Yayınevi:Bilge Yayınevi
Başlangıç Tarihi:01.01.001
Bitiş Tarihi:01.01.001
Puan:76,85
Piyasa Fiyatı:90,00 TL+ KDV
Bizdeki Fiyatı:76,85 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı:83,00 TL
Havale Fiyatı:78,85 TL% 5,00 İndirim
Taksitli:9,49 TLTaksit Sayısı 9
Barkod          : 9786051682228Yayın Tarihi : Ekim 2017
Baskı Sayısı  : 9Ebat             : 13,5 X 19,5
Sayfa Sayısı  : 1067Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : CiltliDili               : Türkçe
Yazar             : Yavuz SÜPHANDAĞYayın Yeri    : Ankara

İÇİNDEKİLER

 

İCRA VE İFLÂS KANUNU

 

BİRİNCİ KONU

Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

 

                                                                       Madde  Sayfa

                                                                         No          No

İcra daireleri......................................................... 1.......... 37

İflâs daireleri....................................................... 2.......... 39

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi....................... 3.......... 39

İcra mahkemesi.................................................... 4.......... 39

Sorumluluk......................................................... 5.......... 41

Zimmet............................................................... 6 ......... 42

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı.................... 7.......... 42

Tutanaklar........................................................... 8.......... 42

Elektronik işlemler............................................ 8/a.......... 45

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası... 9.......... 46

İş görmekten memnuiyet.................................... 10.......... 47

İcra mahkemesi hâkiminin reddi...................... 10/a.......... 47

Memnu işler...................................................... 11.......... 47

İcra dairesine ödeme........................................... 12.......... 48

Gözetim ve denetim........................................... 13.......... 48

Birinci teftiş.................................................... 13/a.......... 48

Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay kararları............. 14.......... 48

Harçlar............................................................... 15.......... 49

Şikayet ve şartlar................................................ 16.......... 88

Şikayet üzerine yapılacak muameleler................. 17.......... 97

Yargılama usulleri.............................................. 18.......... 98

 

MÜDDETLER

 

Başlaması ve bitmesi.......................................... 19.......... 99

Müddetlerin değiştirilmemesi............................. 20.......... 99

İcra tebliğleri...................................................... 21........ 100

İcranın durdurulması.......................................... 22........ 110

Kanundaki ıstılahlar........................................... 23........ 111

 

İKİNCİ KONU

İlAmların İcrası

 

I. Para ve Teminattan Başka Borçlar

Hakkında İlâmların İcrası

Taşınır teslimi................................................. ...24........ 113

Çocuk teslimi..................................................... 25........ 122

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası 25/a.... 122

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması.................................... 25/b........ 125

Taşınmaz tahliye ve teslimi

1.Borçlunun elinde ise........................................ 26........ 126

2. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise.................... 27........ 128

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 28 129


Taşınmaz hakkındaki hükümden

sonra yedin tebeddülü........................................ 29........ 129

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına

dair olan ilâmlar................................................. 30........ 130

İrtifak haklarına mütedair ilamlar........................ 31........ 133

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası 31/a        133

II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası

İcra emri ve muhtevası....................................... 32........ 135

İcranın geri bırakılması....................................... 33........ 145

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası............... 33/a........ 153

III. Müşterek Hükümler

İcranın nereden isteneceği.................................. 34........ 154

Takibin başlaması............................................... 35........ 154

İcranın geri bırakılması için verilecek süre........... 36........ 155

Haciz veya iflâs istemek yetkisi........................... 37........ 161

İlâm mahiyetini haiz belgeler.............................. 38........ 161

Zamanaşımı....................................................... 39........ 169

İcranın iadesi..................................................... 40........ 170

Umumi hükümler.............................................. 41........ 175

 

ÜÇÜNCÜ KONU

İlamsız Takip

 

I. Takibin Muhtelif Tarzları

Para borcu ve teminat için takip.......................... 42........ 176

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip..................... 43........ 177

Ticareti terk edenler........................................... 44........ 179

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar............ 45........ 183

