yarar» Koşulu (Satış Bedelinin, Satılanın Tahmini Bedelinin Yüzde Yüzünü Karşılaması Halinde, Borçlu İhalenin Feshini İsteyebilir mi?).... : 489

 

(25) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72), Menfi Tesbit Davasında Yetki (HMK. mad. 6)

Aynı Çeke Dayalı Olarak Önce «Çek Lehtarı» Hakkında «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Menfi Tespit Davası Açan Keşideci, Daha Sonra, Çekin Ciro Yoluyla Hamili Olan Kişi (Son Hamil) Tarafından İcraya Konulması Üzerine Yine «Çekin Keşide Edildiği Yer»de 2. Kez 
-«Çekin Bedelsiz Olduğu, Kendisinin Dolandırıldığı» İddiası ile- «Son Hamil» Aleyhine Menfi Tespit Davası Açar ve Bu Dava «Aralarında Bağlantı Bulunduğu» (HMK M.166) Gerekçesiyle, İlk Dava ile Birleştirilirse; A- Mahkemece -İcra Takibinden Sonra (İİK m.72/III)- Açılan 2. Davada «%15 Teminat Karşılığında»‘Takibin Durdurulmasına’ Karar Verilebilir mi? B- İcra Takibinden Sonra -
«İcra Takibinin Yapıldığı Yer» ve «Davalının İkametgahı» Dışında (İİK m.72/VIII)- «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Açılan 2. Menfi Tespit Davasına, Davalının Karşı Koymasına Rağmen «Çekin Keşide Edildiği Yerdeki Mahkemede» Bakılmaya Devam Edilebilir mi? C- Davacı-Keşidecinin «Dava Konusu Çekin ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’na Konu Teşkil Ettiğini», «Çekin Bedelsiz Olduğunu» İleri Sürerek Açtığı Menfi Tespit Davası Sonucunda, Davacının İleri Sürdüğü Bu İddialar Hakkında C. Başsavcılığınca Verilen ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’ Kararının -Yapılan İtirazın Reddedilmesi Suretiyle- Kesinleşmesi Üzerine, Mahkemece Ne Doğrultuda Karar Verilmesi Gerekir?................................................................................................................ : 518

 

(26) Aile Konutu (TMK.mad.194), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan «Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceği»ne Ya da «Aile Konutu Üzerinde İpotek Kuramayacağı»na Dair TMK. mad. 194/I’deki Kısıtlama (Yasak), Cebri İcra Yolu ile (İİK. mad. 148 vd.) Yapılan İhaleleri de Kapsar mı? (Evli Bir Kadının, Onayı Alınmadan Kocası Tarafından, Borçlu Olduğu Bir Banka Lehine «Aile Konutu» Niteliğindeki Taşınmazı Üzerinde Kurduğu İpoteğin İptali (Kaldırılması) İçin Açtığı Davada, İpotekli Taşınmazın Banka Tarafından Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (İİK. mad. 148 vd.) Sonucunda Satılması Üzerine, Mahkemece Ne Şekilde (Doğrultuda) Karar Verilmesi Gerekir?.................................................................................. : 538

 

(27) İİK.nun 30. Maddesinde İfadesini Bulan «Bir İşin (Şeyin) Yapılmasına İlişkin İlam» Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası (İİK. mad. 343)

«Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği İlam «Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)» Sayılarak, Bu İşi (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK. mad. 343’e Göre Suç Teşkil Eder mi?.............................................................. : 547

 

(28) Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi (TBK. mad. 74), Menfi Tespit Davası (İİK mad. 72), Senede Karşı Senetle İspat Zorunluğu (HMK. mad. 201)

A- Davalı-Alacaklılar Hakkında «Tefecilik Suçu»ndan (TCK. mad. 241/1, 43/1-2) Dolayı Asliye Ceza Mahkemesince Verilmiş ve Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunması (TBK. mad. 74), «Takip (ve Dava) Konusu Senetlerden Dolayı Açılmış Olan Menfi Tespit Davasının (İİK. mad. 72) Kabulüne» Karar Verilmesi İçin Yeterli midir Yoksa Ayrıca Davacı-Borçlunun «Bu Senetlerde Yer Alan Borcunu Ödemiş Olduğunu» da Yazılı Belge ile Kanıtlaması Zorunlu mudur? B- Tefeciden Alınan Borç Karşılığında Borçlu Tarafından Davalı-Alacaklı Lehine Hem ‘Aynı Meblağlı Senet’ Düzenlenmiş ve Hem de Aynı Tarihte ‘Tapuda İpotek’ Kurulmuş Olması Halinde; «Borcun Ödenmesi Nedeniyle Tapudaki İpoteğin Terkin Edilmiş Olması», Alacaklının Elindeki -Tapudaki İpotek Konusu Borç Miktarında Düzenlenmiş Olan- Senedin de Ödenmiş Olduğunu Gösterir mi? Bu Sonuca Varılması «Hayatın Olağan Akışına Uygun» Bir Yorum Sayılır mı?          : 556

(29) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine Sahip Olduğu Taşınmazlardan (4) Tanesini -Bir Kısmını «Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle»- Devrettikten (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -«Değerinin Çok Altında Bir Bedelle»- Diğer (2) Taşınmazını Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi?................................................................................................................ : 570

 

(30) İstihkak Davalarında «Haciz Yapılan Üçüncü Kişiye Ait Yerde, Borçluya Ait Belge, Evrak ve Eşya Bulunması»nın Kanıt Olarak Değeri (İİK. m. 97/a)

Borçluya Ait İşyerini (Taşınmazı), Teferruatı Niteliğindeki Makineleri ile Birlikte -2008 Tarihinde- Bir Banka’dan Kredi Kullanarak Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önce Satın Alıp, O Tarihten Beri İşleten –Bu Hususu Kendi Adına Olan Vergi Levhası, İşletme Ruhsatı ve SGK. Kayıtlarını İbraz Ederek İspat Eden- Üçüncü Kişi, Bu Satın Almadan Yaklaşık Yedi Yıl Sonra Eski Malikin (Borçlunun) Doğan Borcundan Dolayı Bu Üçüncü Kişiye Ait (Yeni) İşyerinde -«Eski Malik ve Yeni Takip Borçlusuna Ait Bir Takım Evrakların İşyerinde Bulunduğu» ve «Ortada Muvazaalı Bir Devir Olduğu» Gerekçesiyle- Haciz Yapılabilir mi? Haczin, Üçüncü Kişinin Huzurunda ve İşyerinde Ancak Borçlunun Yokluğunda, «Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Yer Dışında» Uygulanmış Olması, «Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunmaması» ve Borçluya Ait İşyerini 
-Bankadan Kredi Kullanarak- Tapuda Satın Alarak -«Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önceden Beri İşletmeye Başlayan» ve «Ekonomik Gücü Bu İşyerini Almaya ve İşletmeye Elverişli Olan» Kişinin İşyerinde, Sadece İşyerinin Önceki Sahibine (Borçluya) Ait Bir Takım Evraklarının Bulunmasının, O İşyerinin Borçlu Tarafından, Davacı- Üçüncü Kişiye Muvazaalı Olarak Devredilmiş Olduğunu Gösterir mi?            : 590

 

(31) Vaktinden Evvel Satış (İİK. mad. 113), Pazarlık Sureti ile Satış (İİK. mad. 119)

«Kıymeti Süratle Düşen» veya «Muhafazası Masraflı Olan»  T a ş ı-
n ı r  M a l l a r ı n  İcra Müdürü Tarafından Satılması (İİK.m.113/II)  
n a s ı l  Mümkün Olur? Alıcı Tarafından «Satış Bedeli» N e  Z a m a n  ödenir? Satılan Taşınır Malın Alıcıya «Teslimi»  N e  Z a m a n  Gerçekleşir?................................................... : 605

 

(32) Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı (HMK mad. 399/3)

Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında, Zamanaşımı Süresinin «HMK. mad. 399/(3)» Başlangıç Tarihi Hangi Tarihtir? (Başka Bir Deyişle; Mahkemece, Davacının Talebi Doğrultusunda Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir Kararı, Yargılama Devam Ederken, Davalının Talebi Yerinde Bulunarak Kaldırılır ve Yargılama Sonunda Açılmış Olan (Asıl) Dava da Reddedilir ve Bu Red Kararı da Davacının «Temyiz» ve «Karar Düzeltme» Talepleri Yerinde Bulunmayarak Reddedilir ve Mahkemenin Red Kararı Bu Suretle Kesinleşirse, Mahkemenin Yargılamanın Başında Vermiş Olduğu «İhtiyati Tedbir Kararı»ndan Zarar Görmüş Olan Davalı, Gördüğü Bu Zararın Tazmini İçin, Mahkemenin, Yargılama Devam Ederken «İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına» Karar Verdiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde mi Yoksa; Mahkemenin Yargılamanın Sonunda Verdiği Red Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde mi, İhtiyati Tedbir Koydurmuş Olan Davacı Aleyhine Tazminat Davası Açabilir?)...................................................... : 610

 

(33) Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takiplerde Satış İsteme Süresi (İİK. mad. 150), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126), Açık Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125)

A- «İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip» Hangi Koşullarda Düşer? (Mütalaa «ve Dava» Konusu Uyuşmazlıkta … 5. İcra Müdürlüğünün 2005/… Sayılı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İhale Tarihi Olan 17/11/2015 Tarihinde Düşmüş Durumda mıdır?) B- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Taşınmazın İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK M.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu «Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini» (İİK m.134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince «İhalenin Feshine» Karar Verilebilir mi? C- Taşınmazın İmar Durumunun, Açık Artırma Şartnamesinde Gerçek Durumu Aksettirmeyecek Biçimde Belirtilmiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?      : 615

 

(34) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126), Açık Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125)

A- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Otelin İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu «Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini» (İİK m.134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince «İhalenin Feshine» Karar Verilebilir mi? B- İcra Dairesince Düzenlenen Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126/son; 114/III; İİK.Yönetmeliği 50/son; 48/c:1) ve Gerekse ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde (İİK. m.125); Satışa Konu Otelin Önemli Niteliklerinin Belirtilmemiş Olması, «İhalenin Feshine» Neden Olur mu? C- Yukarıda Belirtilen ve Otelin Çok Önemli Niteliklerini Teşkil Eden Hususların Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125) Belirtilmemiş Olması Sonucunda, Bunların Varlığından Haberdar Olmayan Alıcıların (Taliplerin) Satışa Katılmaları Önlenmiş Olurken, Ayrıca Bunların Değerlerinin Bilirkişilerce Belirlenip Otelin Değerine Eklenmemiş Olması Nedeniyle, Otelin Gerçek Değerinin Çok Altında Satışa Çıkarılmış ve Satılmış Olması «İhalenin Feshine» Neden Olur mu?....................................................... : 626

 

(35) İcranın Geri Bırakılması (İİK. mad. 36), İstihkak Davasının Reddi (İİK. mad. 97)

«İstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü Kişiden İİK. mad. 36/I Uyarınca İstenebilecek Teminatın Cins ve Miktarı» («İstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden 3. Kişiden 
-Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek Üzere Süre Verilebilmesi İçin- İcra Dairesince, İcra Dosyasından Dava Sırasında Satılmış Olan ‘İstihkak Davasına Konu Olan’ Gemiye Satış Öncesinde Takdir Edilen Kıymeti Tutarında ‘Teminat Mektubu’ Vermesi (Getirmesi) İstenebilir mi?.......... : 634

(36) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125), Artırma İlanı (İİK. mad. 126)

1) Kredi Sözleşmesinde «Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil» Durumundaki Kişi (Şirket), Borçluya Ait -Üzerinde İntifa Hakkının Bulunduğu Ancak Satış Tarihinde Bu İntifa Hakkının Terkin Edildiği- Taşınmazın Yapılan İhalesinin Feshi İçin Dava Açabilir mi? 2) «Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil» Olan Şirkete, Kıymet Takdiri Raporunun Usulsüz Tebliği İhalenin Feshine Neden Olur mu? 3) «Satış İlanı» ile «Artırma Şartnamesi» İnde Satışa Konu Taşınmazın ‘Pafta Numarası’nın’ Yazılmamış Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 4) Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 5) «Kıymet Takdiri Raporunun» Hatalı Düzenlenmiş Olması, İhalenin Feshi Nedeni Olur mu? 6) Mahkemece, ‘«Kıymet Takdirine İtiraz» Şikayeti Üzerine Verilen Kararın «Yok» Hükmünde Olduğu’ İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi? 7) «Satış İlanı»nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 8) İcra Müdürlüğünce «Mükellefiyet Listesi»nin Hazırlanmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 9) Teminat Mektubu Yatırarak İhaleye Katılmak İstediğini Bildirmiş Olan Kişinin, İhale Başladıktan Sonra Pey Sürerek İhaleye Katılmaması, «İhaleye Fesat Karıştırılmış Olduğunu» Gösterir mi? : 642

 

(37) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Artırma Şartnamesinin İçeriği (İİK. mad. 125), Artırma İlanının İçeriği (İİK. mad. 126), İcranın Durdurulması (İİK. mad. 22)

1-a) «Borcun Esasına» (Borcun Kesinleşip Kesinleşmediğine) İlişkin İtirazlar (Örneğin; Hesap Kat İhtarının, İcra/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiğine İlişkin İtirazlar) ve «Borca İtiraz Nedeni» Olabilecek Hususlar, İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülebilir mi? b) «Kıymet Takdiri Raporu» ve «Satış İlanı»nın Borçluya Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 2-Mahkemece, «Kıymet Takdirine İtiraz» (Şikayeti) Üzerine Verilen Kararın ‘Yok’ Hükmünde Olduğu İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi? 3- «Satış İlanı» ile «Artırma Şartnamesi»inde Satışa Konu Taşınmazın ‘Pafta Numarası’nın’ Yazılmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 4- Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin, -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 5- «Satış İlanı»nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 6- İpotekli Taşınmaz Üzerinde Bulunan İntifa Hakkı Terkin Edilmiş Olmasına Rağmen, Sanki İntifa Hakkı Devam Ediyormuş Gibi Taşınmaza Kıymet Takdir Edilerek Satışa Çıkarılmış Olması, Daha Sonra Yapılan İhalenin Feshine Neden Olur mu? 7-«Usulsüz Tebligatın İptali» ve «Satışın Durdurulması» İstemli Şikayetlerin Sonucunun, «İhalenin Feshi» Davasında (Şikayetinde) ‘Bekletici Mesele’ Yapılması Gerekir mi?................................................................................................................ : 680

 

(38) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.), Hakkın Kötüye Kullanılması (TMK. mad. 2)

Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi? (MK. m.2/II), Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının (İİK m.277) Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir? (MK. m.2/II)            : 710

 

(39) Taşkın Haciz (İİK. mad. 85), Şikayet (İİK. mad. 16)

Bir Alacaklı, Üzerindeki İpotek ve Hacizlerin Düşülmesinden Sonra Kalan Değeri, Takip Konusu Alacağının ve Faiz ve Masraflarının Tutarının Yaklaşık … Katı Olan Borçluya Ait -Çok Kıymetli- Taşınmazı (Oteli) Üzerine Haciz Koydurduktan Sonra, Bununla Yetinmeyip, Gerek Borçlunun Adına Kayıtlı Taşınır ve Taşınmazları ve Gerekse Üçüncü Kişilerdeki Tüm Hak ve Alacakları Üzerine Haciz Koydurursa, Borçlu Gerek ‘İİK’nun 85/I Maddesi’ ve Gerekse İcra Hukukundaki ‘Ölçülülük İlkesi’ Uyarınca Çok Kıymetli Taşınmazı Üzerine Konulan Haciz Hariç Diğer Malvarlığı Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılmasını Sağlayabilir mi? Nasıl?................................................................................................................ : 729

 

(40) Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277vd.)

A- Borçlunun Gerek Kendisine Ait ve Gerekse Miras Yolu ile İntikal Eden Taşınmazları,  H a n g i  D u r u m l a r d a  Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılmasını Önler? B- Tasarrufun İptali Davasının «Dava Koşulunun Gerçekleşmemesi -Örneğin; «Geçici Ya da Kesin Aciz Vesikası Bulunmaması»- Nedeniyle Reddedilmesi Halinde -Davalı Lehine-  N i s b i  mi Yoksa M a k t u  mu Vekalet Ücreti Takdiri Gerekir?            : 744

(41) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277vd.)

Tasarrufun İptal Davalarında, Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin «Dava Konusu Taşınmazları/Taşınırları Satın Alabilecek Parasal (Mâli) Güce Sahip Olup Olmadığı» Ya da Borçluya Borç Para Verdiğini İddia Ederek İcra Takibinde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin, Borçluya Gerçekten Bu Miktardaki Parayı Borç Verebilecek Parasal (Mâli) Gücü Bulunup Bulunmadığı» Mahkemece Araştırılabilir mi? Taraflar Arasında  O r g a n i k  B a ğ  Bulunması (Yani; «Borçlu» ile «Üçüncü Kişi»nin  Ş i r k e t  (Tüzel Kişi) Olup, Ortaklarının ve/veya Yöneticilerinin Ayni Kişiler (Ya da Yakın Akrabalar Olması) Halinde; Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Üçüncü Kişinin «Borçlunun Malvarlığını ve Zarar Verme Kastını» Bildiği Farz Edilerek, Mahkemece Dava Konusu İşlemin -Davacı Alacaklı Bakımından- İptaline Karar Verilir mi? Davacı Tarafça «Bu Kişinin Fabrikaya Sonunda Sahip Olan – S.Y.’ın Oğlu V.Y.’ın ‘S. Turizm Dalış Okulu İnşaat San ve Tic. A.Ş.’nin Ortağı Olduğu ve Temlik Bedeli Olan 110.000.000.000 TL.’yi P…BANK A.Ş.’ye Ödeyecek Mali Gücü Bulunmadığı İddia Edildiğinden Bu Hususların Mahkemece Araştırılarak, Davacının İddiasının Doğru Olduğunun Anlaşılması Halinde Davalı E.Ş.’in Hem Temlik Bedelini Ödeyecek Mali Gücünün Bulunmaması ve Hem de Davalı S.Y. ile Aralarındaki ‘Organik Bağ’ Nedeniyle Davacının Talebi Doğrultusunda Nasıl Bir Karar Verilmesi Gerekir? Davacı Tarafından Açılmış Olan Tasarrufun İptal Davası, Muvazaa Nedenine Dayandığından Bu Davada İİK.’nun 284. Maddesinde Öngörülen 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İşler mi?.......................................................................................... : 759

 

(42) Tasarrufun İptali Davasında Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olması Sorunu (İİK mad. 277, 281)

Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasında, Davalılar Tarafından ‘Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmadığı (Davacının İddia Ettiği Kadar Alacaklı Olmadığı) ve Takip Konusu Yapılmış Olan Senette (Senedin Alacak Miktarını Sayı ile Belirten Kısmında) Sahtekarlık (Tahrifat) Yapılarak, Alacak Miktarının Fazlalaştırılmış Olduğu, Bu Nedenle Davacı Hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Sahte Senet Düzenlemek’ Suçundan Dolayı Kamu Davası Açılmış Olduğu» İleri Sürülürse, Mahkemece Bu Hususlar (Yani; Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olup Olmadığı) Araştırılmadan (ve Davacı Hakkında Açılmış Olan Kamu Davasının Sonucu Beklenmeden) Tasarrufun İptali Davası Sonuçlandırılabilir mi? Tasarrufun İptali Davalarında, Davalı-3. Kişi (Ya da Davalı-Borçlu), «Davacı Alacaklının Davalı-Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığını» İleri Sürerse, Mahkemece Bu Durumda Nasıl Bir Yol İzlenecektir? «Bu İddianın Tasarrufun İptali Davasında Araştırılamayacağı»na mı Karar Verilecek, Yoksa «Bu İddianın Tasarrufun İptali Davasında İncelenebileceği» Belirtilip «Davacı Alacaklı Tacir ise Ticari Defterleri ve Banka Hesap Hareketleri Üzerinde Mali Müşavir(ler) Vasıtasıyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak, Davacı-Alacaklı ile Davalı-Borçlu Arasındaki Ticari İlişkinin, Davacı-Alacaklıya Takip Konusu Yaptığı Alacak Kadar Bir Alacak Doğuracak Boyutta Olup Olmadığı» İrdelenecek midir? Eğer, Davacı-Alacaklı Tacir Değilse «Davacı-Alacaklının Takip Konusu Yaptığı Alacağın Kaynağının Ne Olduğu, Hangi Nedenle Davalı-Borçlunun Davacıya Borçlanmış Olduğu, Davacının Davalı-Borçluya ‘Borç Para Verdiğini’ İleri Sürmesi Halinde, Davacı-Alacaklının Takip Konusu Alacak Kadar, Davalı-Borçluya Borç Para Vermeye Müsait Bir Mali Güce Sahip Olup Olmadığı, Davalı-Borçluya Davacı-Alacaklının Bu Kadar Borç Para Verdiğini İddia Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olup Olmadığı« Konularında -Özellikle Davacı-Alacaklının Banka Hesap Hareketleri Üzerinde- Araştırma Yapılacak mıdır?..................................................................... : 823

 

(43) İtirazın İptali Davası (İİK. mad. 67), Menfi (Olumsuz) Tespit Davası (İİK. mad. 72), Ticari Defterlerle İspat (HMK. mad. 222)

A- İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Hakkındaki İcra Takibini Durduran Borçlu, Aleyhine «İtirazın İptali Davası» (İİK. m. 67) Açılmadan «Menfi (Olumsuz) Tespit Davası» (İİK. m. 72) Açabilir mi? (Böyle Bir Davayı Açmakta, Bu Aşamada  h u k u k i  y a r a r ı  Var Sayılabilir mi?)B- Borçlunun, Hakkında Yapılan İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Takibi Durdurmasından Sonra, Alacaklı Tarafından Açılan ‘İtirazın İptali Davası’nda, Borçlunun Daha Önce Açtığı ‘Menfi (Olumsuz) Tespit Davası’nın Bekletici Mesele Yapılması Gerekir mi? C- İki Tarafın Ticari Defterlerinin Süresi İçinde Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılırmış Olması ve Her İki Tarafın da Ticari Defterlerine İşlenmiş Olan Faturaların -«Peşin Ödeme Kaydı»nı İçeren- Kapalı Fatura Olması Halinde, Bu Durum «Fatura Bedellerinin Ödendiğini» Gösterir (Ödendiğine Kanıt Teşkil Eder) mi?................................................................................................................ : 844

 

(44) Sıra Cetveli’nin Ne Zaman ve Nasıl Düzenleneceği (İİK. mad. 140), Tasarrufun İptali Davasında Yargılama Usulü (İİK. mad. 281)

İcra Dairesince Düzenlenen Sıra Cetvelinde, İtirazın İptali Davası Devam Ederken Açtığı Tasarrufun İptali Davası Mahkemece Kabul Edilen ve Dolayısıyla Dava Konusu Tasarruf Üzerine Koyduğu İhtiyati Haczi Önce Kesinleşen -Ancak Alacağı Henüz Kesinleşmemiş Olan- Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilecektir, Yoksa Aynı Borçlu Hakkındaki İtirazın İptali Davası Sonuçlanan (Alacağı Böylece Kesinleşen) Fakat Açtığı Tasarrufun İptali Davası Sonra Kabul Edilen (Yani; İhtiyati Haczi Daha Sonra İcrai Hacze Dönüşen) Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilmesi Gerekecektir? (İİK. m. 140, 281/II)      : 861

 

(45) İhtiyat Haciz Şartları (İİK. mad. 257)

Faturaya Dayalı Olarak Mahkemece İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? : 870

 

(46) İcra ve İflâs Dairesi Görevlilerinin Görevleri ile İlgili Kusurlu Hareketlerinden Dolayı Devlet’in Sorumluluğu (İİK. mad. 5), İcra Müdürünün (ve Diğer İcra ve İflâs Dairesi Görevlilerinin) Görevleri ile İlgili Olmayan Kişisel Kusurları (TBK. mad. 49), Haciz Talebi İçin Müddetler (İİK. mad. 106), Haczin Kalkması (İİK. mad. 110)

Satış İsteme Süresinin Dolmasına «Haczin Düşmesine» (İİK m. 110) İki Gün Kala Alacaklının Satış Avansı Yatırarak Yaptığı Satış Talebini ‘Satışa Hazırlık İşlemleri Tamamlanmadığı (Kıymet Takdiri Yapılmadığı)’  g e r e k ç e s i y l e  Reddeden İcra Memurunun Bu İşlemini Alacaklının Şikayet Konusu Yapmaması Üzerine, Satış İsteme Süresi Kesilmiş Olur mu? Yoksa -İki Gün Sonra- Satış İsteme Süresi Dolunca, Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Haciz Düşmüş Olur mu? Haczin Bu Şekilde Düşmüş Olduğunu Saptayan İcra Memurunun Tapudaki Haczi Kaldırması Üzerine, Alacaklı -«İcra Memurunun Olayda Kusuru Bulunduğunu» İleri Sürerek- İİK m. 5 Çerçevesinde, Adalet Bakanlığı Aleyhine ‘Tazminat Davası’ Açabilir mi? : 883

 

(47) Tasarrufun İptali Davası (İİK.mad. 277)

A- Borçlu Hakkında Üçüncü Kişiler Tarafından İcraya Konulan Senedin (ve Yapılan) İcra Takibinin -«Muvazaa Nedeniyle»- «Kendileri Bakımından Geçersiz Sayılması İçin» Borçlunun Alacaklıları Tarafından «Tasarrufun İptali Davası» Açılabilir mi? Davacı-Alacaklı, Aynı Dava İçinde «Borçlunun, Kendisine Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz Etmeyip Takibin Kesinleşmesine Neden Olmasını ve Aleyhine Yapılan Takipte Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazında Bulunmamasını» da Dava Konusu Yapabilir mi? B- Davacı-Alacaklı, Bu Durumda «Aciz Belgesi» İbraz Etmeden de Tasarrufun İptali Davasının Görülmesini Sağlayabilir mi? C- Mahkeme; Neyin/Nelerin İspatı Halinde Tasarrufun İptali Davasını Kabul Ederek «Dava Konusu Senedin/İcra Takibinin Davacı-Alacaklı Bakımından Geçersiz Sayılmasına» Karar Verebilir?         : 899

 

(48) Üçüncü Kişinin Elindeyken Haczedilen Mallar Hakkında Açılan İstihkak Davalarında İspat Yükü ve Kanıtlar (İİK. mad. 97/a, 99)

Alacaklının Varlığını İddia Ettiği «Borçlu» ile «3.Kişi» Arasındaki Organik Bağın 8 Yıl Önce Sona Ermiş Olmasına Rağmen «Borçlu»nun Borcundan Dolayı «3. Kişi»nin İşyerinde Haciz Yapılması Üzerine 
-’3.Kişi’ / ‘Alacaklı’ Tarafından- Açılan «İstihkak Davası»nda İspat Yükünün  K i m e  (Hangi Tarafa) Düşeceği ve Bu Kişinin (Tarafın) Neyi, Nasıl İspat Etmesi Gerekeceği?. : 938

 

(49) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277)

Tasarrufun İptali Davalarında, Davalı-3. Kişi (Ya da Davalı-Borçlu), «Davacı Alacaklının Davalı-Borçluda  G e r ç e k  Bir Alacağının Bulunmadığını» İleri Sürerse, Mahkemece Bu Durumda Nasıl Bir Yol İzlenecektir? «Bu İddianın Tasarrufun İptali Davasında Araştırılamayacağı»na mı Karar Verilecek, Yoksa «Bu İddianın Tasarrufun İptali Davasında İncelenebileceği» Belirtilip «Davacı Alacaklı Tacir ise Ticari Defterleri ve Banka Hesap Hareketleri Üzerinde Mali Müşavir(ler) Vasıtasıyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak, Davacı-Alacaklı ile Davalı-Borçlu Arasındaki Ticari İlişkinin, Davacı-Alacaklıya Takip Konusu Yaptığı Alacak Kadar Bir Alacak Doğuracak Boyutta Olup Olmadığı» İrdelenecek midir? Eğer, Davacı-Alacaklı Tacir Değilse «Davacı-Alacaklının Takip Konusu Yaptığı Alacağın Kaynağının Ne Olduğu, Hangi Nedenle Davalı-Borçlunun Davacıya Borçlanmış Olduğu, Davacının Davalı- Borçluya ‘Borç Para Verdiğini’ İleri Sürmesi Halinde, Davacı-Alacaklının Takip Konusu Alacak Kadar, Davalı-Borçluya Borç Para Vermeye Müsait Bir Mali Güce Sahip Olup Olmadığı, Davalı Borçluya Davacı-Alacaklının Bu Kadar Borç Para Verdiğini İddia Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olup Olmadığı» Konularında -Özellikle Davacı-Alacaklının Banka Hesap Hareketleri Üzerinde- Araştırma Yapılacak mıdır?.................................. : 980

 

(50) Davanın Kesin Hükme Bağlanması (Avukatlık Kanunu mad. 171, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi mad. 2), Avukatın Haklı Azli (Avukatlık Kanunu mad. 174)

Müvekkili Adına Takip Ettiği Davaları Kazanan (Mahkemeden Müvekkili Lehine Karar Alan) Ancak Verilen Hükmün Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Henüz Kesinleşmeden, Müvekkili ile Arasındaki Yazılı Avukatlık Ücret Sözleşmesi Gereğince -Hüküm Kesinleştikten Sonra- Müvekkilinden Talep Edebileceği Vekalet (Avukatlık) Ücretinin Kendisine Ödenmesi İçin Müvekkili Hakkında İcra Takibinde Bulunan Avukatın -Bu Nedenle- Müvekkili Tarafından Azli ‘Haklı Azil’ Sayılır mı?.................. : 995

 

(51) Yabancı Ülkelerdeki -«Resmi Memur» Ya da «Askeri Şahıs» Sıfatı Bulunmayan- Türk Vatandaşlarına Tebligat (Tebligat Kanunu mad. 25/a, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik mad. 43)

Takip Tarihinde Yurt Dışında (Visconsin Eyaleti, O… Bölgesi 11611 C… Dr, M…, WI 53092, Birleşik Devletler) Oturan Türk Vatandaşı Borçluya,Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesi Uyarınca Türkiye Şikago Başkonsolosluğunca ABD. Mevzuatının Öngördüğü Usule Aykırı Olarak Özellikle «Öncelikle Borçlunun Bizzat Kendisine Yapılması Gereken Tebligatın ‘Uğraşılar Sonucunda Bizzat Borçluya Tebliğ Edilmesi Sağlanmadan’Doğrudan Doğruya Aynı Yerde Oturan Eşine Tebliğ Edilmiş Olması»nın (ve ‘Bildirim Yazısının İçeriğinin Tebligat Kanunu’nun 25/a Maddesine Uygun Olup Olmadığı’ Belirtilmeden Tebligatın Yapılmış Olmasının) Yapılan Tebligatın Geçersiz Sayılmasını Gerektirip Gerektirmeyeceği    : 1003

(52) Konkordato (İİK. mad. 285 vd.), İhtiyati Tedbir Kararı (HMK. mad. 389)

İcra Mahkemelerince Borçlunun Konkordato Talebi Üzerine «Tensip Kararı» ile, Duruşma Yapılmadan, Borçlu Hakkında «Takip Yasağı»na İlişkin Bir «İhtiyati Tedbir Kararı» Verilebilir mi?       : 1010

 

(53) İlamsız Takiplerde Takibin İptali (İİK. mad. 71), Şikayet (İİK. mad. 16)

A- Borçlusu ile Yaptığı «Sulh, Borç Tasfiye…Sözleşmesi» Başlıklı Yazılı Sözleşme Uyarınca Borçlusunu -Hakkında Yaptığı (2) İcra Takip Dosyasındaki Alacağından Dolayı- (Asıl Alacak + Masraf + Faiz + Vekalet Ücreti +Yargılama Gideri Bakımından Hiçbir Alacağı Kalmadığını Belirterek) -Gayrikabili Rücu Olmak Üzere-  İ B R A  E D E N  Bir Alacaklı, Daha Sonra Tek Taraflı Olarak «Sulh, Borç Tasfiye…Sözleşmesi»ni Fesih Ettiğini Bildirebilir mi? B- Alacaklısı Tarafından Yazılı Olarak Düzenlenen «İBRANAME» ile (2) İcra Dosyasındaki Borcundan - Gayrikabili Rücu Olmak Üzere- İbra Edilen Borçlu, Daha Sonra Alacaklısının Tek Taraflı Olarak, Bu «İBRANAME»nin Dayandığı «Sulh, Borç Tasfiye…Sözleşmesi»nin Fesh Edilip ‘Dosya Borcunun Bir Gün İçinde Ödenmesi»nin İstenmesi Üzerine, Alacaklının «İbra» Ettiği Takip Dosyasının Yeniden Devam Ettirip, Mal Varlığına Haciz Konulmasını Nasıl Önleyebilir? C- Borçlu İcra Hukuk Mahkemesinde Takibin İptali Davası Açması Halinde, Mahkemeden Takibin Yargılama Sonuna Kadar Durdurulması İçin Tedbir Kararı Verilmesini İsteyebilir mi? ................ : 1021