Haciz yoliyle takip

1. Umumiyetle................................................... 46........ 189

2. Hukuku amme borçlan................................... 47........ 189

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 48...... 189

Rehin karşılığı ödünç verenler............................ 49........ 189

II. Yetki

Yetki ve itirazları............................................... 50........ 190

III. Tatiller ve talikler

Tatiller

1. Bütün borçlular hakkında............................... 51........ 203

2. Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde.... 52........ 204

3. Terekenin borçlarında..................................... 53........ 204

4. Tutukluluk ve hükümlülük halinde................. 54........ 215

5. Askerlik halinde........................................... 54/a........ 216

6. Borçlunun ağır hastalığı halinde..................... 55........ 216

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri.................. 56........ 216

IV. İcra Tebliğleri

İcra tebliğleri...................................................... 57........ 216

V. Takip Talebi

Takip talebi ve muhtevası................................... 58........ 221

Takip masrafları................................................. 59........ 247

VI. Ödeme Emri ve İtiraz

1. Ödeme emri ve muhtevası.............................. 60........ 247

2. Ödeme emrinin tebliği.................................... 61........ 252

İtiraz

1. Süresi ve şekli................................................ 62........ 253

2. İtiraz sebepleri................................................ 63........ 264

3. Alacaklıya verilecek nüsha.............................. 64........ 264

4. Gecikmiş itiraz............................................... 65........ 264

5. İtirazın hükmü............................................... 66........ 267

6. İtirazın hükümden düşürülmesi

a. İtirazın iptali.................................................. 67........ 268

b. İtirazın kesin olarak kaldırılması...................... 68         272

c. İtirazın geçici olarak kaldırılması.................. 68/a........ 280

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması....................... 68/b........ 282

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri... 69........ 284

Karar ve müddet................................................ 70........ 284

İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali.......... 71. 285

Menfi tespit ve istirdat davaları........................... 72........ 291

Hususi hükümler............................................... 73........ 300

 

DÖRDÜNCÜ KONU

HACİZ YOLİYLE TAKİP

 

I. Mal Beyanı

Beyanın muhteviyatı.......................................... 74........ 300

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı............... 75........ 300

Hapis ile tazyik.................................................. 76........ 301

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı......... 77. 301

II. Haciz

Haciz

1. Talep müddeti................................................ 78........ 302

2. Hacze başlama müddeti.................................. 79........ 322

Haciz yapan memurun salahiyeti........................ 80........ 326

Zabıta memurlarıyla muhtarların vazifeleri.......... 81........ 327

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar................... 82........ 328

Kısmen haczi caiz olan şeyler............................. 83........ 339

Önceden yapılan anlaşmalar............................. 83/a........ 345

Yavrulu hayvanların haczi............................... 83/b........ 346

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi. 83/c........ 346

Yetişmemiş mahsullerin haczi............................ 84........ 347

Taşınır ve taşınmaz malların haczi...................... 85........ 347

Taşınır mallarda haczin neticeleri ....................... 86........ 350

Kıymet takdiri.................................................... 87........ 350

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri

1. Taşınırlar hakkında......................................... 88........ 351

2. Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında            89........................................................................ 355

3. Diğer haklar için............................................. 90........ 366

4. Taşınmazlar hakkında..................................... 91........ 366

I. Taşınmaz haczinin şümulü

II. Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları

III. İdare ve işletme........................................... 92........ 367

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı........... 93........ 372

İştirak halinde tasarruf edilen mallar................... 94........ 372

Mahcuz malların muhafazası masrafları.............. 95........ 384

İstihkak iddiasına itiraz

A. Borçlunun zilyedliği

1. Hazırlık safhası............................................... 96........ 385

2. Üçüncü şahsın istihkak iddiası........................ 97........ 396

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi.............. 97/a........ 403

3. Çalınmış ve zayi olmuş şeyler......................... 98........ 406

B. Üçüncü şahsın zilyetliği................................. 99........ 406

Hacze iştirak derecelerinin teşkili...................... 100........ 409

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak 101            413

Haciz tutanağı tanzimi..................................... 102........ 415

Davet............................................................... 103........ 416

Hacze iştirak halinde davet............................... 104........ 418

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 105........ 418

III. Paraya Çevirme

1. Satış talebi

Talep için müddetler......................................... 106........ 419

Talep hakkı...................................................... 107........ 423

Muvakkat haciz halinde.................................... 108........ 424

Satışın tatili..................................................... 109........ 424

Haczin kalkması............................................... 110........ 424

Taksitle ödeme................................................. 111........ 426

2. Taşınırların satışı

Müddetler........................................................ 112........ 428

Vaktinden evvel satış........................................ 113........ 428

Artırma hazırlık tedbirleri................................. 114........ 428

İhalenin yapılması............................................ 115........ 437

İkinci artırma................................................... 116........ 438

Altın ve gümüş eşya......................................... 117........ 438

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti 118  439

Pazarlık suretiyle satış...................................... 119........ 441

Ödeme yerine alacakların devri......................... 120........ 441

Paraya çevirmenin diğer tarzı İştirak halinde mülkiyet hisseleri 121      443

Aile mal ortaklığı............................................. 122........ 447

3. Taşınmazların satışı

Satış müddeti................................................... 123........ 448

Artırma şartları

1. Şartnamenin açık bulundurulması................. 124........ 467

2. Münderecatı................................................. 125........ 469

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar 126...... 472

Ayrıca tebliğler................................................. 127........ 480

Mükellefiyetlerin listesi.................................... 128........ 491

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet...................... 128/a........ 501

İhale................................................................ 129........ 508

Ödeme usulü.................................................... 130........ 520

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi.......... 131........ 525

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm................ 132........ 526

İhalenin feshi ve farkının tahsili........................ 133........ 529

İhalenin neticesi ve feshi.................................. 134........ 533

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma.......... 135........ 557

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması          136........................................................................ 563

Aile yurtları..................................................... 137........ 565

4. Paranın paylaştırılması

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti 138            565

İcra dairesinin tamamlama hacizleri ................. 139........ 569

Sıra cetveli....................................................... 140........ 570

Cetvel suretlerinin tebliği................................. 141........ 581

Cetvele itiraz.................................................... 142........ 581

Teminat karşılığı ödeme................................. 142/a........ 592

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 143........ 593

Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası.. 144........ 597

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması      144/a ........................................................................ 597

 

BEŞİNCİ KONU

 

I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi...................................................... 145........ 598

Ödeme emri..................................................... 146........ 599

Ödeme emrine itiraz......................................... 147........ 599

II.İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Takip talebi...................................................... 148........ 601

Adres gösterme zorunluluğu.......................... 148/a........ 616

1. İcra emri...................................................... 149........ 618

İcranın geri bırakılması.................................. 149/a........ 627

2. Ödeme emri............................................... 149/b........ 630

Ödeme emrine itiraz......................................... 150........ 632

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri......... 150/a........ 635

Kiracılara haber verme................................... 150/b........ 637

Tapu idaresine haber verme............................ 150/c........ 639

Satış hazırlıkları............................................. 150/d........ 643

III.Müşterek Hükümler

Paraya çevirme müddeti................................. 150/e........ 645

Muvakkat rehin açığı belgesi.......................... 150/f........ 648

Paraya çevirme usulü..................................... 150/g........ 650

Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması 150/h.... 652

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler 150/ı. 653

Paylaştırma...................................................... 151........ 659

Rehin açığı belgesi........................................... 152........ 661

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan İmtina........................................................................ 153........ 666

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  153/a........................................................................ 672

 

ALTINCI KONU

İflas YOLİYLE Takip

 