 

(54) Senede Karşı Senetle İsbat Zorunluğu (HMK. mad. 201), Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72)

Senedin Düzenlendiği 2002 Yılında 82,5 Yaşında Bulunan ve Uşak’ın Bir Köyünde Yaşayan, ‘Köyün, Mali Durumu Çok İyi Olan Bir Kişisi’ Olarak Bilinen Birisinin, Oğlunun Boşandığı Eşinden (Eski Gelininden) 100.000, 00 ABD Doları Borç Para Almışçasına, Onun Lehine Bir Senet (Bono) Düzenlemesi, Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Davranış Sayılır mı? Bu Durumda, Mahkemece, Borçlu-Keşidecinin Ölümü Üzerine, Mirasçısı Olan -Mirasçı Sıfatıyla Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlu Olan- Diğer Oğlu Tarafından Açılan Senet İptali («Bu Senetten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti» ‘İİK. mad. 72’) Davası Sonucunda «Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayan Bahsi Geçen Senetten Dolayı, Davacının Borçlu Olmadığının Tespitine ve Senedin İptaline» Karar Verilebilir mi? ................................................ : 1032

 

(55) Haciz Talebi İçin Müddetler (İİK. mad. 106), Haczin Kalkması (İİK. mad. 110), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Satış İlamı (İİK. mad. 114), Satış Şartnamesinin İçeriği (İİK. mad. 125)

A- «Tasarrufun İptali»ne İlişkin İlamın Verildiği Tarihte Kendiliğinden İcrai (Kesin) Hacze Dönüşen İhtiyati Haciz Nedeniyle, Bu Tarihte Dava Konusu Taşınmazın Satışını İsteme Hakkı Elde Etmiş Olan Davacı-Alacaklının, Bu Tarihten İtibaren İİK m. 106 ve 110 Uyarınca Bir Yıl Geçtikten Sonra Satış İstemesi Üzerine, Bu Durumu Gözden Kaçıran İcra Müdürünün Satış Talebini Kabul Edip, Taşınmazı Açık Artırmayla Satması, Yapılan İhalenin Feshine Neden Olur mu? B- Satışa Konu Taşınmazın (Butik Otelin) Kaç Metrekare Olduğunun (Gerek Kapalı Alanının ve Gerekse Odalarının Kaçar Metrekare Olduğunun) Ne Satış İlamında (İİK m. 114/III; 126/son; İİK. Yön. m. 48, m.50/son) ve Ne de Şartnamede (İİK m. 125) Gösterilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?......................................................... : 1038

 

(56) Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. mad. 222), İtirazın İptali Davası (İİK. mad. 67)

Açılış/Kapanış Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin ‘Delil’ Niteliği (‘Kapanış Tasdiki’ Yaptırılmamış Olan Ticari Defter Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapan Bilirkişice; ‘Davacı-Alacaklının, Davalıda … TL Alacağı Bulunduğu’ Belirtilirse, Mahkemece ‘Belirtilen ... TL’ Alacak Oranında Davalı Borçlunun İtirazının İptaline’ Karar Verilebilir mi?)............................................................................ : 1045

 

(57) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.), Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası (İİK. mad. 97/a)

Hangi Durumlarda Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunduğu Kabul Edilebilir? İki Şirket Arasında Yapılmış Olan Hangi İşlemler Muvazaalı İşlem Niteliği Taşır? Eğer Yapılan İşlemler Muvazaalıysa ve Haciz Sırasında Borçluya Ait Evrak ile Araç Bulunması ve Haciz Sırasında Borçlu Şirket Yetkililerinin de Orada Bulunduklarının Saptanması Durumunda «Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının’ Akıbeti ne Olacaktır?.............................................................................................................. : 1054

(58) İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK. mad. 68), Tellallık Sözleşmesi (TBK. mad. 520)

Sözlü Olarak Yapılmış Gayrimenkul Tellallık (Simsarlık=Emlak Komisyonculuğu) Sözleşmesi (TBK. mad. 520) Uyarınca «Tellallık Ücreti» Olarak Ödenmesi Taahhüt Edilen Meblağın Takip Konusu Yapılması ve Borçlu Tarafından -«Tellallık (Simsarlık) Hizmetinin Gereği Gibi İfa Edilmediği» Gerekçesiyle- Takibe İtiraz Edilmesi Üzerine, Alacaklı Takip Konusu Yaptığı Elindeki «ÖDEME TAAHHÜDÜ» Başlıklı Belgeye Dayanarak, İcra Mahkemesinden  İ T İ R A Z I N  (Kesin Olarak)  K A L D I  R I L M A S I N I  (İİK. mad. 68) İsteyebilir mi?........................................................................................ : 1064

 

(59) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 280)

Küçük Bir Yerleşim Yerinde Borçlu Tarafından Aynı İşkolunda (Sektöründe) Faaliyette Bulunan Üçüncü Kişilere Yapılan «İşletme Devirleri»nin İİK.’nun 280. Maddesi Uyarınca İptaline Karar Verilmesi Gerekir mi?.............................................................................................................. : 1072

 

(60) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72), Yazı veya İmza İnkârının Sonucu (HMK. mad. 209)

«Sahtelik İddiası»na Dayalı Menfi Tesbit Davalarında HMK.’nun 209/I. Maddesi mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesi mi Uygulanır? («Takibin Durdurulması» Konusundaki İhtiyati Tedbir Kararı HMK.’nun 209/(1). Maddesindeki Koşullara Göre mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesindeki Koşullara Göre mi Verilir?    : 1108

 

(61) Menfi Tespit Davası (İİK. mad.72), İhtiyati Tedbir (HMK. mad. 389)

A- Keşideci-Borçlu, Sipariş Verdiği ve Kendisine İleride (15 Gün Sonra) Teslim Edilecek Malzeme Karşılığında Alacaklı-Lehtara Teslim Ettiği ve Onun Tarafından Muhatap Bankaya İbraz Edilmiş Olan Çekler Hakkında -«Lehtar-Alacaklının, İflasın Eşiğine Geldiğini ve Kendisine Bu Çekler Karşılığında Teslim Edilmesi Gereken Malzemelerin Teslim Edilmediğini ve Teslim Edilemeyeceğini» İleri Sürerek- «Bu Çeklerin Bedelsiz Kaldığını» Belirtip Olumsuz (Menfi) Tespit Davası Açabilir mi? Keşideci-Borçlu, Açtığı Bu Olumsuz (Menfi) Tesbit Davasında, Mahkemeden «Çeklerin Karşılığı Bulunmadığını Tesbit Eden Muhatap Bankanın, Bu Hususu TC. Merkez Bankasına Bildirmemesi» Konusunda ve Ayrıca «Bu Çeklerin İcra Takibine Konu Yapılmaması» Konusunda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesini İsteyebilir mi? B- Keşideci-Borçlu Tarafından Lehtar-Alacaklı Hakkında Nerede (Hangi Yetkili Mahkemede) Olumsuz (Menfi) Tesbit Davası Açılabilir? C- Keşideci-Borçlu Tarafından Açılacak Olan Bu Olumsuz (Menfi) Tespit Davasında Dava Konusu Lehtar/Alacaklıya Verilmiş Olan Çeklerin  B E-    D E L S İ Z  K A L D I Ğ I  (ve Bu Nedenle İptali Gerektiği) Nasıl İspat Edilebilir?............................................................................ : 1127

 

(62) İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili (İİK. mad. 133)

İcra Müdürü Satışı Yapılan Taşınmazın İhale Bedelinin Dosya Borcunu Karşılaması Nedeni ile Diğer İpotekli Taşınmazların Satışını Re’sen Düşürebilir mi? İİK.’nun 133/2 Maddesi Gereğince İhale Kararı Kaldırılan İlk Alıcının Yatırdığı Teminat Alacaklı Tarafından Çekilebilir mi? Haczi Kabil Mal Varlığına Rastlanılamadı ise, Burada Takip Alacaklısı Ne Gibi Bir İşlem Yapacak Ya da İpotek Alacaklısı İki İhale Arasındaki Bedelden Sorumlu Olan İlk Alıcıdan, İİK.’nun 133/2 Maddesi Gereğince Tahsili Cihetine Gitmeyerek, Borca Konu İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi Yoluna Devam Etme Seçimlik Hakkı Var mıdır?            : 1137

 

(63) Kesin Hükümsüzlük (TBK. mad. 27), Dürüstlük Kuralına Aykırılık (TMK. mad. 2)

Tarifede «Maktu» Avukatlık Ücreti Öngörülmüş Olan, «Ağır Ceza Mahkemesine -‘İhtiyati Tedbirin Kaldırılması’ Konusunda- Muhtelif Tarihlerde Dilekçe(ler) Yazmak»tan İbaret Hizmet İçin (Maktu) «‘708.000 USD’ Avukatlık Ücreti Ödeneceği»nin Yazılı Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olması Durumunda, «Bu Ücret Sözleşmesinin TBK.’nun 27/I ve TMK.’nun 2. Maddesine Dayanılarak Geçersizliği» İleri Sürülebilir mi?  : 1147

 

(64) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

A- SGK’nun Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsili İçin -6183 Sayılı Kanuna (5510 Sayılı SGK’nun 101. maddesine) Göre- Borçlu İşveren ve Üst Düzey Yönetici ve Yetkilileri Hakkında Yapılan Takiplerden Sonuç Alınamaması Üzerine, İlgililer Hakkında Açılacak Tasarrufun İptali Davasına Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılabilir mi? B- «Borçlu» ve «Borçlu İle İşlemde Bulunmuş Olan Üçüncü Kişi» Hakkında Tapuda Yapılmış Olan Resmi Satış İşleminde Gösterilmiş Olan Değer ile Taşınmazların «Hangi Tarihteki Gerçek Değerleri» Arasında «Hangi Durumlarda» ‘Fahiş Bir Fark’ (Pek Aşağı Bir Değer) Bulunduğu Kabul Edilerek (İİK. mad. 278/2), Yapılmış Olan Tasarrufun (Satış İşleminin) İptaline Karar Verilebilir? C- Alım Gücü Olan Üçüncü Kişinin, Borçluya Ait 3-4 Taşınmazı Satın Alması ve Keza Borçlunun Mesken Nitelikli Bir Taşınmazının Tamamının Değil de Kendisi veya Bir Yakını Hissedar Olmadığı Halde, Taşınmazdaki Muayyen Bir Hissenin Üçüncü Bir Kişi Tarafından Satın Alınması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Bir Davranış Sayılır mı?          : 1155