I. Yetki

İflas takiplerinde yetkili merci........................... 154........ 674

II. İflas Yoliyle Adi Takip

Ödeme emri ve münderecatı............................. 155........ 681

İflâs talebi ve müddeti...................................... 156........ 681

Talebin geri alınması ve yenilenmesi................. 157........ 681

Yargılama usulü............................................... 158........ 682

Muhafaza tedbirleri.......................................... 159........ 683

Masrafların peşin verilmesi............................... 160........ 683

Defter tutulması

1. Usulü........................................................... 161........ 684

2. Neticeleri..................................................... 162........ 684

3. Devam müddeti............................................ 163........ 684

Kanun yollarına başvurma................................ 164........ 684

İflâs tarihi........................................................ 165........ 685

İflâs kararının tebliği ve ilânı............................ 166........ 685

III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri

Takibin kabulü şartları...................................... 167........ 686

A. Haciz yolu ile takip

Ödeme emri..................................................... 168........ 694

a. Borca itiraz................................................... 169........ 703

İtirazın incelenmesi....................................... 169/a........ 707

b. İmzaya itiraz................................................ 170........ 712

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti 170/a..... 717

Uygulanacak diğer hükümler......................... 170/b........ 725

B. İflâs yolu ile takip

Ödeme emri..................................................... 171........ 726

İtiraz veya şikayet............................................. 172........ 726

İflâs davası

a. İtiraz veya şikayet olunmaması...................... 173........ 727

b. İtiraz veya şikayet olunması.......................... 174........ 727

c. İstirdat davası............................................... 175........ 728

d. Uygulanacak hükümler................................. 176........ 728

C. Müşterek hükümler

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler............ 176/a........ 728

Birden fazla borçlu bulunması........................ 176/b........ 728

IV. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs

A. Alacaklının talebi......................................... 177........ 728

B. Borçlunun müracaatıyla............................... 178........ 729

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı......... 179........ 730

Erteleme tedbirleri......................................... 179/a........ 732

Erteleme kararının etkileri.............................. 179/b........ 734

Kanun yolları................................................ 179/c........ 738

Reddolunan miraslar......................................... 180........ 738

Usul................................................................. 181........ 739

V. İflâsın Kaldırılması

İflâsın kaldırılması............................................ 182........ 739

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 183...... 739

 

YEDİNCİ KONU

İflasın Hukuki Neticeleri

 

I. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri

İflâs masası...................................................... 184........ 740

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler............ 185........ 740

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler.............. 186........ 741

İptal davasına tabi haklar.................................. 187........ 742

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler    188........................................................................ 742

Başkasına ait malın satış bedeli......................... 189........ 742

Satıcının geri alma hakkı.................................. 190........ 742

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri  191      742

Müflise ödeme................................................. 192........ 743

Takibin durması ve düşmesi.............................. 193........ 743

Hukuk davalarının tatili.................................... 194........ 745

H. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri

Müflisin borçlarının Muacceliyet kesbetmesi..... 195........ 745

Faiz................................................................. 196........ 746

Şarta muallak alacaklar..................................... 197........ 746

Mevzu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 198...... 747

Tamam olmuş satışların ifası............................ 199........ 747

Takas............................................................... 200........ 747

Takasa itiraz..................................................... 201........ 748

Müflisin kefil olduğu borçlar............................. 202........ 748

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı............. 203........ 748

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 204            748

Kolektif şirketin ve gayri mahdut mesuliyetli şeriklerin iflası 205          749

Adi ve rehinli alacakların sırası......................... 206........ 749

Sıralar arasındaki münasebet............................. 207........ 754

 

SEKİZİNCİ KONU

İflAsın Tasfiyesi

 

I. Masanın Teşkili

Defter tanzimi.................................................. 208........ 755

Müflisin vazifeleri............................................ 209........ 755

Teminat tedbirleri............................................. 210........ 755

Haczi caiz olmayan eşya hakkında..................... 211........ 756

Üçüncü şahıslara ait mallar............................... 212........ 756

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları. 213........ 756

Kıymet takdiri.................................................. 214........ 756

Defterin müflis tarafından tanınması................. 215........ 756

Müflisin mükellefiyetleri.................................. 216........ 756

Tasfiyenin tatili................................................ 217........ 757