 

(65) Takip Talebi ve Tahliye Emri’ne Dayanılarak, Tahliye Taahhütnamesi’nde Belirtilen Taşınmazın Tahliyesi (İİK. mad. 272)

Noterde Düzenlenen «Tahliye Taahhütnamesi»nde Tahliye Edileceği Taahhüt Edilen Taşınmazın, Tahliye Taahhüdünde Bildirilen Adresi Dışındaki Bir Taşınmazın Tahliyesi İçin Düzenlenen «Takip Talebi» ve «Tahliye Emri»ne Dayanılarak, «Tahliye Taahhütnamesi»nde Belirtilen Taşınmazın Tahliyesi Sağlanabilir mi? «Takip Talebi» ve «Tahliye Emri»nde Tahliyesi İstenmiş Olan Taşınmazın «Maddi Hata» Sonucunda Yanlış İfade Edilmiş (Tahliye Adresinin Yanlış Bildirilmiş) Olduğu Kabul Edilebilir mi?    : 1163

 

(66) Ticareti Terk Ettiği Halde İİK.’nun 44. Maddesindeki İşlemleri Yapmamış Olan Tacirlere Verilecek Ceza (İİK. mad. 44, 337/a)

A- «Ticareti Terk Ettiği Halde İİK.’nun 44. Maddesindeki İşlemleri Yapmamış Olan Tacirlere Verilecek Ceza»yı Düzenleyen İİK.’nun 337/a Maddesindeki  S u ç u n  U n s u r l a r ı  Nelerdir? B- İcra Ceza Mahkemesi Dosyasında Şikayet Konusu Yapılmış Olan Borçlu Şirketin (Temsilcilerinin) Eylemlerinin İİK.’nun 337/a ve 44. Maddesine Göre Suç Teşkil Edip Etmediği (Dolayısıyla; Sanık Temsilcilerin Üzerlerine Atılan Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmaları Gerekip Gerekmediği)....................... : 1172

(67) Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını (Mevcudunu) Eksiltme Suçu (İİK. mad. 331)

«Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını (Mevcudunu) Eksiltme» Suçunu Düzenleyen İİK.’nun 331 maddesindeki  S u ç u n  U n-
s u r l a r ı  Nelerdir?.............................................................................. : 1183

 

(68) Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu (İİK. mad. 333/a)

A- «Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu»nun Düzenlendiği İİK.’nun 333/a Maddesindeki  S u ç u n  U n s u r l a r ı  Nelerdir? B- İcra Ceza Mahkemesinde Şikayet Konusu Yapılmış Olan Borçlu Şirketin (Temsilcilerinin) Eylemlerinin İİK.’nun 333. Maddesine Göre Suç Teşkil Edip Etmediği (Dolayısıyla; Sanık Borçlu «Şirket» Temsilcilerinin Üzerlerine Atılan Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmalarının Gerekip Gerekmediği)......................................................................................... : 1193

 

(69) Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Bu Maddedeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olanlara Verilecek Ceza (İİK. mad. 345/a)

A- «Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Bu Maddedeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olanlara Verilecek Ceza»yı Düzenleyen İİK.’nun 345/a Maddesindeki  S u ç u n  U n- s u r l a r ı  Nelerdir? B- İcra Ceza Mahkemesinde Şikayet Konusu Yapılmış Olan Borçlu Şirketin (Temsilcilerinin) -İcra Dosyasındaki- Eylemlerinin, İİK.’nun 345/a Maddesine Göre Suç Teşkil Edip Etmediği (Dolayısıyla; Borçlu Şirket Temsilcilerinin Üzerlerine Atılan Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmalarının Gerekip Gerekmediği)     : 1203

 

(70) Kesin Hüküm (HMK. mad. 303), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), İyiniyet (TMK. mad. 2), Yolsuz Tescil (TMK. mad. 1025)

İcra Mahkemesince «İhalenin Feshi Talebi»nin Reddedilmesinden Sonra Genel Mahkemede «Tapu İptali ve Tescil Davası» Açılabilir mi?................................................................. : 1211

 

(71) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277vd.), Muvazaalı İşlemler (TBK. mad. 19)

A- Davacı-Alacaklı Açtığı «Tasarrufun İptali Davası»ndan Sonra (Dava Sırasında) Yaptığı İcra Takibine Dayanarak (Bu İcra Takibinde Takip Konusu Yaptığı Alacağının Tahsili İçin, Bu Takipteki Alacağı ve Eklentileriyle Sınırlı Olarak) «Dava Konusu Taşınmaz/Taşınır Üzerinde Kendisine Cebri İcra Yetkisi Tanınmasını» Talep Edebilir mi? B- Muvazaa Nedenine (TBK. 19; İİK. 280/I) Dayalı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı-Alacaklı, Mahkemeye «Aciz Belgesi» (İİK. 277/I-1) Sunmak Zorunda mıdır? C- Davacı-Alacaklı, Eski Eşindeki İlama Dayalı Olan Alacağının Tahsili İçin, Eski Eşinin, Avukatına Yaptığı Taşınmaz Satışının İptali İçin Açtığı Tasarrufun İptali Davasında «Bu Durum» Başlı Başına Tasarrufun İptaline Neden Olur mu?............................................................................................... : 1246

 

(72) Satış Şartnamesinin İçeriği (İİK. mad. 125), İcra ve İflâs Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları (İİK. mad. 5)

KDV’den Muaf Olan Bir Taşınmazı İhalede Satın Alan «Alıcı», Kendisine «İhale Bedelini Yatırması İçin» 10 Günlük Süre Verilmesi Üzerine, Satış Bedeline Göre Üzerinden Hesapladığı %18 Oranındaki KDV Tutarını -İhalenin Kesinleşmesini ve İcra Müdürlüğünce Bu Konuda Süre Verilmesini Beklemeden- İcra Dosyası Yerine …. Vergi Dairesinin Banka Hesabına Ödedikten Sonra, «Yapılan Taşınmaz Satışının KDV’den Muaf Olduğu»nun Anlaşılıp, Yatırdığı KDV Tutarının Kendisine 55 Gün Sonra İade Edilmesini Takiben, Asliye Hukuk Mahkemesine Başvurup «Yatırdığı KDV Bedelinden 55 Gün Mahrum Kaldığını» İleri Sürerek, İİK.’nun 5 vd. Maddelerine Göre  T A Z M İ- N A T  (Sorumluluk) Davası Açabilir mi?     : 1259

 

(73) İflâs Davalarında Yargılama Usulü (İİK. mad. 158)

İflâs Takibine Konu Edilmemiş Olan Alacak İddiası ‘İtirazın Kaldırılması ve İflâs Talebini İçeren Dava’da İleri Sürülebilir mi?....................................................................................... : 1270

 

(74) İhtiyati Tedbir Kararı (HMK. 389), Haczin Düşmesi (İİK. 106)

İhtiyati Tedbir Kararı ile Takip Durmuş Varsayılabilir ve Tazminat Talebinde Bulunulabilir mi? Yerel Mahkeme Kararına Göre; «İhtiyati Tedbir Kararı», Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Edeceğinden ve Taraflarca Karar Düzeltme İstenmiş Olup, Dosya Yargıtay’a Gönderilme Safhasında Bulunduğundan, Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi Talep Edilebilir mi? Yargıtay Kararına Göre Tedbir Kararı, «Takibin Durdurulması» Anlamına Gelmediğinden ve Bugüne Kadar Satış İstenmediğinden Hacizler Düşmüş Müdür? Satış İstenebilir mi? Dosyadaki Teminat Mektubu, Hacizli Mal Yerine Geçer mi? Geçerse Teminat Mektubu Üzerindeki Haciz Düşmüş Müdür? Eğer Hacizlerin Düştüğü Düşünülürse Teminat Alınmasının Anlamı Nedir? Bu Teminat Hangi Şartlarda Ne Şekilde Nakde Çevrilebilir? Hacizlerin Düştüğü Varsayılırsa Karar Düzeltme Safhasında Olan Dosyada Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesi ile Önceki Onama Kararını Kaldırıp «Hacizler Düşmüş Olduğundan Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına» Karar Verebilir mi? Böyle Bir Olasılığı Bertaraf Etmek İçin Neler Yapılabilir? Gerek Yerel Mahkeme Kararında, Gerekse Yargıtay Kararında «Üçüncü Şahsın Ticari İşletmeyi Devralmış Olması Nedeniyle Devredenin Borçlarından Dolayı Müvekkilin Alacağını Ödeme Sorumluluklarının Bulunduğu» Saptanmış Olduğundan, Üçüncü Şahsa İhtarname Keşide Edip Borçların Ödenmesini (Mevcut İcra Dosyasından Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla) Talep Edilip, Ardından İlamsız İcra Takibi Yapılabilir mi?      : 1277

 

(75) Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277 vd.)

A- Tasarrufun İptali Davasında, Davalı-Üçüncü Kişi «Davacının, Diğer Davalı Borçluda Var Olduğunu İleri Sürdüğü Alacağını Gerçekte Mevcut Olmadığını, Bu Alacağın Muvazaalı Bir Alacak Olduğunu» İleri Sürebilir mi? Böyle Bir İddia, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemece İncelenip «Davacının Alacağının Gerçekte Mevcut Olmadığı, Muvazaalı Bir Alacak Olduğu» Sonucuna Varılırsa, Sırf Bu Nedenle «Davanın Reddine» Karar Verilebilir mi? B- Davalı-Üçüncü Kişi «Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmayıp Muvazaalı Olduğunu»  N a s ı l  Kanıtlayabilir? C- Davacı-Alacaklı «Alacağının Gerçek Bir Alacak Olduğunu Muvazaalı Olmadığını»  N a s ı l  Kanıtlayabilir?.................................................... : 1287

 

(76) İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi (İİK. mad. 364), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

«İcra Mahkemelerinin Kararlarının Temyiz Edilmesi Halinde Satışın Yapılamayacağı»na İlişkin Kuralın (İİK. mad. 364/III) İhlal Edilerek, Temyizin Sonucu Beklenmeden İhalenin Yapılmış Olması Halinde, Bu Durum, Yapılan İhalenin (İİK. mad. 134) Feshini Gerektirir mi?....................... : 1313

(77) İlamlı Takip (İİK. mad. 32 vd.), Şikayet (İİK. mad. 16)

A- Bir Kişi, Lehine Eda Hükmünü İçermeyen İlama Dayalı Olarak Takipte Bulunabilir (Bu İlamı İcraya Koyabilir) mi? B- Lehine Eda Hükmünü İçermeyen (Yararına Eda Hükmü Kurulmamış) Olan Bir Kişi Tarafından Yapılan İcra Takibine Karşı, Adına İcra Emri Gönderilen Kişi (Borçlu) Bu Takibe Nasıl Karşı Koyabilir? C- Böyle Bir Takibin İptali İçin İcra Mahkemesine Başvuran Kişi (Borçlu), Şikayet Dilekçesinde -«Şikayetin Esası Hakkında Karar Verilinceye Kadar»- İcra Mahkemesinden «Takibin Durdurulması» Konusunda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesini Talep Edebilir mi? Bu Talep Hakkında İcra Mahkemesince Ne Şekilde Karar Verilmesi Gerekir?.......................................................... : 1318

 

(78) Dürüstlük Kuralı (TMK. mad. 2), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

A- Alacalı Bankanın, Kredi Borçlusu Müşterisinin Gerek «GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ» ve Gerekse Bankaya Verdiği İpotek Nedeniyle Tapuda Düzenlenmiş Olan «İPOTEK AKİT TABLOSU»nda Borçlunun Belirtilen Adresi Yerine Mernis Adresine Hem Ödeme Emrini ve Hem de Satış İlanını Gönderterek, Sonuçta Borçlunun İpotekli Taşınmazının Sattırılması Dürüstlük Kuralına (MK. 2) Uygun Bir Davranış mıdır? Bu Durum «İhalenin Feshini» Gerektiren Bir Usulsüzlük Sayılır mı? B- Satışa Çıkarılan Taşınmazın Bulunduğu Yerin (Adresinin) Gerek İpotek Belgesinde ve Gerekse Kredi Sözleşmesinde Öngörülen (Tanımlanan) Yer (Adres) Dışında Bir Yerin; aa- Gazete İlanında, bb- Açık Artırma İlanında, cc- Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağında, çç- Taşınmazın Vaziyet Tespit ve Kıymet Takdiri Tutanağında Belirtilmiş (İlan Edilmiş) Olması, İhalenin Feshini Gerektirir mi? C- Satışa Çıkarılan Taşınmazın m2’sinin Gerek Düzenlenen Bilirkişi Raporlarında ve Gerekse Yapılan İlanlarda  F a r k l ı  Gösterilmiş Olması Yapılan İhalenin Feshini Gerektirir mi?........................................................................................................ : 1330

 

(79) Madenlerin Ne Şekilde Haciz Edilebileceği (Maden Kanunu mad. 40), Maden İpoteğinin Ne Şekilde Paraya Çevrileceği (Maden Kanunu mad. 43), Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat (Tebligat Kanunu mad. 12,13,21), İhalenin Feshi Davasında Taraflar (İİK. mad. 134), Satış İlanı (İİK. mad. 114,126), Satış İlanının Tebliği (İİK. mad. 127), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

A- Madenler -İcra ve İflas Kanunu ve Maden Kanunu Çerçevesinde- Ne Şekilde  H a c i z  Edilebilir ve  S a t ı l a b i l i r?  B- Tebligat Sırasında Faal Olmayan (Kapalı Olan) Bir Hükmü Şahsa (Şirkete) Satış İlanı Nasıl Tebliğ Edilebilir? C- İhalenin Feshi Davasında (Şikayetinde) Husumet Kimlere Yöneltilir? Ç- Satışa Konu Maden Sahasının Satış İlanlarının Nerelerde Yapılması Gerekir? D- Satış İlanının  K i m-
l e r e  Tebliğ Edilmesi Gerekir? E- Taşınır Satışlarında Hangi Durumlarda, Yediemine Satış İlanı Tebliğ Edilmeden Satış Yapılabilir? F- «Satışa Konu Taşınıra/Taşınmaza Düşük Kıymet Takdir Edilerek, Değerinin Altında Satışının Yapılmış Olduğu» Ne Zaman (Hangi Durumlarda) «İhalenin Feshi Sebebi» Olarak İcra Mahkemesine Bildirilebilir? G- Hangi Durum(lar) da İhaleye Fesat Karıştırıldığı İleri Sürülerek «İhalenin Feshi» Talep Edilebilir?......................................................................... : 1334

 

(80) Bononun Unsurları (TTK. mad. 776, 777)

Bir «Bono»nun Vade Tarihinde Yapılan Tahrifat Sonucunda; Bono «Çift Vadeli» Senet Haline Dönüşür ve Borçlu Bu Senede Dayalı Olarak Hakkında Yapılan «Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip»e Karşı, Süresi İçinde -5 Gün- Şikayet Yoluna (İİK. mad. 170/a) Başvurup, «Yapılmış Olan Takibin İptalini» İsterse, Mahkemece «Takibin İptaline» mi Yoksa «Ödeme Emrini İptaline» mi Karar Verilmesi Gerekir? Alacaklı, Bu Şikayet Üzerine -Adli Tıp Kurumunca Hakkında «…Altındaki ‘Tarih’ ve ‘İmza’nın Belgedeki Mevcut Yazıları Onaylar Mahiyette Olmadığı…»  Ş e k l i n d e  Rapor Verilmiş Olan- ‘Takip Konusu Senedin Tanzim Edildiği Tarihte Düzenlenmiş’ «BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ KURULMASINA YÖNELİK PROTOKOL VE TAAHHÜTNAME» Başlıklı Belgeyi Mahkemeye Sunup «Takip Konusu Senedin Vade Tarihinin, Bu ‘Belge’de Borçlu Tarafından İfade Edilen Tarih Olarak Kabul Edilmesini» İsterse, İcra Mahkemesince Verilecek Karar Değişir mi? Yani Bu Durumda; İcra Mahkemesince «Takibin İptali İstemini İçeren Şikayetin Reddine» Karar Verilebilir mi?.............................................................. : 1349

 

(81) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Takip Borçlusunun (Kefilinin) «Tedarikçi» Sıfatıyla İhale Makamına Teslim Etmeyi Taahhüt Ettiği -Pirinç, Fasulye, Nohut, Mercimek vb. (TS) Damgalı- Bakliyatı «Üretici» Firmadan Temin Etmesi Karşılığında, Aralarında Öteden Beri Ticari İlişki Bulunan Üretici Firmaya, İhale Makamındaki Alacaklarını Temlik Etmesi «Mutad Ödeme Vasıtası» mıdır Yoksa «Temlik İşleminin, Mutad Ödeme Vasıtası Olmadığı» İleri Sürülerek Bu İşlem Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Açılabilirse Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde «Yapılan Temlik İşleminin İptaline» Karar Verilebilir?......................... : 1358

 

(82) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72)

2001 Yılından Beri (On İki Yıldır) Tarlasını Kiralayıp Kullandığı 
-Yaşlı ve Varlıklı Bir Ev Hanımı Olan- Tarla Sahibinin Yine Varlıklı Olan Oğluna, «İhtiyacı Olan Nakit Parayı Muhtelif Tarihlerde -Kendi Tarlasını da Satarak- Borç Olarak Verdiğini» Belirten, Adana’nın Bir Köyünde Çiftçilik Yapan Kişinin (Lehtarın), Borçlu/Keşideci Tarafından -Kendi İfadesiyle- «Teminat Olarak Teslim Edilen -06.02.2003 Tanzim Tarihi Yazılı- Açık Senedi», Verdiği Borç Paraların Tutarı Olan 500.000,00 TL. Olarak Doldurup, Vade Tarihi Olarak da 27.06.2011 Tarihini Atıp …06.2013 Tarihinde İcraya Koyması Üzerine, Keşideci/Borçlu «Takip Konusu Senedin Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olduğunu» ve «Takip Konusu Senedin Gerçek Bir Borcu Aksettirmediğini, Bu Senede Dayanarak Lehtarın Senet Bedelini Talep Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğunu» İleri Sürerek, «Senedin İptali ve Senetten Dolayı Borçlu Olmadığının Tesbiti» İçin Menfi Tesbit Davası Açabilir mi?................. : 1367

 

(83) İtirazın Kaldırılması (İİK. mad. 68/b)

Süresi İçinde Gönderilen Hesap Özetinin Muhtevasına Alındığı Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde İtiraz Etmiş Olan Borçlu Hakkında, Bu Hesap Özetine Dayanılarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmiş Olması Halinde, Alacaklı (Banka) İcra Mahkemesinde Başvurularak «İtirazın Kaldırılması»nı İsteyebilir mi (İİK. m. 68/b)?.............................................................................................................. : 1378

 

(84) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

05.01.2012-07.06.2012 Tarihleri Arasında Kesilmiş Olan Faturalarda Yer Alan Alacağın Tahsili İçin -Faturalardaki Alacak İçin Verilmiş Olan Çeklere Dayalı Olarak Yapılan- İki Takip Dosyasındaki Alacağın Tahsilini Engellemek ve ‘Alacaklı Şirket’ten (A.) Mal Kaçırmak Amacıyla, ‘Borçlu Şirket’ (B.) Tarafından -Aralarında İş İlişkisi Bulunan, Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren- Diğer ‘Üçüncü Kişi’ye (Ü.) 28.08.2012 Tarihinde «İhrazat» Adı Altında -İnşaatta Kullanılan Elektrik Malzemelerinin  D e v r i n e  İlişkin- Yapılan İşlemin (Tasarrufun), ‘Ticari İşletme Devri’ Olarak Nitelendirilerek -İİK.’nun 280/I ve III Uyarınca-  İ p t a l i  İçin ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir mi?........................................ : 1385

 

(85) Şikayet (İİK. mad. 16), Kefaletin Şekil Şartları (TBK. mad. 583)

İcra Kefili Olan Kimsenin Eşinin Rızası Alınmadığı Halde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? «Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar», «Kefalet Tarihi» ve «Müteselsil Kefillik İradesine İlişkin Beyanın» Kefilin El Yazısı ile Belirtilmeksizin, Sadece Haciz Sırasında Kefilin «Okudum» Beyanı ve İmzası ile Yetinilerek Alınması Halinde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? «İcra Kefaletinin Geçersiz Olduğu»na İlişkin Şikâyet, Kefilin Eşi mi Yoksa İcra Kefilin Kendisine Tarafından mı Yapılmalıdır?................... : 1411

 

(86) İtirazın İptali Davası (İİK. mad. 67)

A- Düzenlenen «Protokol» Uyarınca, Protokolde Satıldığı Bildirilen Sekiz Parça Taşınmaz Karşılığında, «Borçlu» Tarafından «Alacaklı» Taşınmaz Malikine İmzalanıp Verilen Senedin,  Daha Sonra «Taşınmazların, Senedi Düzenleyen Borçluya Tapuda İntikalinin Yapılmadığı» İleri Sürülerek, «Karşılıksız Kaldığı, Senedin Bedelsiz Olduğu, Bu Nedenle Senetteki Alacağın Talep Edilemeyeceği» İleri Sürülürse, Bu Konuda  İ s p a t  K ü l f e t i  Kime Düşer? Takip Borçlusu (Keşideci) mi «Senet Dayanağı Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun Kendisine Verilmediğini» İspat Edecektir, Yoksa; Takip Alacaklısı (Senet Lehtarı) mı «Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun, Senet Borçlusuna Verildiğini» İspat Edecektir? Bu İspat Külfeti  N a s ı l  Yerine Getirilecektir? B- Davacı-Alacaklı «Bu Taşınmazların Başka Kişilere Davalı-Borçlunun Talimatı ile Satıldığını (Tapusunun Verildiğini)» İleri Sürerse, Bu Hususu  K i m  ve N a s ı l  İspat Edecektir?............................................................................................. : 1417