II. Alacaklıları Davet

Basit tasfiye..................................................... 218........ 757

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı............... 219........ 757

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet............. 220........ 758

III. Masanın İdaresi

İlk alacaklılar toplanması.................................. 221........ 758

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması......... 222........ 759

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri............. 223........ 759

Toplanmada verilen kararlar.............................. 224........ 760

Kararlar aleyhine müracaat............................... 225........ 761

İflâs idaresinin vazifesi..................................... 226........ 761

İflâs idaresinin vazife ve mesuliyeti................... 227........ 761

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları................... 228........ 762

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış........... 229........ 762

IV. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini

İddia edilen alacakların tetkiki........................... 230........ 762

Tapu siciline yazılı alacaklar............................. 231........ 762

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli......... 232........ 763

Reddedilen alacaklar......................................... 233........ 763

Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar.................. 234........ 764

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri........................ 235........ 764

Geç kalan müracaatlar...................................... 236........ 765

V. Masanın Tasfiyesi

İkinci alacaklılar toplanması.............................. 237........ 765

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi.............. 238........ 766

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması............. 239........ 766

Yeniden alacaklılar toplanması.......................... 240........ 766

Malların paraya çevrilmesi usulü....................... 241........ 766

Artırmanın ilânı............................................... 242........ 766

Artırma ve ihale............................................... 243........ 767

Artırma suretiyle satışın şartları........................ 244........ 767

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 245...... 767

Aile yurtları..................................................... 246........ 767

 

VI Paraların Paylaştırılması

Pay cetveli ve son hesap................................... 247........ 768

İflas masrafları ve masanın borçları................... 248........ 768

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması............ 249........ 768

Dağıtma........................................................... 250........ 768

Borç ödemeden aciz vesikası............................. 251........ 768

Muvakkat dağıtmalar........................................ 252........ 769

Kaydettirilmemiş alacaklar................................ 253........ 769

VII. İflâsın Kapanması

Nihai rapor ve kapanma kararı .......................... 254........ 769

İflâs kapandıktan sonra..................................... 255........ 770

İflâsın tasfiyesi müddeti.................................... 256........ 770

 

DOKUZUNCU KONU

İhtiyati Haciz

 

İhtiyati haciz şartları......................................... 257........ 771

İhtiyati haciz kararı......................................... 258........ 778

İhtiyati hacizde teminat................................... 259........ 780

İhtiyati haciz kararının muhtevası.................... 260........ 781

İhtiyati haciz kararının icrası............................ 261........ 781

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği ..........  262........ 783

Borçlu tarafından gösterilecek teminat............. 263........ 783

İhtiyati haczi tamamlayan merasim.................. 264........ 783

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz.............. 265........ 786

İhtiyati haczin kaldırılması.............................. 266........ 790

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip.................... 267........ 790

İcrai hacizlere iştirak......................................... 268........ 791

 

 

ONUNCU KONU

Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

 

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 269           793

İtiraz etmemenin sonuçları............................. 269/a........ 800

İtiraz ve kaldırılması usulü............................. 269/b........ 801

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye............. 269/c........ 802

Kıyasen uygulanacak maddeler...................... 269/d........ 805

Hapis hakkı için defter yapılması....................... 270........ 805

Kaçırılan eşyayı takip hakkı.............................. 271........ 808

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi

1. Tahliye emri ve münderecatı ........................ 272........ 808

2. Tahliye ve teslim.......................................... 273........ 810

İtiraz

1. Müddet ve şekli............................................ 274........ 810

2. İtirazın kaldırılması....................................... 275........ 811

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa... 276........ 812

 

ONBİRİNCİ KONU

İptal Davası

 

İptal davası ve davacılar.................................... 277........ 815

İvazsız tasarrufların butlanı............................... 278........ 819

Acizden dolayı butlan....................................... 279........ 819

Zarar verme kastından dolayı iptal..................... 280........ 820

İptal davalarında yargılama usulü...................... 281........ 821

 