 

(87) Haciz İhbarnamesi Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası (İİK. mad. 89/IV)

İİK. mad. 89/IV Uyarınca,  Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişi Hakkında Açılan Dava Sonucunda Verilen  T a z m i n a t  H ü k m ü n ü n  Temyizi Halinde, İİK. mad. 36’ya Göre İcra Dairesinden «Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek İçin» -Teminat Karşılığında- Süre İstenebilir mi?........ : 1427

(88) Gerçek Kişi Kefilin -10 Yıllık Azami Kefalet Süresinin Dolması Nedeni ile- Hukuki Sorumluluğunun Sona Ermesi (TBK. mad. 598/III)

«Borçlu»su (Kiracısı) «B. San ve Tic. A.Ş.» Olan 1.5.2001 Tarihli Kira Sözleşmesi’ni, «Müşterek Borçlu-Müşterek Kefil» Sıfatı ile İmzalamış Olan Gerçek Kişinin, Bu Kefaletinden Doğan Hukuki Sorumluluğu -6098 Sayılı TBK. ve 6101 Sayılı TBK.’nun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde- Sona Ermiş midir?.......................................................... : 1429

 

(89) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

A- Yapılmış Olan Bir İcra Takibinin (Borç İlişkisinin) «Muvazaalı Olduğu» (TBK. mad. 19, İİK. mad. 280) İleri Sürülerek, İptali İstenebilir mi? B-Borçlunun Alacaklısı Tarafından Hakkında Takip Konusu Yapılmış Olan Çeklerin «İcra Takibinden Sonra Zamanaşımına Uğramasına Rağmen» İİK. mad. 71/II, 33/II, 33a Uyarınca, «Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasını, Talep Etmemesi»  ‘Tasarrufun İptali Davası’na (İİK. mad. 277 vd.’na) Konu Edilebilir mi? C- «Muvazaa Davası» (TBK. mad. 19) ile «Tasarrufun İptali Davası» (İİK. mad. 277 vd.), Terditli (Kademeli) Olarak Açılabilir mi? : 1433

 

(90) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72)

A- Takip Borçlusu (Borçluları) Tarafından İbraz Edilen ve Takip Alacaklısınca Düzenlendiği İddia Edilen «Takibe Konu Senetler»in  «T e- m i n a t  S e n e d i»  Olarak Düzenlendiğini Belirten Açıklamanın, Takip Alacaklısının Ortağı Bulunduğu «… Konut Yapı Kooperatifi»ne Ait -ve Kooperatife Girerken Kooperatifçe Düzenlenip Her Kooperatif Üyesine İmza Ettirilen-  O r t a k l ı k  S e n e d i n i n  Boş Olan Satır Aralarında Yer Alması, Geçerli ve «Hayatın Olağan Akışına Uygun» Bir Belge Olarak Değerlendirilebilir mi? B- 2003 Tarihli Olan Bu Belgeden 2008 Yılında Davacı Tarafından Açılan Menfi Tesbit Davasının Dava Dilekçesinde «Kanıt» Olarak Bahsedilmeyip, Davanın Yargılaması Sırasında ve Ancak 2010 Yılında Ortaya Çıkarılması (Mahkemeye İbraz Edilmesi) «Hayatın Olağan Akışına Uygun» Bir Davranış mıdır?          : 1452

(91) Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72, HMK. mad. 209/1 )

A- «Sahtelik İddiası»na («Takip Dayanağı Senetteki İmzanın Sahte Olduğu»na Ya da «Takip Dayanağı Senedin Borç Senedi Olarak Düzenlenmek İradesi ile Düzenlenmemiş Olduğu»na veya «Senedin Alacak Miktarında, Vadesinde vs. Sahtelik Yapılmış Olduğu»na) Dayalı Olarak Açılan ve «Senette Yer Alan Borçtan Sorumlu Olunmadığının Tesbiti» ve «Senedin İptali» İstemini İçeren Menfi Tesbit Davasında (İİK. mad. 72) Mahkemece «İcra Takibinin Durdurulması»na İİK. mad. 72/II ve III Uyarınca Teminat Karşılığında mı, Yoksa HMK. mad. 209/(1) Uyarınca Teminatsız Olarak mı Karar Verilmesi Gerekir? B- «Takip Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu» İleri Sürülerek İcra Takibinin Durdurulması, -«Menfi Tesbit Davası» (İİK. mad 72) Dışında- Nasıl Sağlanabilir? C- «Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi», «Kambiyo Senedinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu» İddiasına Dayalı «Menfi Tesbit Davası»nın Açılmasını Engeller mi? Ç- Alacaklı ile Borçlu Arasındaki «PROTOKOL»de Açıkça «Teminat Senedi» Olarak Düzenlenmiş Olduğu Öngörülmüş Olan Bir Senedin Alacaklı Tarafından Takip Konusu Yapılmış Olması Halinde, Borçlu Bu Takibin İptali İçin «Menfi Tesbit Davası» Açabilir mi?...................................... : 1460

 

(92) Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz (İİK. mad. 168/I-5/, 169a/V)

Borçlunun «Protokol» Başlığı Altında Sunduğu Belgede, Açıkça Takip Konusu Senede Atıfta Bulunulmamış Olması Halinde, «Takip Konusu Senedin Ödenmiş Olduğu» Kabul Edilerek -İİK. mad. 169a/V Uyarınca- Mahkemece «Takibin Durdurulmasına» Karar Verilebilir mi?.............. : 1478

 

(93) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip (İİK. mad. 167 vd.),  Çekte Sahtecilik Suçu (TCK. mad. 204/1),  Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Teminat Mektubunun Haczi (İİK. mad. 82)

Borçlu; Alacaklı ile Yaptığı Sözleşme - «Alım-Satım ve Tek Satıcılık Sözleşmesi»- Uyarınca, Alacaklıya «Teminat Çeki» Olarak «Keşide Yeri» ve «Keşide Tarihi» Boş Olarak -21.07.2009 Tarihinde- Verdiği Çekin,  2013 Tarihinde Çeke «Keşide Yeri» Olarak Mersin, «Keşide Tarihi» Olarak 29.07.2013 Tarihinin Alacaklı Tarafından Yazılıp, Bankaya İbraz Edilmesinden ve Çekin «Karşılığı Bulunmadığının» Bankaya Yazdırılmasından Sonra İcraya Konulması Üzerine;  A- C. Savcılığına Şikayette Bulunarak «Resmi Senet» Sayılan (TCK. mad. 210/1) «Çek’de Sahtecilik Suçu»nu (TCK. mad. 204/1) İşlemiş Olduğu İddiasıyla Alacaklı Hakkında «Kamu Davası» Açılmasını Sağlayabilir mi? B- Takip Konusu Çekin «Teminat Çeki» Olduğu (İİK. mad. 170a) ve Ayrıca «Takip Konusu Çekin Sahte Olarak -Teminat Çekine «Keşide Yeri» ve «Keşide Tarihi» Yazılarak- Oluşturulduğu (İİK. mad. 168/V, 169a)» İleri Sürülerek -Birinci Durumda «Takibin İptali» (İİK. mad. 170a) ve İkinci Durumda- «Takibin Durdurulması» (İİK. mad. 169a/V) Sağlanabilir mi? Nasıl? C- Yukarıdaki İddialarla Genel Mahkemede (Ticaret Mahkemesinde) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72) Açılarak «Takip Konusu Çekten Dolayı Borçlu Olunmadığı» İleri Sürülebilir mi?  Nasıl? Ç- Borçlu, Hakkında Yapılan (Yapılacak Olan) İcra Takibini Nasıl Durdurabilir? D- Borçlu Tarafından -Alacaklı ile Aralarındaki- Başka Bir Dava Nedeniyle Verilmiş Olan Teminat Mektubu, Son Yapılan -«Teminat Çeki»ne Dayalı- Takipte veya Daha Sonra Yapılacak Herhangi Bir Takip Sonucunda, Alacaklının Talebi Üzerine Haciz Edilerek, Paraya Çevrilebilir mi?...................................................................................... : 1483

 

(94) Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi (İİK. mad. 107)

Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birisinin Satış İstemesi Durumunda, Diğer Alacaklıların da Satış İstemesine Gerek Var mıdır?................................................................. : 1490

 

(95) İcra Takibinde İstenmiş Olan «İşlemiş» ve «İşleyecek» Faiz Miktarına İtiraz Süresi, Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72),  Şikayet (İİK. mad. 16)

Borçlunun Takip Konusu Yapılan Faiz Miktarına (Oranına), Süresi İçinde «Borca İtiraz»da Bulunarak Karşı Koymaması Halinde, «Takip Tarihine Kadar Olan İşlemiş Faiz Miktarı» ile «Takipten Sonra İşleyecek Olan Faiz Miktarı» Kesinleşmiş Olur mu? Eğer İstenen Faiz Oranları «Takip Hukuku» Bakımından Kesinleşmiş Olursa, Borçlu «Maddî Hukuk» Bakımından İstenen Faiz Oranı ile Sorumlu Olmadığını Nasıl İleri Sürebilir? Eğer İstenen Faiz Oranı «Takip Hukuku» Bakımından da Kesinleşmiş Olmaz, Ancak İcra Müdürü Takip Talebinde İstenmiş Faiz Oranına Göre Hesaplama Yaparsa, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?  Bunun İçin, «Menfi Tespit Davası» mı Açmak Zorundadır? Yoksa «Süresiz Şikâyet» Yoluyla Hatalı Hesap Tablosunun Düzeltilmesin Sağlayabilir mi?.............................................................. : 1494

 

(96) Gemi Üzerinde Bulunan Kanuni Rehin Hakkından Feragat (TTK. mad. 1379, İİK. mad. 45)

Bir Gemi Adamı, Ödenmediğini İddia Ettiği «Gemi Adamı Ücret Alacağı» (TTK. mad. 1320/1-A) İçin İcra Dairesinde Donatan Hakkında «Genel Haciz Yolu ile» Takip Yaptıktan, Ancak, Bu Takibe Borçlu (Donatan) Tarafından Süresinde İtiraz Edilmesi Nedeniyle Takibin Durmasından (İİK. mad. 66) Sonra, Başka Bir İcra Dairesinde Aynı Alacağı İçin «Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yoluyla» Takip Yapabilir mi? (TTK. mad. 1379)..................................................................................................... : 1503

 

(97) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Bir Banka ile Yaptığı Kredi Sözleşmesi Uyarınca Kredi Kullanan ve Aldığı Kredinin Tamamını veya Tamamına Yakın Bir Kısmını -Sahip Olduğu Taşınmazları Satarak- Bankaya Ödedikten Sonra Tekrar Aynı Bankadan Kredi Kullanan Borçlu, Aldığı Bu Yeni Kredinin Taksitlerini Ödeyemezse, Kredi Alacaklısı Banka, Yaptığı İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Üzerine, Son Kullanılan Krediden Önce Borçlunun Satmış Olduğu Taşınmazlar Hakkında «Tasarrufun İptali Davası» Açabilir mi?............................... : 1510

 

(98) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Yaptığı İpotekli Takip Sonucunda, Borçlunun Taşınmazını İhalede Alacağına Mahsuben Satın Almış Olan Banka, Borçlu ile İmzaladığı PROTOKOL Çerçevesinde, Borçlunun Borcunu Ödemesi Üzerine, Satın Aldığı Taşınmazı Borçlunun Bildirdiği Kişiye Devrederse, Bu Devir Durumunu Öğrenen Borçlunun Alacaklıları, «Bu Devir İşleminin İİK. 277 vd. Hükümlerine Göre -Kendileri Bakımından- İptali İçin» ‘Borçlu’ ve ‘Taşınmazı Devralan Üçüncü Kişi’ Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açabilirler mi? : 1518

 

 

(99) Anlaşmalı Boşanma (MK. mad. 166/III), İstihkak Davası (İİK. mad. 97 vd., 228), Tapu İptali ve Tescil Davası (MK. mad. 1025)

«Anlaşmalı Boşanma» (TMK. mad. 166/III) İlâmının Hüküm Fıkrasında -Mahkemece de Uygun Görülüp Tasdik Edilen ‘Boşanmanın Mali Sonuçları’na İlişkin Protokol Uyarınca- Davacı Kadına Devri Öngörülen -Ancak, Boşanma Kararının Kesinleşmesinden Sonra İflas Etmiş Olması Nedeniyle Davalı Kocanın İflas Masasına İntikal Etmiş Bulunan- Taşınmazların Tapuda Adına Tescil Edilebilmesi İçin, Davacı Kadın Tarafından İflas Masasına Karşı «İstihkak Davası» mı, Yoksa «Tapu İptali ve Tescil Davası» mı Açılması Gerekir?................................................................................................ : 1542

 

(100) İstihkak İddiası (İİK. mad. 96 vd.), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

Tapuda Borçlu Kooperatif Adına Kayıtlı Bir Taşınmazın, Borçlu Kooperatif Hakkında, Borcundan Dolayı Yapılan Takip Sonucunda İcra Müdürlüğünce Cebri İcra Yolu ile -07.06.2011 Tarihinde- Satılmasından Sonra; «Satılan Taşınmazın (Dairelerin), Daha Önce -28.01.2002 Tarihinde- Noterlikçe Yapılan Kur’a Sonucunda Kooperatifçe Adlarına Tahsis Edildiğini» İleri Süren Bir Kısım Kooperatif Üyelerinin Bu Suretle Dairelerin Mülkiyetlerinin Kendilerine Geçmiş Olduğunu» Belirterek; A- «Bu Taşınmazlara (Dairelere) Yönelik İstihkak İddialarının Kabulü ile Üzerindeki Haczin Kaldırılmasını», B- «Üyesi Oldukları Kooperatifin Borcundan Dolayı Yapılmış Olan İhalenin Feshini» İsteyebilirler mi? (ve İcra Mahkemesince; «Kooperatif Üyelerinin Bu Taleplerinin -İİK. mad. 97/8 Uyarınca- Kabulü» Doğrultusunda Karar Verilebilir mi?)        : 1550

 

(101) Süresinde Satış İstenmemiş Olması Nedeniyle Haczin Düşmesi (İİK. mad. 106, 110)

Aynı Borçlu Hakkında (İki) Ayrı İcra Takibinde  Bulunmuş ve Borçlunun Aynı Taşınmazlarını Bu Dosyalardan Ayrı Ayrı 1. ve 2. Sırada Haciz Ettirmiş Olan Alacaklı,  Daha Sonra 1. Dosyadaki Birinci Sıradan Haciz Koydurduğu Taşınmazın Satışını Masrafını Yatırarak Talep Ettiği Takdirde, Satış İstemediği 2. Dosyadaki İkinci Sıradaki Haczinin de Düşmesini Önlemiş Olur mu? Yoksa, Alacaklının Her İki Takip Dosyasından da Ayrı Ayrı Satış Talebinde Bulunup, Satış Masrafını Yatırmış Olması Gerekir mi?  : 1556

(102) Tamamlayıcı İhale (İİK. mad. 133; MK. mad. 2)

Katıldığı İhalede, Taşınmazı Satın Almış Olan Alıcıdan Sonraki «En Yüksek Pey Süren Kişi» Sıfatıyla -İİK. mad. 133’e Göre- Taşınmazı Satın Alması Teklif Edilen Kişinin, Teklifi Kabul Etmeyip, Daha Sonra Alıcının İhale Bedelini Yatırmaması Nedeniyle Yapılan Tamamlayıcı İhaleye Katılıp, Önceki Teklifinden Daha Düşük Bir Bedelle, İhalede Satılan Taşınmazı Satın Alması Halinde, «Bu Davranışının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı» İleri Sürülerek, Yapılan İhalenin Feshi Hangi Koşullarda İstenebilir?      : 1562

 

(103) Usulsüz Çek Karnesi Veren Banka Aleyhine Tazminat Davası Açılması (5941 s. Çek. K. mad. 2)

Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kuruluşa (Bakım Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Kantin Başkanlığına) Çek Hesabı Açıp, Çek Karnesi Veren Bir Bankanın Çeklerini Kullanan Kuruluşun (Kantinde Görevli Personelin) Düzenlediği Çeklerin Karşılıksız Çıkması Üzerine, Çekte «Keşideci» Durumunda Bulunan Kuruluş (Kantin Başkanlığı) Hakkında Yaptığı İcra Takibinden Bir Sonuç Alamayan Alacaklı (Çek Hamili), Bu Çek Karnesini Keşideciye Vermiş Olan Banka Hakkında -5941 s. Çek Kanunu’nun 2. Maddesi Uyarınca- «Tazminat Davası» Açabilir mi?........................................................................................... : 1567

 

(104) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

Muvazaa Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davasının (TBK. mad. 19; İİK. mad 280) Ön Koşulları Nelerdir? Borçlu ile İşlemde Bulunan Üçüncü Kişinin, Hangi Hallerde «Boçlunun Alacaklılarına Zarar Verme Kasdıyla Hareket Ettiğini Bilebilecek Durumda» Olduğu Kabul Edilir? (İİK. mad. 280/I) Tasarrufun İptali Davasında «Hayatın Olağan Akışına Aykırılık İddiası» İleri Sürülebilir mi?........... : 1570

 

(105) Müteselsil Kefile Gönderilecek İhtar (TBK. mad. 586/I)

Kredi Sözleşmesinin «Müteselsil Kefil»i Hakkında İcra Takibinde Bulunulabilmesi İçin -TBK. mad. 586/I Gereğince- «Asıl Borçluya Gönderilen İhtarın Sonuçsuz Kalması» Gerektiğinden,  Bu Konuda Alacaklı Banka Tarafından Borçluya/Kefile «Tek İhtar» mı Yoksa «Çift İhtar» mı Gönderilmesi Gerekir?  : 1589

(106) Süresinde Satış İstenmemiş Olması Nedeniyle Haczin Düşmesi (İİK. mad. 106, 110), İhalenin Feshi (İİK. mad.134)

Tapu Kaydına Koydurduğu Haciz Tarihinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstemek Durumunda Olan Alacaklı, Haciz Tarihinden Sonra Tam Altı Kez Satış İster ve Satış Gerçekleşmeden Satışı Durdurursa (Satış Talebini Geri Alırsa), Her Satışı Durdurma Satış Talebini Geri Alma Tarihinden İtibaren Ne Kadar Süre İçinde Yeniden Satış Talebinde Bulunabilir?.................................................................. : 1594

 

(107) Kaybolan Takip Dosyasının İhyası (4473 s. Kanun mad. 18), Yasal Süresi İçinde Haciz Talebinde Bulunulmamasının Sonuçları (İİK. mad. 78/II, 78/IV)

A- Takip Dosyası Aslının Kaybedilmiş Olması Halinde, Yapılacak İşlem Nedir? Başka Bir Değişle; Aslı Kaybolmuş Olan Takip Dosyası Nasıl İhya Edilir? B- Yasal Süresi (İİK. mad. 78/I) İçinde Haciz Talebinde Bulunulmamış Olmasının veya Geri Alındıktan Sonra, Bu Süre İçinde Haciz Talebinin Yenilenmemiş Olmasının (İİK. mad. 78/IV) Yaptırımı Nedir?...................................... : 1602

 

(108) Taşınmaz Satış İlanının İlgililere Tebliği (İİK. mad. 127), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)

«Satışa Konu Taşınmazın Hissedarlarının Tapuda Kayıtlı Bulunan Adreslerinin Gönderilmesi» İcra Müdürlüğü Tarafından -Satışa Hazırlık Aşamasında- Tapu Müdürlüğünden Sorulmasından Sonra, Tapu Müdürlüğünün -«Bu Kişilerin Tapuda Kayıtlı Olan Adreslerini» Açıkça Bildirmeksizin- «Adreslerin Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden İstenmesi Gerektiğini» Müzekkere ile İcra Müdürlüğüne Bildirmesi Üzerine, İcra Müdürlüğünün Başkaca Bir İşlem Yapmaksızın -Yani; Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden Hissedarların Adreslerini Tahkik Etmeden- «‘Gazetedeki Satış İlanının ‘Tebligat’ Yerine Geçeceğini Kabul Ederek» Taşınmazın İhalesini Gerçekleştirmesi Üzerine, Adresi Tapuda Kayıtlı Bulunan Hissedarlar İcra Mahkemesine Başvurarak, İİK.’nun 127. Maddesi Çerçevesinde Bu Durumu «İhalenin Feshi» Sebebi Olarak İleri Sürüp, «İhalenin Feshine Karar Verilmesini» İsteyebilir mi?............................ : 1606

 

(109) Açılıp Reddedilen İhalenin Feshi Davasından Sonra Tapu İptali ve Tescil Davası Açılabilir mi?


İcra Mahkemesinde Açılmış Olan «İhalenin Feshi Davası» Sonucunda, Bu Mahkemece Verilmiş Olan «İhalenin Feshi Davasının Reddine» İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra, Borçlu (Taşınmaz Maliki) Tarafından, Dava Konusu Taşınmazı İhalede Alacağa Mahsuben Almış Olan «Alacaklı-Alıcı» Aleyhine «Tapu İptali ve Tescil Davası» Açılarak, Taşınmazın Tekrar Borçlu (Taşınmaz Maliki) Adına Tescil Edilmesi Sağlanabilir mi?..................................................................................... : 1612


KISALTMALAR................................................................................... 1625

BİBLİYOĞRAFYA............................................................................... 1627

ARAMA CETVELLERİ........................................................................ 1669

A- KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ................. 1671

B-  KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ................................. 1691

Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI........... 1709

Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ....................................................... 1746

Av. TALİH UYAR’IN «SON ESERLERİ» HAKKINDA.................... 1750