İptal davasında davalı....................................... 282........ 822

İadenin şümulü................................................ 283........ 822

Hak düşürücü müddet...................................... 284........ 823

 

ONİKİNCİ KONU

Konkordato ile Sermaye Şirketleri

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

Yeniden Yapılandırılması

 

I. Adi Konkordato

Konkordato talebi............................................. 285........ 824

Konkordato talebinin nazara alınması şartları.... 286........ 825

Mühlet............................................................. 287........ 825

Mühletin ilânı.................................................. 288........ 826

Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları........ 289........ 827

Mühletin borçlu bakımından sonuçları.............. 290........ 827

Defter tutulması ve rehinli malların

kıymetinin takdiri............................................. 291........ 828

Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi...... 292........ 828

Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti... 293........ 829

Alacaklıların toplanması................................... 294........ 829

Müşterek borçlulara karşı haklar........................ 295........ 829

Konkordatonun mahkemede incelenmesi.......... 296........ 830

Konkordatonun kabulü için lazım gelen ekseriyet 297....... 830

Konkordatonun tasdiki..................................... 298........ 831

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi          298/a........................................................................ 831

Temyize müracaat............................................ 299........ 832

Tasdikin ilânı................................................... 300........ 832

Konkordatonun reddinden sonra iflâs ve ihtiyati haciz..... 301. 833

İtirazlı alacaklar hakkında dava......................... 302........ 833

Konkordatonun hükümleri............................... 303........ 833

Konkordatonun neticelenmeyen takipler üzerine tesiri..... 304. 834

Nizalı alacaklılara ait paralar............................. 305........ 834

Konkordato haricinde yapılan vaitler................. 306........ 834

Konkordatonun alacaklılardan birinin müracaatıyla onun hakkında feshi........................................................................ 307........ 835

Konkordatonun tamamen feshi......................... 308........ 835

II. İflâstan Sonra Konkordato

Şartları ve hükümleri........................................ 309........ 835

III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Genel olarak.................................................. 309/a........ 836

Zorunlu içeriği.............................................. 309/b........ 836

Tasdikin sonuçları.......................................... 309/c........ 837

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 309/ç... 837

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 309/d..... 837

Paraya çevirme.............................................. 309/e........ 838

Rehinli taşınmazlar........................................ 309/f........ 838

Taşınır rehinleri............................................. 309/g........ 838

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 309/ğ...... 839

Paraların paylaştırılması................................. 309/h........ 839

Rehin açığı..................................................... 309/ı........ 839

Tevdi............................................................. 309/i........ 840

Faaliyet raporu............................................... 309/j........ 840

Hukukî işlemlerin iptali................................. 309/k........ 841

Uygulanacak ortak hükümler.......................... 309/l........ 841

IV. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma.......... 309/m........ 841

Yeniden yapılandırma projesi......................... 309/n........ 842

Başvuruya eklenecek belgeler......................... 309/o........ 843

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler........................................................ 309/ö........ 844

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları.. 309/p. 845

Kararın sonuçları............................................ 309/r........ 846

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 309/s....... 846

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 309/ş. 847

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler..................................................................... 309/t........ 847

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri......... 309/u........ 848

Yönetmelik................................................... 309/ü........ 849

 

ONÜÇÜNCÜ KONU

Taksiratlı ve Hileli İflâs

 

I. Taksiratlı İflas

Taksiratlı iflâs halleri........................................ 310........ 850

II. Hileli İflâs

Hileli iflâs halleri.............................................. 311........ 851

 

ONDÖRDÜNCÜ KONU

İtibarın Yerine Gelmesi

 

A. Hileli müflis................................................ 312........ 853

B.. Taksiratlı müflis.......................................... 313........ 853

C. Adi müflis................................................... 314........ 853

İlân.................................................................. 315........ 853

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi.............. 316........ 853

 

ONBEŞİNCİ KONU

Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil

 

I. Fevkalade Mühlet

Bu babın tatbiki şartları.................................... 317........ 854

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 318........ 854

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler............... 319........ 854

Temyize müracaat............................................ 320........ 855

Defter tanzimi, komiser.................................... 321........ 855

Kararın tebliği.................................................. 322........ 855

Neticeler, takipler ve müddetler........................ 323........ 855

Borçlunun tasarruf hakları

A. Umumiyetle................................................ 324........ 856

B. Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında 325         856

Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar......... 326........ 856

Uzatma............................................................ 327........ 857

Refi................................................................. 328........ 857

Fevkalade mühlet izinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi    329........................................................................ 858

İflâsın ertelenmesi ile ilişki............................. 329/a........ 858

II. Fevkalade Hallerde Tatil

İcra takiplerinin durdurulması halleri................ 330........ 858

 

ONALTINCI KONU

 

I. Cezai Hükümler

Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu Eksilten borçluların cezası........................................................................ 331........ 859

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin Fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası............................. 332........ 859

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası      333........................................................................ 860

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu....... 333/a........ 860

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası........................................................................ 334........ 861

Kiracının cezalandırılacağı haller....................... 335........ 861

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar 336..... 861

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:............. 337........ 862

Ticareti terk edenlerin cezası.......................... 337/a........ 862

Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası.. 338........ 863

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası........................................................................ 339........ 864

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza...... 340........ 864

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası.......... 341........ 865

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası........................................................................ 342........ 866

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 343           866

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası.. 344........ 867

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği. 345. 867

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası  345/a........................................................................ 867

Artırmadan çekilme....................................... 345/b........ 868

Görev ve birleştirilme yasağı............................. 346........ 868

Şikayet süresi................................................... 347........ 868

Yetki............................................................... 348........ 868

Muhakeme usulü............................................. 349........ 868

Duruşma.......................................................... 350........ 869

Tahkikat.......................................................... 351........ 869

Karar............................................................... 352........ 869

İtiraz................................................................ 353........ 870

Davanın ve cezanın düşmesi............................. 354........ 870

 

ONYEDİNCİ KONU

Hususi Hükümler

 

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul................ 355........ 871

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 356 871

Cumhuriyet savcılığınca takip........................... 357........ 872

Üçüncü şahsa bırakılan mallar.......................... 358........ 872

İcra dairelerinin muhabereleri .......................... 359........ 875

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı....... 360........ 875

Fazla verilen paranın geri alınması.................... 361........ 875

Emanetler hakkında zamanaşımı....................... 362........ 876

 

SON MADDELER

 

Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem       363........................................................................ 877

Temyiz............................................................ 364........ 880

İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi.. 365........ 882

Yargıtay kararları.............................................. 366........ 882

Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti 367          884

İlga edilen kanunlar.......................................... 368........ 884

Ek Madde ........................................................... 1........ 885

Ek Madde............................................................ 2........ 887

Ek Madde............................................................ 3........ 888

Geçici Madde ...................................................... 1........ 888

Geçici Madde ...................................................... 2 ....... 889

Geçici Madde ...................................................... 3........ 889

Geçici Madde ...................................................... 4 ....... 889

Geçici Madde ...................................................... 5........ 889

Geçici Madde ...................................................... 6 ....... 893

Geçici Madde ...................................................... 7........ 893

Geçici Madde ...................................................... 8........ 893

Geçici Madde ...................................................... 9........ 894

Geçici Madde .................................................... 10........ 894

Geçici Madde .................................................... 11........ 894

Geçici Madde..................................................... 12........ 895

 

Geçici Madde..................................................... 13........ 895

Meriyet zamanı................................................ 369........ 895

Kanunu icraya memur olanlar........................... 370........ 895

 

PRATİK BİLGİLER

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR        896

İŞÇİLİK ALACAKLARI BRÜT ALACAKLARIN NETLEŞTİRİLMESİ     911

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ......................... 915

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ...................................................................................... 927

KATMA DEĞER VERGİSİ.......................................... 929

ALACAK KALEMLERİNE GÖRE FAİZ TÜRÜ ve ORANLARI     937

İİK’NUNDAKİ TERİMLERİN ANLAMI..................... 952

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ................ 965